Quyết định 36/2019/QĐ-UBND Bình Phước tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc lĩnh vực y tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

Số: 36/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN, XÃ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Thực hiện Công văn số 198/HĐND-KT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thống nhất ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2986/TTr-STC ngày 14 tháng 11 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bình Phước.

2. Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù được quy định chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác được quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2019. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này thay thế tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã tại Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh.

2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu trang bị các trang thiết bị y tế chuyên dùng ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quyết định này, hoặc trường hợp tiêu chuẩn, định mức do UBND tỉnh quy định chưa phù hợp với thực tế, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH;
- CT, các PCT, các TV UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban KTNS (HĐND tỉnh);
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP; Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, Huyền.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trăm

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Bình Phước)

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng

I

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy X quang di động

Máy

1

3

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

4

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

2

8

Máy phá rung tim

Máy

1

9

Máy điện tim

Máy

2

10

Máy điện não

Máy

1

11

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

12

Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

13

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

14

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

15

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

II

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

5

Máy thận nhân tạo

Máy

7

6

Máy thở

Máy

1

7

Máy gây mê

Máy

2

8

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

5

9

Bơm tiêm điện

Cái

4

10

Máy truyền dịch

Máy

4

11

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

12

Máy phá rung tim

Máy

1

13

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

14

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

15

Đèn mổ di động

Bộ

1

16

Bàn mổ

Cái

2

17

Máy điện tim

Máy

4

18

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

19

Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

20

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

21

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

22

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

3

III

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐỐP

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy X quang di động

Máy

1

3

Máy X quang C Arm

Máy

1

4

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

7

Máy thở

Máy

2

8

Máy gây mê

Máy

2

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

4

10

Bơm tiêm điện

Cái

5

11

Máy truyền dịch

Máy

5

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

13

Máy phá rung tim

Máy

1

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

16

Đèn mổ di động

Bộ

1

17

Bàn mổ

Cái

2

18

Máy điện tim

Máy

3

19

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

20

Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

21

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

3

IV

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy X quang di động

Máy

1

3

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

4

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

7

Máy thở

Máy

1

8

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

9

Bơm tiêm điện

Cái

2

10

Máy truyền dịch

Máy

2

11

Máy phá rung tim

Máy

1

12

Máy điện tim

Máy

2

13

Máy điện não

Máy

1

14

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

15

Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

16

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

17

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

18

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

V

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

5

Máy thở

Máy

3

6

Máy gây mê

Máy

2

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

8

Bơm tiêm điện

Cái

5

9

Máy truyền dịch

Máy

5

10

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

11

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

12

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

13

Đèn mổ di động

Bộ

2

14

Bàn mổ

Cái

4

15

Máy điện tim

Máy

3

16

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

17

Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

18

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

19

Hệ thống khám nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

20

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

21

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

4

VI

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

5

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

2

6

Máy phá rung tim

Máy

1

7

Đèn mổ treo trần

Bộ

1

8

Đèn mổ di động

Bộ

1

9

Bàn mổ

Cái

1

10

Máy điện tim

Máy

2

11

Máy điện não

Máy

1

12

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

13

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

14

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

15

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

VII

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BÌNH LONG

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Máy X quang di động

Máy

1

3

Máy X quang C Arm

Máy

1

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

5

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

6

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

7

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

8

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

9

Máy thận nhân tạo

Máy

14

10

Máy thở

Máy

3

11

Máy gây mê

Máy

2

12

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

13

Bơm tiêm điện

Cái

6

14

Máy truyền dịch

Máy

6

15

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

16

Máy phá rung tim

Máy

2

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

19

Đèn mổ di động

Bộ

3

20

Bàn mổ

Cái

2

21

Máy điện tim

Máy

6

22

Máy điện não

Máy

1

23

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

24

Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

25

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

26

Hệ thống khám nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

27

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

28

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

6

VIII

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƠN THÀNH

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

5

Máy thận nhân tạo

Máy

4

6

Máy thở

Máy

2

7

Máy gây mê

Máy

2

8

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

9

Bơm tiêm điện

Cái

3

10

Máy truyền dịch

Máy

3

11

Dao mổ điện cao tần

Cái

1

12

Máy phá rung tim

Máy

1

13

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

14

Đèn mổ di động

Bộ

1

15

Bàn mổ

Cái

2

16

Máy điện tim

Máy

2

17

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

18

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

19

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

20

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

IX

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

4

Máy thở

Máy

2

5

Máy gây mê

Máy

1

6

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

7

Bơm tiêm điện

Cái

5

8

Máy truyền dịch

Máy

5

9

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

10

Bàn mổ

Cái

2

11

Máy điện tim

Máy

2

12

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

13

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

14

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

15

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

X

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ RIỀNG

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

4

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

5

Máy phá rung tim

Máy

1

6

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

7

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

8

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

9

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

1

XI

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Máy X quang di động

Máy

2

3

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

5

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

8

Máy thận nhân tạo

Máy

10

9

Máy thở

Máy

3

10

Máy gây mê

Máy

4

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

8

12

Bơm tiêm điện

Cái

8

13

Máy truyền dịch

Máy

8

14

Dao mổ điện cao tần

Cái

1

15

Máy phá rung tim

Máy

2

16

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

1

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

19

Bàn mổ

Cái

2

20

Máy điện tim

Máy

3

21

Máy điện não

Máy

2

22

Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

23

Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

24

Hệ thống khám nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

25

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

26

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

4

 

PHỤ LỤC II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng

I

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

1

Máy tạo oxy

Máy

5

2

Máy cạo vôi răng

Máy

1

3

Máy điện châm

Máy

10

4

Máy đắp sáp

Máy

5

5

Máy xung điện

Máy

5

6

Máy kéo cột sống tự động

Máy

5

7

Giường đa năng

Cái

5

8

Giường bệnh

Cái

50

9

Nồi hấp dụng cụ

Cái

6

10

Máy doppler sản khoa

Máy

2

11

Máy phân tích khí máu

Máy

5

12

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

1

13

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

14

Hệ thống báo gọi y tế

Hệ thống

5

15

Kính hiển vi

Cái

2

16

Máy hút đàm nhớt

Cái

2

17

Máy giặt quần áo bệnh nhân

Cái

3

18

Tủ đầu giường

Cái

50

19

Bàn khám bệnh

Cái

10

20

Máy khí dung

Máy

5

21

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

5

22

Tủ đựng thuốc

Cái

6

23

Tủ bảo quản vaccin

Cái

1

II

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ

1

Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút

Máy

3

2

Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

Máy

5

3

Máy khí dung siêu âm

Máy

1

4

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

1

5

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

2

6

Bộ mở khí quản

Bộ

1

7

Giường cấp cứu

Cái

5

8

Băng ca chuyển bệnh nhân

Cái

5

9

Bình oxy 5-10kg + van giảm áp kèm đồng hồ

Bình

2

10

Máy đo điện giải N+, K+, Cl- điện cực chọn lọc lon

Máy

1

11

Tủ bảo quản mẫu XN loại 250 lít

Cái

1

12

Máy hút diện

Máy

1

13

Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

Máy

1

14

Máy đo huyết áp điện tử để bàn

Máy

2

15

Bộ khám điều trị RHM + Ghế + Lấy cao răng bằng siêu âm

Bộ

1

16

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

5

17

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

1

18

Kính lúp 2 mặt

Cái

1

19

Tủ sấy khô ≥ 60 lít

Cái

1

20

Máy đo thị lực điện tử

Máy

1

21

Máy cắt Bột

Máy

1

22

Tủ bảo quản vaccin

Cái

1

III

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

1

Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút

Cái

1

2

Máy phân tích khí máu

Cái

1

3

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

1

4

Giường 2 tay quay

Cái

20

5

Hệ thống báo gọi y tá

Cái

1

6

Máy rửa phim X-quang tự động ≥ 90 phim/giờ

Cái

1

7

Máy phân tích huyết học tự động ≥ 22 thông số

Cái

1

8

Máy đo độ đông máu cầm tay

Cái

1

9

Kính hiển vi sinh học có monitor camera + Máy ảnh kỹ thuật số

Bộ

1

10

Máy hút điện

Cái

1

11

Máy giặt, vắt ≥ 30kg

Cái

1

12

Máy rửa dụng cụ siêu âm

Cái

1

13

Máy thanh khử trùng phòng mổ

Cái

1

14

Tủ đầu giường

Cái

17

15

Bàn khám bệnh

Cái

10

16

Đèn bàn khám bệnh

Cái

15

17

Máy châm cứu

Cái

8

18

Máy khí dung

Cái

3

19

Máy hút điện

Cái

4

20

Máy hút đạp chân

Cái

2

21

Bàn tiểu phẫu

Cái

3

22

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Cái

10

23

Bộ dụng cụ rửa dạ dày

Bộ

5

24

Cáng tay

Cái

5

25

Cáng đẩy

Cái

6

26

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

3

27

Tủ đựng thuốc và dụng cụ

Cái

6

28

Khay quả đậu 825ml, thép không gỉ

Cái

9

29

Khay quả đậu 475ml, thép không gỉ

Cái

10

30

Khay đựng dụng cụ nông

Cái

6

31

Khay đựng dụng cụ sâu

Cái

7

32

Bát đựng dung dịch 600ml, thép không gỉ

Cái

10

33

Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm

Cái

7

34

Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm

Cái

13

35

Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm

Cái

11

36

Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo

Cái

13

37

Kéo thẳng, nhọn 145mm

Cái

14

38

Kéo thẳng tù 145mm

Cái

8

39

Kéo cong nhọn/nhọn 145mm

Cái

15

40

Kéo thẳng nhọn/tù 145mm

Cái

12

41

Kéo cong tù 145mm

Cái

10

42

Kéo cắt bông gạc

Cái

14

43

Kẹp kim Mayo 200mm

Cái

11

44

Cán dao số 4

Cái

9

45

Lưỡi dao mổ số 21 - Hộp 5 lưỡi

Cái

14

46

Đèn Clar

Bộ

5

47

Giá treo dịch truyền

 

16

48

Tủ đựng thuốc đông y

Cái

2

49

Dụng cụ sơ chế thuốc đông y

Bộ

4

50

Kim châm cứu và Hộp đựng kim

Bộ

50

51

Nồi hấp dụng cụ

Cái

3

52

Đèn hồng ngoại

Cái

8

53

Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán

Cái

8

54

Kẹp lấy dị vật tai

Cái

10

55

Loa soi tai

Bộ 3 Cái

7

56

Kẹp lấy dị vật mũi

Cái

10

57

Kìm khám mũi

Cái

7

58

Ghế nha khoa

Cái

2

59

Kìm nhổ răng trẻ em

Cái

5

60

Kìm nhổ răng người lớn

Cái

4

61

Bẩy răng thẳng

Cái

6

62

Bẩy răng cong

Cái

6

63

Bộ lấy cao răng bằng tay

Bộ

3

64

Bơm tiêm nha khoa

Cái

3

65

Bộ khám (khay quả đậu, gương, gấp)

Bộ

5

66

Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản

Bộ

5

67

Bảng thử thị lực

Cái

10

68

Kính lúp 2 mắt

Cái

5

69

Kẹp lấy dị vật trong mắt

Cái

10

70

Máy xét nghiệm huyết học

Cái

4

71

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

3

72

Tủ lạnh 150 lít

Cái

7

73

Máy ly tâm nước tiểu

Cái

4

74

Máy ly tâm

Cái

4

75

Bàn khám phụ khoa

Cái

1

76

Van âm đạo các cỡ

Cái

4

77

Thước đo tử cung

Cái

1

78

Thước đo khung chậu

Cái

1

79

Kẹp lấy vòng

Cái

2

80

Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép không gỉ

Cái

2

81

Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ống hút số 4, 5, 6

Cái

12

82

Chậu tắm trẻ em 25 lít

Cái

3

83

Kéo cát tầng sinh môn 200mm

Cái

3

84

Kim khâu cổ tử cung

Cái

3

85

Cân trẻ sơ sinh 15kg

Cái

2

86

Tủ sấy điện cỡ nhỏ

Cái

8

87

Kẹp dụng cụ sấy hấp

Cái

5

88

Tủ bảo quản vaccin

Cái

1

IV

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH

1

Máy tạo oxi di động 5 lít/phút

Cái

5

2

Máy hút điện

Cái

4

3

Máy đo Bộ bão hòa oxy loại để bàn

Cái

2

4

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

1

5

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Cái

2

6

Máy khí dung siêu âm

Cái

1

7

Máy làm ấm dịch truyền

Cái

2

8

Bộ mở khí quản

Bộ

2

9

Giường 2 tay quay

Cái

10

10

Giường cấp cứu nhi

Cái

3

11

Bình oxy 5-10kg + van giảm ép kèm đồng hồ

Bình

3

12

Máy X - quang răng + rửa phim

Bộ

1

13

Máy rửa phim X - quang tự động ≥ 90 phim/giờ

Cái

1

14

Máy đo độ loãng xương bằng siêu âm

Cái

1

15

Máy đo điện giải N+, K+, CL- điện cực chọn lọc Ion

Cái

1

16

Tủ lạnh trữ máu ≥ 120 lít

Cái

1

17

Máy hút điện

Cái

3

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

1

19

Bộ phẫu thuật xương

Bộ

1

20

Bộ dụng, cụ phẫu thuật sản phụ khoa (gồm có KHHGĐ)

Bộ

1

21

Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt

Bộ

2

22

Bộ dụng cụ chích chắp lẹo

Bộ

1

23

Máy hút dịch cho trẻ sơ sinh

Cái

1

24

Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

Cái

3

25

Máy hút điện

Cái

1

26

Máy phun khí dung siêu âm

Cái

2

27

Đèn điều trị vàng da

Cái

1

28

Máy xông khí dung

Cái

1

29

Bàn sưởi ấm sơ sinh

Cái

1

30

Lồng ấp sơ sinh

Cái

2

31

Bóp bóng nhi

Cái

1

32

Huyết áp nhi

Cái

1

33

Hộp chăm sóc sơ sinh

Bộ

1

34

Bộ khám điều trị nội soi TMH + Ghế

Bộ

1

35

Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng (cận + viễn)

Bộ

1

36

Bộ đo nhãn áp

Bộ

1

37

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

1

38

Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ (Skiascope set)

Bộ

1

39

Kính lúp 2 mắt

Cái

2

40

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

41

Tủ sấy khô ≥ 60 lít

Cái

1

42

Đèn gù (làm tiểu phẫu)

Cái

1

43

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

1

44

Máy châm cứu

Cái

4

45

Máy sóng ngắn điều trị

Cái

1

46

Máy điện từ trường điều trị

Cái

1

47

Máy laser điều trị 25 W

Cái

1

48

Máy điều trị xung điện

Cái

1

49

Nồi hấp ướt 75 lít

Cái

2

50

Máy rửa dụng cụ hơi nước chạy điện

Cái

1

51

Tủ bảo quản vaccin

Cái

1

V

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƠN THÀNH

1

Máy hút nhớt

Cái

1

2

Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

Cái

3

3

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

2

4

Bộ mở khí quản

Bộ

2

5

Máy phun khí dung siêu âm

Cái

1

6

Máy ủ ấm dịch truyền

Cái

1

7

Huyết áp người lớn

Cái

3

8

Huyết áp nhi

Cái

2

9

Bóp bóng lớn

Cái

1

10

Bóp bóng nhi

Cái

1

11

Ống nghe

Cái

3

12

Đèn đọc phim

Cái

1

13

Đèn gù

Cái

1

14

Khay chữ nhật Inox 20 x 25

Cái

2

15

Khay chữ nhật Inox 30 x 45

Cái

1

16

Khay quả đậu Inox 500ml

Cái

1

17

Hộp hấp gòn Inox 20 x 15

Cái

1

18

Hộp Inox 10 x 20

Cái

1

19

Lọ cắm kìm 13

Cái

1

20

Lọ cắm kìm 15

Cái

1

21

Xe tiêm thuốc 35 x 50

Cái

1

22

Xe tiêm thuốc 40 x 50

Cái

1

23

Xe tiêm thuốc 40 x 60

Cái

2

24

Xe tiêm thuốc có hộc

Cái

2

25

Cọc dịch truyền

Cái

4

26

Bộ thụt tháo

Cái

1

27

Băng ca xe đẩy Inox

Cái

2

28

Cân đồng hồ

Cái

1

29

Xe lăn

Cái

2

30

Đèn cực tím di động

Cái

1

31

Giường 2 tay quay

Cái

10

32

Nhiệt kế điện tử

Cái

1

33

Máy đo độ đông máu cầm tay

Cái

1

34

Máy cất nước 2 lần + Bộ tiền lọc

Bộ

1

35

Kính hiển vi 2 mát

Cái

2

36

Cân kỹ thuật 0,1 gram

Cái

1

37

Tủ lạnh trữ máu 140 lít

Cái

1

38

Tủ lạnh 280 lít

Cái

1

39

Tủ ấm

Cái

1

40

Máy huyết học tự động

Cái

2

41

Máy phân tích nước tiểu

Cái

1

42

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

1

43

Nồi hấp dụng cụ

Cái

1

44

Pipete

Bộ

2

45

Pipete đơn kênh 1000mcl

Cái

2

46

Pipete đơn kênh 100mcl

Cái

2

47

Pipete đơn kênh 200mcl

Cái

2

48

Pipete đơn kênh 50mcl

Cái

2

49

Tủ lạnh sinh phẩm

Cái

1

50

Tủ lạnh bệnh phẩm

Cái

1

51

Máy lắc ngang

Cái

1

52

Kính hiển vi

Cái

1

53

Máy ly tâm

Cái

1

54

Tủ lạnh âm sâu

Cái

1

55

Hộp vận chuyển mẫu

Cái

1

56

Lọ cắm kìm

Cái

1

57

Pen cong không mấu 16cm

Cái

2

58

Khay quả đậu 500ml

Cái

1

59

Khay hình chữ nhật 30x40

Cái

1

60

Xe để máy điện tim

Cái

1

61

Hộp đựng bông gòn nhỏ

Cái

2

62

Khay chữ nhật 21x25

Cái

2

63

Khay quả đậu 1000ml

Cái

1

64

Hộp đựng bông gòn lớn

Cái

1

65

Máy rửa phim tự động

Cái

1

66

Bàn chụp phim nhôm 80 x200

Cái

1

67

Giá chụp phổi

Cái

1

68

Hộp chữ chì

Hộp

1

69

Đèn đọc phim

Cái

1

70

Thùng rửa phim

Cái

3

71

Khay phơi phim

Cái

5

72

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

1

73

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

1

74

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

3

75

Bộ dụng cụ triệt sản nữ

Bộ

1

76

Bộ dụng cụ triệt sản nam

Bộ

1

77

Bộ tiểu phẫu

Bộ

10

78

Bộ trung phẫu

Bộ

2

79

Bộ đặt nội khí quản 5 lưỡi

Bộ

1

80

Bộ mở khí quản 2 lưỡi

Bộ

1

81

Máy hút dịch chạy điện liên tục áp lực thấp

Cái

1

82

Máy hút điện

Cái

1

83

Máy hút điện có xe đẩy

Cái

1

84

Tủ sấy 250 độ C 180 lít

Cái

1

85

Nồi hấp ướt 75 lít

Cái

1

86

Máy hút nhớt 2 bình

Cái

2

87

Bồn rửa tay Inox

Cái

1

88

Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn

Cái

1

89

Bộ thay băng

Bộ

5

90

Giá để dụng cụ

Cái

2

91

Xe tiêm thuốc 35 x 50

Cái

2

92

Xe tiêm thuốc 40 x 60

Cái

1

93

Xe tiêm thuốc 50 x 80

Cái

1

94

Xe tiêm thuốc có hộc 40 x 60

Cái

1

95

Xe tiêm thuốc có hộc 50 x 80

Cái

1

96

Hộp chữ nhật Inox có nắp 18 x 29

Cái

1

97

Hộp chữ nhật Inox có nắp 7 x 21

Cái

1

98

Hộp chữ nhật Inox có nắp 18 x 38

Cái

1

99

Hộp chữ nhật nhôm 10 x 21

Cái

7

100

Hộp hấp gòn nhôm 21 x 15

Cái

1

101

Hộp nhôm 22 x 30

Cái

1

102

Hộp hấp gòn Inox 14 x 25

Cái

2

103

Hộp Inox 13 x 24

Cái

1

104

Hộp Inox 10 x 20

Cái

2

105

Hộp Inox 17 x 32

Cái

1

106

Huyết áp người lớn

Cái

3

107

Ống nghe

Cái

3

108

Nhiệt kế

Cái

5

109

Khay quả đậu 500ml

Cái

3

110

Khay quả đậu 800ml

Cái

8

111

Khay quả đậu 1000ml

Cái

2

112

Khay CN Inox 20 x 30

Cái

6

113

Khay CN Inox 30 x 45

Cái

1

114

Khay CN Inox 32 x 47

Cái

4

115

Lọ cắm kìm

Cái

4

116

Đèn đọc phim

Cái

2

117

Đèn cực tím 1,2m

Cái

3

118

Đèn gù

Cái

1

119

Bóp bóng người lớn

Cái

2

120

Cán dao mổ số 4

Cái

2

121

Cọc truyền dịch Inox

Cái

3

122

Băng ca xe đẩy

Cái

1

123

Đèn cực tím di động

Cái

1

124

Bàn Mayo

Cái

1

125

Bộ tiểu phẫu túi da

Bộ

5

126

Bộ tiểu phẫu hộp Innox

Bộ

6

127

Kìm bấm xương

Cái

2

128

Bộ khâu vết thương

Bộ

1

129

Pen tim có răng 25cm

Cái

1

130

Bàn tiểu phẫu

Cái

2

131

Bàn sưởi ấm trẻ sơ sinh

Cái

1

132

Bộ đỡ đẻ

Bộ

5

133

Bộ may tầng sinh môn

Bộ

5

134

Bộ đặt vòng

Bộ

2

135

Bộ kiểm tra cổ tử cung

Bộ

1

136

Bộ may thẩm mỹ

Bộ

1

137

Bộ khám phụ khoa

Bộ

3

138

Bàn khám phụ khoa

Cái

1

139

Bàn sanh

Cái

4

140

Máy hút đờm 2 bình

Cái

1

141

Giường Inox

Cái

15

142

Hộp Inox 10 x 20

Cái

1

143

Hộp hấp gòn Inox 14x25

Cái

1

144

Hộp đựng gòn tròn Inox 13x16

Cái

1

145

Hộp đựng gòn tròn Inox 13x16

Cái

1

146

Hộp CN Inox 15 x 25 x 12

Cái

1

147

Hộp CN Inox 24 x 40 x 5

Cái

1

148

Đèn gù

Cái

2

149

Đèn cực tím 6 tấc

Cái

1

150

Xe tiêm thuốc 40 x 60

Cái

2

151

Xe tiêm thuốc 50 x 80

Cái

1

152

Xe tiêm thuốc có hộc 40 x 60

Cái

1

153

Cọc truyền dịch

Cái

3

154

Lọ cắm kìm

Cái

1

155

Xe lăn

Cái

1

156

Cân trẻ em

Cái

1

157

Cân người lớn

Cái

1

158

Bộ cảo đồng hồ oxy

Cái

2

159

Pen thẳng 25cm

Cái

10

160

Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi trên

Bộ

1

161

Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới

Bộ

1

162

Huyết áp điện tử

Cái

1

163

Huyết áp cơ

Cái

1

164

Ống nghe

Cái

2

165

Đèn đọc phim

Cái

1

166

Xe lăn

Cái

1

167

Máy đo huyết áp tự động

Cái

1

168

Bộ khám điều trị TMH + Ghế

Cái

1

169

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

1

170

Bộ dụng cụ khám TMH

Bộ

1

171

Bộ ngũ quan

Bộ

1

172

Máy đốt họng hạt

Cái

1

173

Que đốt họng

Cái

3

174

Muỗng tai - mũi - họng

Cái

2

175

Cây thăm dò tai

Cây

1

176

Cây lấy dị vật nhỏ

Cây

1

177

Cây lấy dị vật lớn

Cây

1

178

Ống rửa mùi

Cái

2

179

Ống hút nhỏ

Cái

2

180

Bộ đèn soi tai

Bộ

1

181

Khay quả đậu 1000ml

Cái

2

182

Panh mũi

Cái

2

183

Đèn Cla

Cái

1

184

Nhíp cong lấy dị vật

Cái

3

185

Đèn đọc phim

Cái

1

186

Máy ghế nha

Cái

1

187

Kìm nhổ răng trẻ em

Cái

7

188

Kìm nhổ răng cối hàm trên

Cái

1

189

Kìm nhổ răng cối hàm dưới

Cái

3

190

Kìm nhổ chân răng hàm trên

Cái

3

191

Kìm nhổ răng số 8 hàm trên

Cái

1

192

Kìm nhổ răng số 8 hàm dưới

Cái

2

193

Kìm 150

Cái

1

194

Kìm 151

Cái

1

195

Kìm bấm xương

Cái

1

196

Cây nại thẳng lớn

Cái

6

197

Bơm tiêm nha Inox

Cái

2

198

Gương nha khoa

Cái

2

199

Đầu khoan siêu tốc

Cái

1

200

Cán gương

Cái

15

201

Máy trộn Amangam

Cái

1

202

Cây lấy Amangam

Cái

1

203

Cây nhồi Amangam

Cái

1

204

Cây trộn Egunote

Cái

2

205

Cây tách nướu

Cái

1

206

Cây bó đai thép

Cái

1

207

Nại khuỷu

Cái

2

208

Nạo ngà

Cái

2

209

Phẫu tích gắp gòn

Cái

9

210

Thám trâm

Cái

2

211

Máy huyết áp cơ

Cái

1

212

Hộp gòn tròn 10 x 13

Cái

1

213

Hộp CN Inox có nắp 20 x 32

Cái

1

214

Hộp Inox 10 x 20

Cái

1

215

Khay quả đậu 200ml

Cái

2

216

Khay quả đậu 500ml

Cái

2

217

Khay quả đậu 1000ml

Cái

6

218

Xe tiêm thuốc có hộc 40 x 60

Cái

1

219

Lò sấy Galy

Cái

1

220

Bộ kính thử thị lực (cận - viễn)

Bộ

1

221

Bộ đo nhãn áp

Bộ

1

222

Bộ soi bóng đồng tử do khúc xạ

Bộ

1

223

Bộ dụng cụ tiểu phẫu