Quyết định 77/QĐ-UBND Thái Nguyên 2023 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 77/QĐ-UBND

Quyết định 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:77/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Tiến
Ngày ban hành:18/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 77/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 02 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bDanh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 124/TTr-SYT ngày 12/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ (sthứ tự 1, 2, mục IV Phần A) được ban hành tại Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 158 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- B
Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
Thaont.01/2023.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1

Bnhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phần B: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

1. Bnhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức - Hành chính

Công chức của Sở Y tế làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

1 ngày

Bước 2

Duyệt, kiểm tra hồ sơ, chuyển chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

1 ngày

Bước 3

Xem xét, thm định, kiểm tra tính hp pháp của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hp pháp phải có văn bản hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ báo cáo Lãnh đạo Phòng phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Bước 4

Phối hợp Sở Tư pháp thm định hồ sơ (gửi văn bản và hồ sơ)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

6 ngày

Bước 5

Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo Sở kết quả giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

1 ngày

Bước 6

Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần

Giám đốc Sở

1 ngày

Bước 7

Ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần)

Chủ tịch UBND tỉnh

7 ngày

Bước 8

Chuyển Kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ phận một cửa

Chuyên viên được phân công giải quyết hồ sơ

1 ngày

Bước 9

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bổ nhiệm hay không bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần)

Công chức của Sở Y tế làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

1 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày

2. Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức - Hành chính

Công chức của Sở Y tế làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

1 ngày

Bước 2

Duyệt, kiểm tra hồ sơ, chuyển chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hp pháp phải có văn bản hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ báo cáo Lãnh đạo Phòng phối hợp với Sở Tư pháp thm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3 ngày

Bước 4

Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo Sở kết quả giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

1 ngày

Bước 5

Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần)

Chủ tịch UBND tỉnh

3 ngày

Bước 7

Chuyển Kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ phận một cửa

Chuyên viên được phân công giải quyết hồ sơ

1/2 ngày

Bước 8

Trả kết quả Thủ tục hành chính (Miễn nhiệm hay không miễn nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần)

Công chức của Sở Y tế làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi