Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 771 văn bản: An ninh quốc gia
721

Nghị quyết 10/2001/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2001

Ban hành: 04/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2006
722

Thông tư 119/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển KT-XH các xã đặc biết khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu QP-AN trên địa bàn chiến lược, biến giới, ven biển

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
723

Nghị định 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12/2/1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
724

Chỉ thị 20/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới

Ban hành: 06/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
725

Nghị định 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

Ban hành: 12/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
726

Nghị định 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 18/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
727

Quyết định 187/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ quốc gia của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 10/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
728

Nghị quyết 03/2000/NQ-NĐ của Uỷ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2000

Ban hành: 25/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
729

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 21/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
730

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
731

Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
732

Nghị định 23/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

Ban hành: 15/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
733

Quyết định 246/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc bộ Quốc phòng

Ban hành: 22/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
734

Thông tư 145/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
735

Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia tại địa phương

Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
736

Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc đền bù thiết hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 24/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
737

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam số 04/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 25/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
738

Nghị định 02/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Ban hành: 06/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
739

Nghị định 120/1997/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Ban hành: 27/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
740

Nghị định 39/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
Vui lòng đợi