Quyết định 3326/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống COVID-19 tại cơ sở kinh doanh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3326/QĐ-BCĐ

Quyết định 3326/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3326/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/09/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo, COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3326/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, CỬA HÀNG KINH DOANH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động ”;

Căn cứ Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về Mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động;

Căn cứ công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tại Tờ trình số 1564/TTr-BQLATTP ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6625/SYT-NVY ngày 15 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:
- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB:
các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3326/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19:

1. Tiêu chí 1 (TC1)

Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm).

- Có: Đạt;

- Không: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2)

Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan,...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3)

Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở,...) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiêm ngừa vắc-xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19,...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4)

Cơ sở kinh doanh phải có biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn ngành y tế đối với người lao động và người ra vào cơ sở: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế, đo thân nhiệt, tiêm ngừa vắc xin COVID-19,...

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5)

Cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt với các khu vực khác; đảm bảo khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 01 lần.

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6)

Cơ sở có xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19, khu vực ăn uống phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4m2/người, khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m hoặc bố trí vách ngăn.

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU AN TOÀN

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đạt tất cả các tiêu chí từ 1 đến 5 mới được phép hoạt động. Tiêu chí 6 áp dụng đối với cơ sở có phục vụ ăn uống tại chỗ (cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức ăn, uống tại chỗ cho nhân viên)./.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI SIÊU THỊ, CỬA HÀNG THỰC PHẨM, CỬA HÀNG TIỆN LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3326/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Cơ sở kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi (gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

1. Tiêu chí 1 (TC1)

Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm).

- Có: Đạt;

- Không: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2)

Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan,...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3)

Khu vực kinh doanh trong cơ sở phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4m2/người và khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m (bao gồm nhân viên của cơ sở).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4)

Các cơ sở phải bố trí khu vực giao - nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển; đảm bảo khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m và phải tuân thủ nguyên tắc “5K”. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 01 lần.

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5)

Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở,...) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiêm ngừa vắc-xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, thông báo với các trường hợp tiếp xúc với F0 hoặc F1...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU AN TOÀN

Đối với các đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố phải đạt 05 tiêu chí/05 tiêu chí./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi