Quyết định 3325/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống COVID-19 đối với thể dục thể thao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3325/QĐ-BCĐ

Quyết định 3325/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3325/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/09/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2653/TTr-SVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6626/SYT-NVY ngày 15 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động Thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động Thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TẬP LUYỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO (DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO, SÂN VẬN ĐỘNG, PHÒNG TẬP) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3325/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện

1. Tiêu chí 1 (TC1): người lao động (nhân viên, hướng dẫn viên, người phục vụ,... do đơn vị hoạt động thể dục thể thao quản lý, người lao động thường xuyên tại đơn vị) đảm bảo điều kiện đã tiêm đủ 02 liều vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng; xét nghiệm kháng nguyên định kỳ theo quy định của Sở Y tế, đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc:

- 100% người lao động đạt đủ điều kiện: Đạt;

- Có người lao động không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): người tham gia tập luyện thể dục thể thao đảm bảo điều kiện đã tiêm đủ 02 liều vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng:

- 100% người tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt đủ điều kiện: Đạt;

- Có người tham gia tập luyện thể dục thể thao không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): thu thập thông tin khách hàng (thông qua mã QR, khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến), theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với các đối tượng đến tập luyện.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ phải tuân thủ 5K trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc trực tiếp:

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): bố trí khu vực đo thân nhiệt tại cửa vào đơn vị, trang bị xịt khuẩn, nước rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện. Khử khuẩn bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng cụ cá nhân), khử khuẩn không gian tập luyện 2 lần/ngày.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): về quy định khoảng cách, mật độ an toàn, xếp hàng tại khu vực dịch vụ, tập luyện, phải đảm bảo một trong các điều kiện sau: (lưu ý không sử dụng máy điều hòa, phải mở cửa thông thoáng).

a) Đối với hoạt động thể dục thể thao ngoài trời mật độ tối thiểu là 10m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

b) Đối với hoạt động thể dục thể thao tại: trung tâm; nhà tập luyện; nhà thi đấu; câu lạc bộ thể dục thể thao mật độ tối thiểu là 8m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

c) Đối với hoạt động thể dục thể thao trong phòng tập mật độ tối thiểu là 6m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

- Đảm bảo yêu cầu: Đạt;

- Không đảm bảo yêu cầu: Không đạt.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung

7. Tiêu chí 7 (TC7): về phương án bố trí lối ra vào khu vực hoạt động tập luyện thể dục thể thao. Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều.

- Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện: Đạt;

- Không có sơ đồ hoặc không thực hiện: Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): đơn vị hoạt động thể dục thể thao có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ theo khuyến cáo ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng:

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối, phụ trách chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và phối hợp công tác với cơ quan có thẩm quyền.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): có kế hoạch/phương án quản lý, điều hành, phối hợp, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Phải đảm bảo theo quy định của cơ quan y tế; kịch bản khi có ca nghi và nhiễm COVID-19; phương án đóng, mở cửa hoạt động trở lại khi khắc phục xong các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Căn cứ vào thực tế triển khai và kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp. Có thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức hậu kiểm.

- Có kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện: Đạt;

- Không có kế hoạch/phương án hoặc không tổ chức thực hiện: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ

1. Đạt từ 08 tiêu chí trở lên và không có tiêu chí nào trong nhóm bắt buộc không đạt: đơn vị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động. Lưu ý các tiêu chí khác chưa đạt phải khắc phục ngay trong vòng 48 giờ.

2. Đạt dưới 08 tiêu chí hoặc có tiêu chí trong nhóm bắt buộc không đạt: Đơn vị không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi