Quyết định 2393/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2393/QĐ-UBND

Quyết định 2393/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2393/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:26/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 2393/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015
 
 
---------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 38/2004/NĐ-CP ngày 25/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tại Tờ trình số 46/TTr-SNN ngày 30/3/2015 về việc ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đài PTTH HN; Báo HN mới, KT&ĐT;
- VPUB: + PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
+ NNNT, CT, VX, TH;
- Lưu VT. Hồng - NNNT
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt
 
QUY CHẾ
VẬN CHUYỂN, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, KINH DOANH GIA SÚC, GIA CẦM
VÀ SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 
 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã (gọi chung là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và sự phân cấp của UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trong phạm vi quản lý.
2. Các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp quản lý với các cơ quan, đơn vị hữu quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả trong công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.
3. Việc thanh tra, kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm do các cơ quan tiến hành thường xuyên, đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công, thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời, thông báo với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra để đảm bảo không chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.
GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, KINH DOANH
GIA SÚC, GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM
 
1. Trên cơ sở Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm của Thành phố, chủ động tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch trên địa bàn quản lý; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện, trình UBND Thành phố phê duyệt.
2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo tiến độ và chất lượng; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định và giám sát việc xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn; tổ chức triển khai việc bố trí đưa các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung, xây dựng lộ trình tiến tới đóng cửa, dừng hoạt động của cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
3. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không đúng quy định.
4. Trên cơ sở chính sách chung của Trung ương và Thành phố, UBND các huyện, thị xã xây dựng cơ chế phù hợp thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn.
5. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng các chuyên đề về chính sách của Trung ương và Thành phố, vấn đề an toàn thực phẩm trong giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
6. Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý các chợ; hướng dẫn, quản lý các chợ cóc, chợ tạm hoạt động đi vào nề nếp, dần dần xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm; xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trái quy định pháp luật, vi phạm các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.
7. Chỉ đạo Ban quản lý chợ trên địa bàn tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm thực hiện đúng quy định pháp luật và không vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
8. Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện để triển khai các nhiệm vụ nêu trên.
1. Sở Nông nghiệp và PTNT
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo trong hoạt động quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; các cơ chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố; rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh; bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
b) Hướng dẫn UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
c) Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, Thành phố về lĩnh vực giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; phối hợp với các quận, huyện, thị xã hướng dẫn và vận động nhân dân sử dụng các sản phẩm động vật an toàn, đã được kiểm soát.
d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định đánh giá cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp theo quy định trình UBND Thành phố ban hành danh mục cơ sở giết mổ đủ điều kiện vệ sinh thú y, môi trường và an toàn thực phẩm được hỗ trợ theo các quy định hiện hành; xây dựng đơn giá chi phí giết mổ trình UBND Thành phố phê duyệt, làm cơ sở hỗ trợ cho các cơ sở giết mổ đủ điều kiện vệ sinh thú y, môi trường và an toàn thực phẩm.
đ) Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
e) Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện trong việc triển khai xây dựng và giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra lưu động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật.
g) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy trình vệ sinh thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm cho các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý.
- Chỉ đạo Chi cục Thú y bố trí đủ lực lượng cán bộ thực hiện kiểm soát tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thú y; hướng dẫn các cơ sở giết mổ thực hiện tốt các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.
- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển chăn nuôi hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ công tác giết mổ; Hàng năm rà soát, đề xuất, bổ sung chính sách của Thành phố để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư trong hoạt động giết mổ, kinh doanh, chế biến và xây dựng chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm.
- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Thành phố; tổ chức kiểm tra lưu động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Sở Công Thương
a) Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành liên quan thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường cử cán bộ tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành theo Quyết định của Thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm, triệt để việc vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.
d) Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm khi có yêu cầu.
3. Sở Tài chính
a) Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
b) Hàng năm rà soát trình UBND Thành phố bổ sung đơn giá chi phí giết mổ; thẩm định, bố trí kinh phí hỗ trợ phí giết mổ cho các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và các chính sách liên quan khác trên địa bàn Thành phố.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các trình tự, thủ tục cho các doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
b) Phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan cân đối kinh phí hàng năm để thực hiện công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
5. Sở Quy hoạch Kiến trúc
Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, xây dựng chợ, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm tập trung theo đúng quy hoạch của Thành phố; hướng dẫn và giải quyết các nội dung liên quan đến quy hoạch kiến trúc.
6. Sở Tài nguyên Môi trường
a) Hướng dẫn UBND các huyện, các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục, hồ sơ về đất đai để xây dựng cơ sở giết mổ theo đúng quy định.
b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trong việc thực hiện các quy định về môi trường.
7. Sở Y tế
a) Phối hợp với các sở, ngành thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
b) Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm khi có yêu cầu.
c) Chỉ đạo các trung tâm y tế, cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng trực tiếp tham gia giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định.
8. Công an Thành phố
a) Chủ trì, phối hợp kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm của Thành phố.
b) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tuân thủ các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
c) Cử cán bộ tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành theo Quyết định của Thành phố và cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm khi có yêu cầu.
9. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố về hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
b) Phản ánh, biểu dương kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; nhân rộng các điển hình tiên tiến, thông tin kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
10. Các Sở, ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan của Thành phố
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các Sở, Ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, các quy định về quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm giá súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
 
GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, KINH DOANH
GIA SÚC, GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM
 
1. Trên cơ sở yêu cầu và tình hình cụ thể về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan quản lý nhà nước và các lực lượng chức năng liên quan của Thành phố chủ động tổ chức phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, đảm bảo công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn Thành phố có hiệu quả và đúng pháp luật.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối giúp UBND Thành phố trong công tác quản lý giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm; là đầu mối phối hợp với các cơ quan của bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Thành phố và những địa phương đã ký kết thỏa thuận phối hợp để quản lý giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
Sở Nông Nghiệp và PTNT có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và có văn bản gửi các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
b) Chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan theo trách nhiệm đã được phân công quy định tại Quy chế này.
c) Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, việc xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền của ngành chuyên môn theo quy định tại Điều 3, 4 của Quy chế này, tổng hợp tình hình báo cáo UBND Thành phố.
d) Tổ chức thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trong phạm vi thẩm quyền quy định của pháp luật; cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và phối hợp công tác theo đề nghị của các sở, ngành và đơn vị có liên quan.
đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, kiến nghị với UBND Thành phố và các bộ, ngành Trung ương để bổ sung, điều chỉnh những điểm không phù hợp với tình hình thực tế, đề xuất giải pháp tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong việc chỉ đạo công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
e) Định kỳ sáu tháng một lần, chủ trì tổ chức họp giao ban giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để đánh giá, kiểm điểm tình hình công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
3. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện
a) Quản lý, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo thẩm quyền, đồng thời gửi báo cáo cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp chung; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp vượt thẩm quyền để trình UBND Thành phố xem xét, giải quyết.
b) Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm thuộc lĩnh vực phụ trách về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.
c) Phối hợp quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, giải quyết các khiếu nại và xử lý các hành vi vi phạm hành chính khác có liên quan đến công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
d) Tham gia các cuộc họp giao ban giữa các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố về công tác phối hợp quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành theo thẩm quyền quy định của pháp luật; cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và phối hợp công tác theo đề nghị của các Sở, ngành và đơn vị có liên quan.
e) Khi có công việc cần sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành để giải quyết nhưng chưa được nêu cụ thể trong Quy chế này, các bên thống nhất trao đổi tại cuộc họp giao ban và tổ chức thực hiện theo đúng các nguyên tắc, quy định về sự phối hợp đã nêu tại Quy chế này.
Chương IV
 
Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm, tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
1. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Y tế, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện, các nội dung liên quan đến văn bản, quy định pháp luật dẫn chiếu trong quy chế này được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo nội dung được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế của văn bản đó.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi