Quyết định 32/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục TTHC năm 2021 được chuẩn hóa và bị bãi bỏ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 32/QĐ-UBND

Quyết định 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa và bị bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:32/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Thanh Duy
Ngày ban hành:11/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính

tải Quyết định 32/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU

___________

Số: 32/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa và bị bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại các Tờ trình số 400, 411, 412/TTr-SYT ngày 22, 29 tháng 12 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa và bị bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, gồm 138 (một trăm ba mươi tám) thủ tục hành chính, thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được Bộ Y tế chuẩn hóa, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó:

 - Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh gồm 47 (bốn mươi bảy) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Phụ lục: 01);

- Lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm gồm 34 (ba mươi bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Phụ lục: 02);

- Lĩnh vực Y tế dự phòng gồm 14 (mười bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Phụ lục: 03);

- Lĩnh vực Tổ chức cán bộ; Phòng, chống HIV, AIDS; An toàn thực phẩm và dinh dưỡng; Trang thiết bị và công trình y tế gồm 11 (mười một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Phụ lục: 04);

- Lĩnh vực Giám định y khoa gồm 23 (hai mươi ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Bạc Liêu (Phụ lục: 05);

- Lĩnh vực Y tế dự phòng gồm 09 (chín) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (Phụ lục: 06);

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm 02 (hai) thủ tục hành chính tại Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

- Lĩnh vực Y tế dự phòng gồm 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Phụ lục: 07);

Lý do: Bộ Y tế đã chuẩn hóa dữ liệu, bãi bỏ, không công khai thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

1. Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

2. Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giám định y khoa; Y tế dự phòng được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP; Các PCVP UBND tỉnh;

- Bưu điện tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Phòng KGVX (Thiện);

- Tr.P KSTTHC;

- Lưu: VT; (Tv.T.1).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Thanh Duy

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi