Quyết định 5663/QĐ-UBND Hà Nội về Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 5663/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng10 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;
Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phvề việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2335/SNV-QLSN ngày 28/9/2016 đề nghị thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố Hà Nội.
Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ của Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nhằm mục đích hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quỹ có con dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.
Trụ sở Quỹ đặt tại Sở Y tế: Số 04 phố Sơn Tây, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ
1. Quỹ thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố Hà Nội, Quỹ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Ban Quản lý Quỹ có trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành Quỹ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.
2. Tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo của Thành phố nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
3. Vận động, tiếp nhận nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Quỹ, gồm: Ban Quản lý Quỹ và Bộ máy giúp việc:
1. Ban Quản lý Quỹ gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Trưởng ban, Lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thường trực, Lãnh đạo Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban; các Ủy viên của Ban là: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố và đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố.
2. Bộ máy giúp việc:
Phó Trưởng ban thường trực có trách nhiệm tổ chức, điều hành Bộ máy giúp việc của Quỹ theo chỉ đạo của Ban Quản lý Quỹ, là chủ tài khoản của Quỹ, và được tự quyết định Bộ máy giúp việc là công chức các phòng ban thuộc Sở Y tế, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả.
Điều 4. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ
1. Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.
2. Nguồn kinh phí phân bổ từ nguồn thu bảo hiểm y tế chưa sử dụng hết trong năm.
3. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
4. Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Điều 5. Điều lệ hoạt động của Quỹ
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Điều lệ hoạt động Quỹ theo Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điệu của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo và theo quy định của Thành phố; báo cáo Ban Quản lý Quỹ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- BHXH Thành phố;
- VP UBNDTP: CVP, PCVP P.C.Công, N.N.Kỳ; NC, TH, KGVX, TKBT;
- Lưu VT, SNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

thuộc tính Quyết định 5663/QĐ-UBND

Quyết định 5663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5663/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:11/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi