Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Ninh Thuận tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 31/2022/QĐ-UBND

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Long Biên
Ngày ban hành:24/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

__________

Số: 31/2022/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã;

Thực hiện Công văn số 149/HĐND-VP ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2598/TTr-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 968/BC-STP ngày 05 tháng 5 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các đơn vị sự nghiệp y tế, các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

b) Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

3. Tiêu chuẩn, định mức

3.1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế: Phụ lục I.

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế xã, phường, thị trấn: Phụ lục II.

3.2. Tiêu chuẩn, định mức tại Khoản 1 Điều này là mức sử dụng làm căn cứ lập dự toán mua sắm; giao, đầu tư, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị.

4. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Đối với máy móc, thiết bị thuộc dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp Y tế:

Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để lập kế hoạch, dự toán ngân sách mua sắm hoặc thuê, mượn để phục vụ công tác đặc thù của đơn vị và có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.

2. Sở Y tế:

a) Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc mua sắm đáp ứng nhu cầu và nguồn nhân lực, quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị trực thuộc đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2022, thay thế Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản);

- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;

- Kho bạc nhà nước tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- TT Công nghệ thông tin và truyền thông;

- VPUB: LĐ, KTTH;

- Lưu: VT, VXNV. NNN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Long Biên

 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

_________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

 

Stt

Danh mục, chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

6

 

2

Máy X quang di động

máy

11

 

3

Máy X quang C Arm

máy

5

 

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

hệ thống

2

 

5

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

6

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

7

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

hệ thống

2

 

8

Hệ thống chụp mạch số hóa nền (DSA)

hệ thống

2

 

9

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

7

 

10

Máy siêu âm tổng quát

máy

15

 

11

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

3

 

12

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

4

 

13

Máy chạy thận nhân tạo

máy

60

 

14

Máy thở

máy

117

 

15

Máy gây mê

máy

16

 

16

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

176

 

17

Bơm tiêm điện

cái

466

 

18

Máy truyền dịch

máy

466

 

19

Dao mổ điện cao tầng

cái

16

 

20

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

cái

14

 

21

Máy phá rung tim

máy

21

 

22

Máy tim phổi nhân tạo

máy

1

 

23

Hệ thống phẫu thuật nội soi

hệ thống

14

 

24

Đèn mổ treo trần

bộ

14

 

25

Đèn mổ di động

bộ

7

 

26

Bàn mổ

cái

14

 

27

Máy điện tim

máy

29

 

28

Máy điện não

máy

3

 

29

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

hệ thống

3

 

30

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

hệ thống

1

 

31

Hệ thống nội soi tai mũi họng

hệ thống

4

 

32

Hệ thống nội soi tiết niệu

hệ thống

1

 

33

Máy soi cổ tử cung

máy

6

 

34

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

45

 

35

Thiết bị xạ trị

hệ thống

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Hệ thống nội soi mật tụy ngược dòng

hệ thống

2

 

2

Hệ thống CT di động

hệ thống

1

 

3

Hệ thống đo huyết áp động mạch xâm lấn

hệ thống

2

 

4

Hệ thống hạ thân nhiệt chủ động

hệ thống

1

 

5

Hệ thống sàng lọc máu

hệ thống

1

 

6

Hệ thống đón trẻ sơ sinh có sưởi ấm và đèn cực tím

hệ thống

2

 

7

Hệ thống đốt u bằng sóng microwave

hệ thống

1

 

8

Hệ thống tái tuần hoàn hấp phụ phân tử

hệ thống

1

 

9

Bộ dụng cụ phẫu thuật các loại

bộ

40

 

10

Bộ dụng cụ sinh thiết

bộ

1

 

11

Bộ kẹp clip mạch máu mổ hở

bộ

1

 

12

Bộ khung kéo sườn

bộ

1

 

13

Bộ khung vá sọ não

bộ

3

 

14

Kính hiển vi phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

cái

1

 

15

Kính hiển vi quang học

cái

2

 

16

Kính loupe

cái

5

 

17

Máy bơm CO2

máy

1

 

18

Máy bơm rửa

máy

1

 

19

Máy khoan sọ não

máy

3

 

20

Máy khoan đa năng

máy

10

 

21

Máy nghiền và hút mô theo ngã nội soi ổ bụng

máy

1

 

22

Máy tán sỏi đường tiết niệu qua nội soi nguồn Laser

máy

1

 

23

Máy tán sỏi laser tần số cao

máy

1

 

24

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

máy

1

 

25

Máy hô hấp nhân tạo

máy

3

 

26

Máy cưa bột

máy

3

 

27

Máy đo điện cơ

máy

2

 

28

Máy đo lưu huyết não

máy

2

 

29

Giường hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh

cái

6

 

30

Giường ủ ấm trẻ sơ sinh

cái

20

 

31

Lồng ấp trẻ sơ sinh

cái

20

 

32

Bộ cần nâng giữ tử cung

Bộ

2

 

33

Máy áp lạnh cổ tử cung

máy

1

 

34

Máy Doppler tim thai

máy

16

 

35

Máy bơm áp lực chi dưới ngắt quãng

máy

20

 

36

Máy cho ăn đếm giọt

máy

20

 

37

Máy đo áp lực bóng chèn

máy

2

 

38

Máy hỗ trợ tuần hoàn cơ thể

máy

1

 

39

Máy hút áp lực âm hệ thống dẫn lưu khí màng phổi

máy

3

 

40

Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm

máy

1

 

41

Máy đo độ loãng xương bằng Xquang

máy

3

 

42

Máy đo phế dung

máy

1

 

43

Ghế máy nha

cái

9

 

44

Máy cạo vôi

máy

9

 

45

Máy trám răng

máy

4

 

46

Máy định vị chóp răng

máy

3

 

47

Máy nội nha

máy

2

 

48

Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế

bộ

5

 

49

Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng

cái

1

 

50

Máy cắt nạo xoang

máy

2

 

51

Máy đo tầm soát thính lực

máy

3

 

52

Máy điện từ trường điều trị

máy

4

 

53

Máy điều trị sóng ngắn xung và liên tục

máy

3

 

54

Máy kéo giãn cột sống

máy

2

 

55

Máy kích thích điện trị liệu

máy

3

 

56

Máy kích thích thần kinh

máy

4

 

57

Máy sóng ngắn điều trị

máy

4

 

58

Máy Laser nội mạch

máy

2

 

59

Máy siêu âm điều trị đa tần

máy

2

 

60

Máy điện xung và điện phân thuốc

máy

1

 

61

Máy sắc thuốc

máy

2

 

62

Thùng nấu sáp

cái

2

 

63

Máy làm ấm túi máu

máy

3

 

64

Bồn rã đông huyết tương túi máu

cái

3

 

65

Cân thăng bằng túi máu

cái

4

 

66

Ghế ngồi lấy máu

cái

10

 

67

Máy cân và lắc máu

máy

15

 

68

Máy chưng cách thủy

máy

3

 

69

Máy hàn dây túi máu

máy

6

 

70

Máy ly tâm

máy

20

 

71

Máy ly tâm tube máu

máy

4

 

72

Máy ly tâm lạnh dùng để ly tâm túi máu

máy

2

 

73

Máy tách thành phần máu tự động

máy

2

 

74

Máy xét nghiệm bệnh tim

máy

1

 

75

Tủ lạnh âm sâu

cái

6

 

76

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

2

 

77

Hệ thống xét nghiệm PCR

hệ thống

3

 

78

Hệ thống thiết bị, dụng cụ lọc rửa tinh trùng

hệ thống

1

 

79

Máy cấy máu

máy

2

 

80

Máy chẩn đoán Helicobacter Pylori

máy

1

 

81

Máy đếm tế bào CD4

máy

1

 

82

Máy tách tiểu cầu tự động

máy

1

 

83

Máy điện di Protein

máy

1

 

84

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

máy

2

 

85

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

2

 

86

Máy tạo nhịp tim tạm thời

máy

4

 

87

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

3

 

88

Tủ ấm

cái

4

 

89

Tủ an toàn sinh học

cái

5

 

90

Kính hiển vi 2 thị kính

cái

10

 

91

Kính hiển vi camera

cái

3

 

92

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

cái

1

 

93

Sinh hiển vi khám mắt

máy

2

 

94

Đèn khe sinh hiển vi

cái

3

 

95

Đèn soi đáy mắt

cái

4

 

96

Chụp hình đáy mắt

cái

2

 

97

Hệ thống mổ mắt Phaco

hệ thống

2

 

98

Máy chiếu thử thị lực bệnh nhân

máy

2

 

99

Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc

máy

2

 

100

Máy siêu âm mắt

máy

2

 

101

Bể điều nhiệt

cái

3

 

102

Máy cắt lát vi thể

máy

2

 

103

Máy cắt lát vi thể đông lạnh

máy

1

 

104

Máy nhuộm tiêu bản

máy

2

 

105

Máy sấy tiêu bản

máy

2

 

106

Máy vùi mô

máy

1

 

107

Máy xử lí mô tự động

máy

1

 

108

Dây nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

dây

6

 

109

Máy đo điện tim gắng sức

máy

2

 

110

Tủ bảo quản ống nội soi

cái

1

 

111

Máy X Quang thường quy

máy

3

 

112

Đầu đọc X Quang kỹ thuật số

hệ thống

2

 

113

Máy X Quang nhũ ảnh

máy

1

 

114

Máy X Quang nha khoa

máy

1

 

115

Kính tráng chì bảo vệ mắt

cái

10

 

116

Máy sưởi ấm bệnh nhân

máy

3

 

117

Áo chì

cái

15

 

118

Tường chì di động

cái

5

 

119

Máy chuẩn liều

máy

2

 

120

Bảng chắn phóng xạ hình L

cái

1

 

121

Bộ ứng phó sự cố

bộ

1

 

122

Box phân liều đồng vị phóng xạ NaI-131

box

2

 

123

Box Plexi có lọc phóng xạ

cái

1

 

124

Dụng cụ phân chia an toàn bức xạ

cái

1

 

125

Máy cảnh báo phóng xạ khu vực

máy

1

 

126

Máy đo độ tập trung tuyến giáp

máy

2

 

127

Máy đo liều phóng xạ môi trường

máy

1

 

128

Tấm che chắn Alpha - Beta

cái

2

 

129

Thùng rác thải phóng xạ có bảo vệ bức xạ

cái

5

 

130

Kho chì đựng phóng xạ

cái

1

 

131

Tủ đựng chất phóng xạ

cái

2

 

132

Tủ pha chế phóng xạ

cái

1

 

133

Găng chì

đôi

2

 

134

Máy cất nước

máy

2

 

135

Nồi hấp chai nước muối 100 độ C

cái

3

 

136

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

cái

10

 

137

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

cái

5

 

138

Lò đốt rác y tế

cái

2

 

139

Máy ép túi dụng cụ chuyên dụng

máy

6

 

140

Máy cắt và ép túi tiệt trùng y tế tự động

máy

2

 

141

Máy giặt đồ vải

máy

7

 

142

Máy sấy đồ vải

máy

5

 

143

Máy là ép

máy

1

 

144

Máy là ga công nghiệp

máy

1

 

145

Máy rửa dụng cụ

máy

6

 

146

Máy sấy dụng cụ

máy

13

 

147

Máy sấy tiệt trùng dụng cụ y tế bằng Ozone

máy

2

 

148

Máy ủi hơi nước

máy

1

 

149

Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế

cái

2

 

150

Hệ thống xử lý nước phục vụ thận nhân tạo

hệ thống

2

 

151

Máy chạy thận HDF online

máy

4

 

152

Máy lọc máu liên tục

máy

7

 

153

Máy rửa quả lọc chạy thận

máy

5

 

154

Cân kỹ thuật

cái

3

 

155

Dao mổ laser

cái

4

 

156

Đèn chiếu vàng da

cái

22

 

157

Giường bệnh nhân đa năng

cái

500

 

158

Giường cấp cứu chuyên dùng đa năng

cái

250

 

159

Hệ thống NCPAP

hệ thống

20

 

160

Hệ thống thở CPAP

hệ thống

3

 

161

Holter điện tim (bao gồm hệ thống máy tính và phần

cái

20

 

162

Holter huyết áp (bao gồm hệ thống máy tính và phần

cái

19

 

163

Lavabo rửa tay tiệt trùng

cái

12

 

164

Máy đo độ bảo hòa oxy trong máu

máy

25

 

165

Máy đo huyết áp điện tử

máy

20

 

166

Máy hút dịch

máy

35

 

167

Máy khí dung siêu âm

máy

7

 

168

Máy phun dung dịch khử khuẩn

máy

6

 

169

Máy tạo Oxy di động

máy

10

 

170

Bàn phẫu thuật sản khoa

cái

2

 

171

Laser yag

máy

1

 

172

Máy chẩn đoán xơ vữa động mạch bằng phương pháp

máy

1

 

173

Máy hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể

máy

1

 

174

Máy oxy cao áp

máy

1

 

175

Máy ủ - đọc tự động chỉ thị sinh học

máy

1

 

176

Tủ mát

cái

30

 

177

Máy gia tốc tuyến tính đa năng có tích hợp máy CT

máy

1

 

178

Máy đo liều xạ điều trị

máy

1

 

179

Hệ thống tính liều 3D

hệ thống

1

 

180

Xưởng làm khuôn chiếu xạ

Cái

1

 

181

Máy CT mô phỏng

máy

1

 

182

Máy SPECT/CT 2 đầu thu có tích hợp máy CT Scanner

máy

1

 

183

Máy phân tích huyết học

máy

4

 

184

Máy phân tích khí máu

máy

3

 

185

Máy phân tích điện giải tự động Na, K, Cl

máy

4

 

186

Máy đo độ đông máu tự động

máy

2

 

187

Hệ thống ghi điện sinh tim (EP) với máy kích thích

hệ thống

1

 

188

Máy bóng đối xung động mạch chủ

máy

1

 

189

Tủ lưu trữ lam kính và khối mẫu

cái

1

 

190

Hệ thống xử lý mô kín tự động hoàn toàn

hệ thống

1

 

191

Máy nhuộm hóa mô miễn dịch

máy

1

 

192

Hệ thống máy giải trình tự gene

bộ

1

 

193

Hệ thống máy nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí

hệ thống

1

 

194

Hệ thống khí y tế trung tâm

hệ thống

4

 

195

Máy siêu âm nội mạch máu (IVUS) - đồng bộ với hệ

hệ thống

1

 

II

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy truyền dịch

máy

1

 

2

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

1

 

3

Máy siêu âm tổng quát

máy

2

 

4

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

 

5

Máy điện tim

máy

3

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

máy

2

 

7

Máy thở

máy

1

 

8

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

1

 

9

Bơm tiêm điện

cái

1

 

10

Máy phá rung tim

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Hệ thống oxy và máy hút chân không

hệ thống

1

 

2

Máy phân tích nước tiểu

máy

1

 

3

Máy xét nghiệm huyết học

máy

2

 

4

Máy giặt công nghiệp

máy

1

 

5

Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ

máy

2

 

6

Máy sấy dụng cụ

máy

2

 

7

Nồi hấp dụng cụ

cái

2

 

8

Máy sắc thuốc 3 nồi

máy

3

 

9

Máy sấy thuốc

máy

1

 

10

Máy nghiền dược liệu

máy

1

 

11

Máy cắt dược liệu

máy

1

 

12

Máy siêu âm điều trị

máy

7

 

13

Máy laser châm cứu

máy

2

 

14

Máy laser nội mạch

máy

2

 

15

Máy kích thích thần kinh

máy

2

 

16

Máy xoa bóp áp lực hơi

máy

6

 

17

Máy kéo giãn cột sống

máy

6

 

18

Máy từ rung nhiệt 4 kênh

máy

2

 

19

Máy sóng xung kích

máy

2

 

20

Thiết bị phục hồi chức năng nhóm cơ vùng thân trên

máy

3

 

21

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ vùng thân giữa

máy

3

 

22

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ thân và bả vai

máy

3

 

23

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ khớp gối

máy

3

 

24

Thiết bị hồi chức năng dạng khép đùi

máy

3

 

25

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ chi dưới

máy

3

 

26

Máy kích thích điện và điện phân 2 kênh

máy

2

 

27

Máy điện xung điều trị

máy

5

 

28

Thiết bị laser bán dẫn quang trị liệu

máy

2

 

29

Máy trị liệu sóng ngắn

máy

1

 

30

Thiết bị tổ hợp điện điều trị

máy

1

 

31

Máy tập đa năng

máy

2

 

32

Máy điều trị bằng nhiệt, rung, từ 2 kênh

máy

2

 

33

Máy siêu âm điều trị, điện xung kết hợp đo điện cơ

máy

1

 

34

Máy trị liệu bằng vi sóng xung và liên tục

máy

2

 

35

Máy xe đạp tựa lưng cao cấp

máy

2

 

36

Thiết bị tập vận động thụ động chi trên

máy

1

 

37

Thiết bị tập vận động thụ động chi dưới

cái

1

 

38

Máy tập đi

máy

1

 

39

Hệ thống đo luyện tập đánh giá thăng bằng

hệ thống

1

 

40

Máy giao thoa

máy

1

 

41

Máy đo điện cơ

máy

1

 

42

Thùng nấu sáp parafin

cái

2

 

43

Ghế tập đa năng

cái

2

 

44

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

III

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

1

 

2

Máy điện tim

máy

1

 

3

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

1

 

4

Máy thở

máy

1

 

5

Máy gây mê

máy

1

 

6

Bàn mổ

cái

4

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

1

 

2

Máy xét nghiệm chức năng đông cầm máu

máy

1

 

3

Máy huyết học

máy

2

 

4

Máy ly tâm

máy

1

 

5

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

6

Máy đo Javal (máy đo độ cong giác mạc tự động)

máy

2

 

7

Máy siêu âm mắt

máy

2

 

8

Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo

máy

1

 

9

Máy Laser Yag

máy

1

 

10

Máy Laser quang đông

máy

1

 

11

Máy chụp bán phần sau nhãn cầu (OCT)

máy

1

 

12

Đèn soi đáy mắt gián tiếp

cái

1

 

13

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

10

 

14

Đèn soi bóng đồng tử

cái

1

 

15

Máy mổ Phaco

máy

3

 

16

Sinh hiển vi phẫu thuật nhãn khoa

cái

6

 

17

Sinh hiển vi khám mắt

cái

6

 

18

Máy đo khúc xạ tự động

máy

3

 

19

Máy chiếu đo thị lực

máy

3

 

20

Máy đo nhãn áp

máy

1

 

21

Máy đốt điện

máy

1

 

22

Máy đo thị trường

máy

1

 

23

Máy đo bản đồ giác mạc

máy

1

 

24

Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

máy

1

 

25

Máy hấp tiệt trùng

cái

4

 

26

Máy cất nước 1 lần

máy

1

 

27

Máy cất nước 2 lần

máy

1

 

28

Nồi hấp nhanh

cái

4

 

29

Máy hút dịch

máy

1

 

30

Tủ ấm

cái

1

 

31

Tủ sấy

cái

1

 

32

Máy đo Hematocrit

máy

1

 

33

Kính soi góc tiền phòng

cái

1

 

34

Máy đo độ tròng kính

máy

1

 

35

Máy mài tròng kính tự dộng

máy

2

 

IV

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

2

 

2

Máy X quang di động

máy

3

 

3

Hệ thống CT Scanner trên 128 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

1

 

5

Máy siêu âm tổng quát

máy

3

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

2

 

7

Máy thở

máy

31

 

8

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

26

 

9

Bơm tiêm điện

cái

52

 

10

Máy truyền dịch

máy

52

 

11

Máy phá rung tim

máy

2

 

12

Đèn mổ di động

bộ

3

 

13

Bàn mổ

cái

2

 

14

Máy điện tim

máy

5

 

15

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

hệ thống

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy X Quang tăng sáng truyền hình

máy

1

 

2

Máy rửa phim tự động

máy

3

 

3

Hệ thống nội soi màng phổi

hệ thống

1

 

4

Hệ thống nội soi trung thất

hệ thống

1

 

5

Máy đo phế thân ký

máy

1

 

6

Máy đo kháng lực đường dẫn khí

máy

1

 

7

Máy đo độ khuyếch tán oxy qua màng phế nang mao mạch

máy

1

 

8

Máy đo FeNO

máy

1

 

9

Đo các thể tích phổi

máy

1

 

10

Đo phế dung kế

máy

1

 

11

Hệ thống nuôi cấy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn thường

hệ thống

1

 

12

Máy đo đa ký giấc ngủ

máy

1

 

13

Kính hiển vi

cái

3

 

14

Kính hiển vi huỳnh quang

cái

2

 

15

Máy chẩn đoán nhanh vi khuẩn lao (Gene Xpert)

máy

2

 

16

Máy đo độ đông máu cầm tay

máy

2

 

17

Máy ly tâm thường

máy

4

 

18

Máy ly tâm lạnh

máy

2

 

19

Máy nuôi cấy vi khuẩn lao môi trường lỏng

máy

2

 

20

Máy điện giải đồ 4 thông số Na+, K+, Ca+, Cl

máy

1

 

21

Máy phân tích huyết học

máy

2

 

22

Máy phân tích khí máu

máy

1

 

23

Máy phân tích nước tiểu

máy

2

 

24

Nồi hấp

cái

4

 

25

Pipette + giá để 10-100µl, 20-200µl,100-1000µl

bộ

1

 

26

Tủ ấm 37 - 60 độ C

cái

2

 

27

Tủ ấm CO2

cái

1

 

28

Tủ an toàn sinh học

cái

4

 

29

Tủ lạnh sinh phẩm

cái

5

 

30

Tủ sấy 250oC

cái

2

 

31

Máy cất nước 2 lần

máy

2

 

32

Máy đóng gói dụng cụ

máy

2

 

33

Máy giặt công nghiệp

máy

1

 

34

Máy giặt cửa trên

máy

4

 

35

Máy giặt, vắt

máy

1

 

36

Máy hấp nhiệt độ thấp Plasma lạnh, đóng gói vô trùng, dung tích ≥ 30 lít

máy

1

 

37

Máy phun thuốc khử trùng phòng bệnh

máy

5

 

38

Máy rửa tự động kết hợp siêu âm, phun xoáy áp lực, khử khuẩn bậc cao cho dụng cụ y tế

máy

1

 

39

Máy sấy khô các ống, dây thở, bóng thở

máy

1

 

40

Máy sấy quần áo

máy

1

 

41

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

cái

4

 

42

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

cái

2

 

43

Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn

hệ thống

1

 

44

Tủ bảo quản tử thi

cái

1

 

45

Tủ sấy tiệt trùng khô

cái

1

 

46

Tủ đông

cái

1

 

47

Tủ lạnh

cái

2

 

48

Bộ đặt nội khí quản có màn hình

bộ

5

 

49

Hệ thống báo gọi nhân viên y tế

hệ thống

4

 

50

Giường hồi sức tích cực

cái

18

 

51

Giường dẫn lưu tư thế

cái

2

 

52

Giường chăm sóc đặc biệt

cái

6

 

53

Giường bệnh nhân

cái

85

 

54

Máy hút điện chạy liên tục

máy

5

 

55

Máy đo SpO2 cầm tay

máy

25

 

56

Máy tạo oxy liên tục

máy

16

 

57

Hệ thống thở CPAP

hệ thống

7

 

58

Máy đo chức năng hô hấp

máy

3

 

59

Máy đo chức năng hô hấp dựa vào biến đổi thể tích

hệ thống

1

 

60

Đèn sưởi ấm bệnh nhân

cái

14

 

61

Máy chạy bộ điện đơn năng

máy

2

 

62

Máy chạy điện đa năng

máy

1

 

63

Thiết bị phục hồi chức năng 4 trong 1

cái

1

 

64

Xe đạp tập đa năng

cái

2

 

65

Xe X quang di động

chiếc

1

 

66

Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động

cái

10

 

67

Bộ khí dung kết nối máy thở

bộ

6

 

68

Máy khí dung siêu âm

máy

5

 

69

Máy lọc và khử khuẩn không khí

máy

1

 

70

Máy hút tràn khí, tràn dịch màng phổi áp lực thấp liên tục tự động

máy

10

 

71

Máy lắc tròn

máy

1

 

72

Máy hút đàm nhớt

máy

27

 

73

Máy khí dung

máy

57

 

74

Tủ để dụng cụ vô khuẩn

cái

3

 

75

Xe tiêm thuốc chuyên dụng

cái

20

 

76

Kim sinh thiết màng phổi

cái

4

 

77

Kim sinh thiết xuyên thành

cái

4

 

78

Xe dụng cụ cấp cứu tại giường

cái

8

 

79

Tủ để thuốc cấp cứu nhiều ngăn

cái

10

 

80

Tủ treo dụng cụ nội soi

cái

1

 

81

Tủ âm sâu 400 DW40L92

Cái

1

 

82

Máy ủ nhiệt khô

Cái

1

 

83

Hệ thống tách chiết mẫu tự động công suất cao cho Real-Time PCR

hệ thống

1

 

84

Tủ tách chiết DNA/RNA bán tự động

cái

1

 

85

Hệ thống Real-time PCR

hệ thống

2

 

86

Máy lắc ủ nhiệt khô

cái

1

 

87

Tủ thao tác PCR

cái

1

 

88

Máy lắc (Vorter mixer)

máy

1

 

89

Cân điện tử

cái

1

 

90

Máy đo áp lực bóng chèn

máy

1

 

91

Máy rửa dụng cụ

máy

1

 

92

Máy sấy dụng cụ

máy

1

 

93

Máy nén khí y tế không dầu

máy

6

 

94

Hệ thống khí y tế trung tâm

hệ thống

1

 

95

Đồng hồ oxy van giảm áp

cái

10

 

96

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch

hệ thống

1

 

97

Máy X quang kỹ thuật số xách tay

máy

1

 

98

Đèn khử khuẩn cao tầng

cái

10

 

99

Đèn đọc phim X-quang

cái

10

 

100

Đèn Uv

cái

42

 

101

Đèn Uv di động

cái

14

 

102

Hệ thống “Qiagen QIAreach IGRA” để chẩn đoán lao tiềm ẩn

hệ thống

1

 

103

Hệ thống máy chụp Xquang cầm tay đi kèm với ứng dụng tự động phát hiện tổn thương

hệ thống

1

 

104

Hệ thống máy để chẩn đoán lao lao kháng đa thuốc đi kèm với kết nối GxAlert

hệ thống

1

 

105

Kính hiển vi 2 mắt đèn led

cái

15

 

106

Máy đọc phim Xquang lao phổi tự động

máy

1

 

107

Máy Gene Xpert màu

máy

1

 

108

Máy lai GT Blot 48

máy

1

 

109

Máy nhân gen - PCR

máy

1

 

110

Máy theo dõi bệnh nhân 7 chỉ số

máy

5

 

111

Máy ủ lai

máy

1

 

112

Máy X-quang kỹ thuật số + phần mềm AI (COVID-19 và Lao)

máy

1

 

113

Thiết bị đo thân nhiệt từ xa tích hợp camera màn hình

máy

2

 

114

Thiết bị xử lý chất thải

hệ thống

1

 

115

UPS và điều hòa nhiệt độ cho máy Gene Xpert

bộ

6

 

116

Tủ lạnh âm sâu

cái

1

 

117

Tủ đông bảo quản

cái

1

 

118

Hòm lạnh bảo quản

cái

1

 

V

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA DA LIỄU-TÂM THẦN

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy siêu âm tổng quát

máy

1

 

2

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

hệ thống

1

 

3

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

1

 

4

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

2

 

5

Bơm tiêm điện

cái

2

 

6

Máy truyền dịch

máy

2

 

7

Đèn mổ di động

bộ

3

 

8

Bàn mổ

cái

3

 

9

Máy điện tim

máy

1

 

10

Máy điện não

máy

3

 

11

Máy thở

máy

1

 

12

Máy phá rung tim

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy huyết học các loại

máy

3

 

2

Máy phân tích nước tiểu

máy

2

 

3

Máy ly tâm

máy

2

 

4

Kính hiển vi 2 mắt

cái

2

 

5

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

6

Tủ lạnh chuyên dụng

cái

2

 

7

Máy đo lưu huyết não

máy

2

 

8

Máy shock điện gây mê

máy

1

 

9

Máy doppler xuyên sọ

máy

1

 

10

Máy tạo oxy di động

máy

6

 

11

Máy laser He-ne chiếu ngoài

máy

2

 

12

Máy đốt điện

máy

2

 

13

Máy đốt Laser CO2

máy

3

 

14

Máy laser Fractional

máy

1

 

15

Máy lọc không khí

máy

3

 

16

Thiết bị rửa tay vô trùng

cái

2

 

17

Máy soi phân tích da

máy

1

 

18

Máy trị liệu da ánh sáng

máy

1

 

19

Máy Laser điều trị bệnh da

máy

1

 

20

Tủ sấy dụng cụ

cái

2

 

21

Nồi hấp tiết trùng

cái

2

 

22

Máy giặt công nghiệp

máy

1

 

23

Máy giặt đồ vải

máy

2

 

24

Máy phun thuốc khử trùng buồng bệnh

máy

1

 

25

Giường hồi sức tích cực

cái

2

 

26

Hệ thống báo gọi y tế

hệ thống

1

 

27

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

1

 

28

Tủ ấm

Cái

1

 

29

Máy đo tốc độ máu lắng

máy

1

 

30

Máy xét nghiệm chức năng đông cầm máu

máy

1

 

31

Máy lắc tròn

máy

1

 

32

Máy hàn túi tiệt trùng

máy

1

 

33

Máy rửa dụng cụ y tế

máy

1

 

34

Máy Laser Q-Switched ND YAG

máy

1

 

35

Máy Laser màu ( Pulse Dye laser)

máy

1

 

36

Buồng chiếu UVA-UVB

hệ thống

1

 

37

Máy lăn kim

máy

1

 

38

Máy trị liệu da bằng sóng RF

máy

1

 

39

Đèn LED

cái

3

 

40

Hệ thống ngâm, tắm thuốc tím

hệ thống

1

 

VI

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

2

 

2

Máy siêu âm tổng quát

máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

2

 

4

Máy điện tim

máy

4

 

5

Máy điện não

máy

1

 

6

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

máy

4

 

7

Máy soi cổ tử cung

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Máy xét nghiệm huyết học

máy

2

 

2

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

2

 

3

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

4

Máy ly tâm

máy

2

 

5

Máy đo SpO2 cầm tay

cái

1

 

6

Máy đo khúc xạ

máy

1

 

7

Ghế khám và điều trị răng

cái

2

 

8

Tủ lạnh bảo quản thuốc

cái

2

 

9

Tủ lạnh bảo quản vắc xin

cái

4

 

10

Kính hiển vi

cái

2

 

11

Bộ kính đo thị lực

bộ

2

 

12

Bộ dụng cụ khám mắt

bộ

4