Quyết định 2351/QĐ-UBND Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

_______

Số: 2351/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hải Dương, ngày 16 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Căn cứ Kế hoạch số 2823/KH-BCĐ ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về Đáp ứng cấp độ dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 102/TTr-SYT ngày 15/8/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày, kể từ 0 giờ ngày 17/8/2020 đối với

- Toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

- Khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (bán kính 250m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi).

Điều 2. Thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời kể từ 0 giờ ngày 17/8/2020 đối với toàn bộ thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, thời gian phong tỏa chờ đến khi có thông báo mới.

Điều 3. Tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

2. Giao UBND huyện Nam Sách chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại Khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (bán kính 250m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi) và thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương và Chủ tịch UBND huyện Nam Sách; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX(25).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2351/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực