Quyết định 2310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2310/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 28/03/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------

Số: 2310/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

 LÀM VIỆC TẠI SỞ, BAN, NGÀNH, UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ CÔNG CHỨC LÀM THANH TRA XÂY DỰNG CẤP QUẬN, CẤP PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

----------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý Công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

Căn cứ Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2012 của UBND Thành phố về việc phân bổ biên chế công chức và lao động hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Công văn số 510/SNV-ĐTBDTD ngày tháng 03 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc thành phố Hà Nội năm 2013;

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 628, gồm:

1. Công chức khối Sở, ban, ngành 231 chỉ tiêu, trong đó:

- Ngạch Chuyên viên: 231 chỉ tiêu;

2. Công chức khối quận, huyện, thị xã 281 chỉ tiêu, trong đó:

- Ngạch Chuyên viên: 281 chỉ tiêu;

3. Công chức làm công tác thanh tra xây dựng cấp quận, phường 116 chỉ tiêu, trong đó:

- Ngạch Chuyên viên: 116 chỉ tiêu;

(Biểu chi tiết chỉ tiêu, ngành và chuyên ngành cần tuyển kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu tuyển dụng; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Như Điều 2;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- NC, VH-XH;
- Lưu: VT, SNV (5 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

VĂN BẢN LIÊN QUAN