Quyết định 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 45/2013/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
Số: 45/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG VÀ HẠN CHẾ TRỒNG
TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;
Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;
Căn cứ Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 672/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQVN TP và các Đoàn thể TP;
- TTTH, TTCB, Báo SGGP;
- VPUB: PVP/ĐT;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 
 
DANH MỤC
CÂY CẤM TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND Ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
Năm (05) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố, là các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người.

Stt
Loài cây
Họ thực vật
Vị trí
Ghi chú
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Vỉa hè
Dải phân cách
1
Bả đậu
Hura crepitans L.
Euphorbiaceae
x
x
Mủ và hạt độc.
2
Cô ca cảnh
Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron
Erythroxylaceae
x
x
Lá có chất cocaine gây nghiện.
3
Mã tiền
Strychnos nux -vomica L.
Loganiaceae
x
x
Hạt có chất strychnine gây độc.
4
Thông thiên
Thevetia peruviana (Pres.) Merr.
Apocynaceae
x
x
Hạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc.
5
Trúc đào
Nerium oleander L.
Apocynaceae
x
x
Thân và lá có chất độc.

Ghi chú: x: Vị trí cấm trồng cây.
 
DANH MỤC
CÂY HẠN CHẾ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
Hai mươi ba (23) loài cây sau đây hạn chế trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố, là những cây ăn quả; cây có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.

Stt
Loài cây
Họ thực vật
Vị trí
Ghi chú
Tên Việt Nam
Tên khoa học
Vỉa hè
Dải phân cách
1
Bàng
Terminalia catappa L.
Combretaceae
x
x
Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải)
2
Bồ kết
Gleditsia fera (Lour.) Merr.
Caesalpiniaceae
x
x
Thân có nhiều gai rất to.
3
Các loài cây ăn quả.
 
 
x
x
Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố .
4
Cao su
Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. - Arg.
Euphorbiaceae
x
x
Nhánh giòn, dễ gãy.
5
Da, Sung
Ficus spp.
Moraceae
x
 
Các loài Da có rễ phụ làm hư hại công trình, dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường.
6
Dừa
Cocos nucifera L.
Arecaceae
x
x
Quả to rơi gây nguy hiểm.
7
Điệp phèo heo
Enterolobium cylocarpum (Jacq.) Griseb.
Mimosaceae
x
x
Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).
8
Đủng đỉnh
Caryota mitis Lour.
Arecaceae
x
 
Quả có chất gây ngứa.
9
Gáo trắng
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser
Rubiaceae
x
x
Nhánh giòn dễ gãy, quả mọng rơi làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường.
10
Gáo tròn
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.
Rubiaceae
x
x
Nhánh giòn, dễ gãy, quả mọng rơi ảnh hưởng vệ sinh môi trường.
11
Gòn
Ceiba pentandra Gaertn.
Bombacaceae
x
x
Nhánh giòn, dễ gãy, trái chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh môi trường.
12
Keo lá tràm
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.
Mimosaceae
x
x
Nhánh giòn, dễ gãy.
13
Keo lai
Acacia mangium x Acacia auriculiformis.
Mimosaceae
x
x
Nhánh giòn, dễ gãy.
14
Keo tai tượng
Acacia mangium Willd.
Mimosaceae
x
x
Nhánh giòn, dễ gãy.
15
Lọ nồi, Đại phong tử
Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness.
Flacourtiaceae
x
x
Quả to rơi gây nguy hiểm.
16
Lòng mức
Wrightia annamensis Eb. et Dub.
Apocynaceae
x
x
Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.
17
Lòng mức lông
Wrightia pubescens R. Br.
Apocynaceae
x
x
Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.
18
Me keo
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Mimosaceae
x
 
Thân và cành nhánh có nhiều gai.
19
Mò cua, Sữa
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Apocynaceae
x
x
Nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi hắc, gây khó chịu cho người.
20
Sọ khỉ, Xà cừ
Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.
Meliaceae
x
x
Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).
21
Trôm hôi
Sterculia foetida L.
Sterculiaceae
x
x
Quả to, hoa có mùi hôi.
22
Trứng cá
Muntingia calabura L.
Elaeocarpaceae
x
x
Quả khuyến khích trẻ em leo trèo, rụng làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố.
23
Xiro
Carissa carandas L.
Apocynaceae
x
 
Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

Ghi chú: x: vị trí hạn chế trồng.
VĂN BẢN LIÊN QUAN