Công văn 690/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc xác định lượng hàng tính thuế bảo vệ môi trường mặt hàng than nhập khẩu

Thuộc tính văn bản
Công văn 690/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc xác định lượng hàng tính thuế bảo vệ môi trường mặt hàng than nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Cục Thuế xuất nhập khẩu Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 690/TXNK-CST Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------
Số: 690/TXNK-CST
V/v: Xác định lượng hàng tính thuế BVMT mặt hàng than nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
 
Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3588/HQQN-TXNK ngày 29/12/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc xác định lượng hàng để tính thuế bảo vệ môi trường mặt hàng than nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
Việc kiểm tra về lượng hàng hóa đã được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của B Tài chính như sau: “Cơ quan hải quan căn cứ vào nội dung khai hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp (nếu ) đ xác định khối lượng, trọng lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đi với nội dung khai của người khai hải quan về khi lượng, trọng lượng hàng hóa thì tiến hành trưng cu giám định tại tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan căn cứ vào kết luận của tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định đ quyết định việc thông quan”.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng