Quyết định 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------

Số: 46/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP, CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 9/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Căn cứ Công văn số 218/HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Thường trực HĐND Thành phố về việc thống nhất nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức; cán bộ tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội; mức trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại các cơ sở, đơn vị, tổ chức của Thành phố;

Xét đề nghị của Liên ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố tại Tờ trình Liên Ngành số 1203/TTr-LN:LĐTBXH-TC-KHĐT-CA ngày 03 tháng 8 năm 2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết theo biểu 01, 02, 03, 04, 05 đính kèm)

Điều 2. Căn cứ các định mức, chế độ quy định tại Điều 1, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ kinh phí chương trình phòng chống ma túy, mại dâm theo chế độ định mức quy định và hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010 và thay thế Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc áp dụng Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động TBXH;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT Thành ủy, TTHĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Ban Tuyên giáo TU; Ban VX-HĐNDTP;
- MTTQ và các đoàn thể TP, Cựu TNXP;
- Phân xã HN, các báo: HNM, KTĐT, ANTĐ;
- Đài PT-TH Hà Nội;
- Công báo Hà Nội;
- CVP, các PVP: Lý Văn Giao, Đỗ Đình Hồng;
- Phòng LĐCSXH, TH, KT;
- Lưu: VT, LĐCSXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 


 

BIỂU SỐ 1

BIỂU NGÂN SÁCH HỖ TRỢ VÀ GIA ĐÌNH ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC THỜI GIAN Ở TRUNG TÂM 24 THÁNG (2 NĂM)
(Kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

 

Đơn vị tính: đồng/đối tượng

TT

Nội dung

Định mức

Tổng số

Chia ra

Ngân sách hỗ trợ

Gia đình đóng góp

1

Tiền ăn:

 

11.520.000

5.040.000

6.480.000

- Ăn chính: 420.000 đồng/người/tháng x 24 tháng (Trong đó NSNN hỗ trợ 12 tháng với mức 420.000 đồng/người/tháng); Số tháng còn lại, gia đình phải đóng góp

10.080.000

5.040.000

5.040.000

- Ăn sáng: 60.000đ/người/tháng x 24 tháng

1.440.000

 

1.440.000

2

Tiền thuốc:

Thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác: 400.000 đồng/người/lần chấp hành QĐ

400.000

400.000

 

3

Xét nghiệm HIV

- Xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả âm tính

35.000

 

35.000

- Xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả dương tính và xét nghiệm khẳng định.

140.000

 

140.000

4

Vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết

- Mức 200.000 đ/người/lần chấp hành quyết định (NSNN hỗ trợ 100.000 đ/người/năm x 2 năm)

400.000

400.000

 

5

Chi khác

- Điện, nước, vệ sinh, sát trùng: 35.000 đ/người/tháng (NSNN hỗ trợ 12 tháng)

840.000

420.000

420.000

6

Hoạt động văn thể

Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (NSNN hỗ trợ 50.000 đ/người/năm x 1 năm)

170.000

50.000

120.000

Cộng (Nếu xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả âm tính)

13.365.000

6.310.000

7.055.000

Cộng (Nếu xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả dương tính và xét nghiệm khẳng định)

13.470.000

6.310.000

7.160.000

 

BIỂU SỐ 02

BIỂU NGÂN SÁCH HỖ TRỢ VÀ GIA ĐÌNH ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI BÁN DÂM ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC LAO ĐỘNG CHỮA BỆNH TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ THỜI GIAN Ở TRUNG TÂM 24 THÁNG (2 NĂM)
(Kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)

 

Đơn vị tính: đồng/đối tượng

TT

Nội dung

Định mức

Tổng số

Chia ra

Ngân sách hỗ trợ

Gia đình đóng góp

1

Tiền ăn:

 

11.520.000

5.040.000

6.480.000

- Ăn chính: 420.000 đồng/người/tháng x 24 tháng (Trong đó NSNN hỗ trợ 12 tháng với mức 420.000 đồng/người/tháng); Số tháng còn lại, gia đình phải đóng góp

10.080.000

5.040.000

5.040.000

- Ăn sáng: 60.000đ/người/tháng x 24 tháng

1.440.000

 

1.440.000

2

Tiền thuốc:

- Thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện bao gồm: Thuốc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thuốc thông thường, thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm, thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác: 550.000 đồng/người/lần chấp hành QĐ

550.000

550.000

 

3

Xét nghiệm HIV

- Xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả âm tính

35.000

 

35.000

- Xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả dương tính và xét nghiệm khẳng định.

140.000

 

140.000

4

Vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết

- Mức 400.000 đ/người/lần chấp hành quyết định (NSNN hỗ trợ 200.000 đ/người/năm x 2 năm)

400.000

400.000

 

5

Chi khác

- Điện, nước, vệ sinh, sát trùng: 35.000 đ/người/tháng (NSNN hỗ trợ 12 tháng)

840.000

420.000

420.000

6

Hoạt động văn thể

Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (NSNN hỗ trợ 50.000 đ/người/năm x 1 năm)

170.000

50.000

120.000

Cộng (Nếu xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả âm tính)

13.755.000

6.700.000

7.055.000

Cộng (Nếu xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả dương tính và xét nghiệm khẳng định)

13.860.000

6.700.000

7.160.000

 


BIỂU SỐ 03

BIỂU NGÂN SÁCH HỖ TRỢ VÀ GIA ĐÌNH ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI BÁN DÂM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC LAO ĐỘNG CHỮA BỆNH TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI GIAN Ở TRUNG TÂM 18 THÁNG
(Kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)

 

Đơn vị tính: đồng/đối tượng

TT

Nội dung

Thời gian chấp hành QĐ

 

 

Định mức

9 tháng

12 tháng

18 tháng

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

 

Ngân sách hỗ trợ

Gia đình đóng góp

Ngân sách hỗ trợ

Gia đình đóng góp

Ngân sách hỗ trợ

Gia đình đóng góp

1

Tiền ăn:

 

4.320.000

3.780.000

540.000

5.760.000

3.780.000

1.980.000

8.640.000

3.780.000

4.860.000

 

 

- Ăn chính: 420.000 đồng/người/tháng x số tháng chấp hành QĐ (Trong đó NSNN hỗ trợ 09 tháng với mức 420.000 đồng/người/tháng); Số tháng còn lại, gia đình phải đóng góp

3.780.000

3.780.000

 

5.040.000

3.780.000

1.260.000

7.560.000

3.780.000

3.780.000

- Ăn sáng: 60.000 đồng/người/tháng

540.000

 

540.000

720.000

 

720.000

1.080.000

 

1.080.000

2

Tiền thuốc:

- Thuốc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thuốc thông thường, xét nghiệm và các chi phí khác: 200.000 đồng/người/lần chấp hành QĐ

200.000

200.000

 

200.000

200.000

 

200.000

200.000

 

3

Xét nghiệm HIV

- Xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả âm tính

35.000

 

35.000

35.000

 

35.000

35.000

 

35.000

- Xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả dương tính và xét nghiệm khẳng định.

140.000

 

140.000

140.000

 

140.000

140.000

 

140.000

4

Vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết

- Thành phố hỗ trợ 200.000 đồng/người/năm học hoặc lần chấp hành QĐ đối với đối tượng thời gian chấp hành QĐ dưới 01 năm

200.000

200.000

 

200.000

200.000

 

400.000

400.000

 

5

Chi khác

- Điện, nước, vệ sinh, sát trùng: 35.000 đồng/người/tháng (NSNN hỗ trợ 09 tháng)

315.000

315.000

 

420.000

315.000

105.000

630.000

315.000

315.000

- Vệ sinh phụ nữ: 10.000 đ/người/tháng x số tháng chấp hành QĐ

90.000

90.000

 

120.000

120.000

 

180.000

180.000

 

6

Hoạt động văn thể

Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (NSNN hỗ trợ 50.000 đ/người/năm hoặc lần chấp hành QĐ đối với đối tượng thời gian chấp hành QĐ dưới 01 năm

95.000

50.000

45.000

110.000

50.000

60.000

140.000

50.000

90.000

Cộng (Nếu xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả âm tính)

5.255.000

4.635.000

620.000

6.845.000

4.665.000

2.180.000

10.225.000

4.925.000

5.300.000

Cộng (Nếu xét nghiệm sàng lọc HIV kết quả dương tính và xét nghiệm khẳng định)

5.360.000

4.635.000

725.000

6.950.000

4.665.000

2.285.000

10.330.000

4.925.000

5.405.000

 

 

BIỂU SỐ 04

CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN DÂM, NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Nội dung

Đối tượng xét miễn

Đối tượng xét giảm

Đối tượng khác được Thành phố trợ cấp

Người thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người không có nơi cư trú nhất định mà bản thân không có điều kiện đóng góp hoặc không xác định được thân nhân của người đó hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên), Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 67

Người thuộc đối tượng gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Người bán dâm, người nghiện ma túy, người bán dâm đồng thời là người nghiện ma túy là người Hà Nội gia đình không đóng góp, Thành phố trợ cấp nhưng tỷ lệ tối đa không quá 20% số học viên vào trung tâm hàng năm

1

Tiền ăn

420.000 đồng/người/tháng chấp hành QĐ còn lại

210.000 đồng/người/tháng chấp hành QĐ còn lại

420.000 đồng/người/tháng chấp hành QĐ còn lại

2

Vật dụng cá nhân

200.000 đồng/năm

200.000 đồng/năm

200.000 đồng/năm

3

Điện, nước, vệ sinh, sát trùng

35.000 đồng/người/tháng chấp hành QĐ còn lại

17.500 đồng/người/tháng chấp hành QĐ còn lại

35.000 đồng/người/tháng chấp hành QĐ còn lại

4

Tiền xét nghiệm sàng lọc HIV

35.000 đồng/lần chấp hành QĐ

18.000 đồng/lần chấp hành QĐ

35.000 đồng/lần chấp hành QĐ

5

Tiền xét nghiệm khẳng định HIV (kinh phí này bố trí trong nguồn kinh phí phòng chống HIV hàng năm)

140.000 đồng/lần chấp hành QĐ

70.000 đồng/lần chấp hành QĐ

140.000 đồng/lần chấp hành QĐ

 


Ghi chú: Đối với các đối tượng xét miễn, giảm chi phí cai nghiện và chi phí y tế, yêu cầu có đầy đủ các thủ tục sau:

- Về chi phí cai nghiện:

Gia đình đối tượng thuộc diện được miễn, giảm làm đơn đề nghị gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội)

Đơn phải trình bày rõ thuộc đối tượng miễn hoặc giảm, có xác nhận của chính quyền cấp xã, nếu là đối tượng nhiễm HIV phải có thêm giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Các phòng chức năng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thẩm tra trình Giám đốc Sở ký quyết định cho miễn, giảm theo quy định.

- Về chi phí y tế:

Đối tượng được xét hỗ trợ 50% hoặc toàn bộ chi phí điều trị nhưng không quá 1.000.000 đồng/người/lần điều trị tại bệnh viện, đối tượng làm đơn được UBND cấp xã xác nhận, Giám đốc TT Giáo dục Lao động Xã hội xem xét tiếp nhận.


BIỂU SỐ 05

Ghi chú:

Ngoài các nội dung trên tùy từng trường hợp cụ thể ngân sách Thành phố còn hỗ trợ:

TT

Nội dung

1

- Chi phí y tế

Được xét hỗ trợ 50% hoặc toàn bộ chi phí điều trị nhưng không quá 1.000.000 đồng/người/lần điều trị tại bệnh viện đối với người thuộc diện chính sách hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn được UBND cấp xã xác nhận. Riêng đối tượng vị thành niên, người lưu trú tạm thời chi phí y tế được NSNN hỗ trợ toàn bộ theo thực tế

2

- Trợ cấp tiền ăn đường

20.000 đồng/người/ngày (không quá 5 ngày)

3

- Trợ cấp tiền tàu xe

Theo giá phương tiện công cộng phổ thông

4

- Đối với đối tượng chưa thành niên được cấp vật dụng cá nhân bằng hiện vật cụ thể:

+ Một lần chấp hành QĐ: 01 chăn bông 02 kg, 01 áo ấm (Tối đa không quá 200.000 đồng/người)

+ Hàng năm mỗi người được cấp: 02 chiếu, 02 bộ quần áo dài, 01 bộ quần áo đồng phục, 02 bộ quần áo lót, 02 khăn mặt, 02 đôi dép nhựa, 02 bàn chải đánh răng, 01 áo mưa nilông, 01 mũ cứng; Hàng quý mỗi người được cấp: 01 tuýp thuốc đánh răng 90 gram, 01 kg xà phòng (Tối đa không quá 300.000 đồng/người)

5

- Hỗ trợ tiền học nghề

650.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định (Chỉ được hỗ trợ cho đối tượng lần đầu, không hỗ trợ cho đối tượng vào trung tâm lần thứ hai). Số tiền học nghề còn thiếu tùy theo từng nghề học gia đình học viên đóng góp bổ sung theo biểu giá quy định của các Trung tâm đào tạo dạy nghề của Thành phố.

6

- Trợ cấp tái hòa nhập cộng đồng:

750.000 đồng/người (chỉ cấp cho đối tượng chấp hành quyết định lần đầu, không cấp lần thứ hai). Đối tượng chưa thành niên không được hưởng khoản trợ cấp này.

7

- Tiền mai táng phí:

Đối với đối tượng đang chữa trị, chết tại Trung tâm mà không còn thân nhân hoặc thân nhân không đến trong vòng 24 giờ hoặc chết do tai nạn lao động, áp dụng mức thu thấp nhất theo quy định của Ban phục vụ lễ tang Thành phố tại thời điểm tử vong: (áp dụng mai táng (chôn cất) đối với đối tượng bình thường; áp dụng hỏa táng đối với đối tượng nhiễm HIV/AIDS)

8

- Trưng cầu giám định pháp y:

Thực hiện theo phiếu thu thực tế của cơ quan giám định pháp y đối với từng trường hợp giám định cụ thể

- Tiền ăn đối tượng nhiễm HIV và trẻ em vị thành niên được Ngân sách hỗ trợ trong suốt thời gian thi hành Quyết định.

Thực hiện theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009 của UBND Thành phố và Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND Thành phố

 

thuộc tính Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành:22/09/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi