Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------
Số: 22/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giá năm 2012;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2014-2020” tại tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ Y tế về quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bao gồm 07 danh mục và mức giá (theo Phụ biểu đính kèm).
Điều 2. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Y tế, Tài chính; Tư pháp (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VX, PVPVX, CVP.
TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 
 
PHỤ BIỂU
MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ngay 01/6/2015 của UBND tỉnh)
 
1. Từ ngày hiệu lực thi hành đến 31/12/2015, mức giá cụ thể như sau:

STT
Tên dịch vụ
Đơn vị tính
Mức giá dịch vụ
(Đồng)
I
Khám( không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
1
Khám ban đâu
Đồng/lần khám/người
23.000
2
Khám khởi liều điều trị
Đồng/lần khám/người
15.000
3
Khám định kỳ
Đồng/lần khám/người
10.000
II
Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)
4
Tại cơ sở điêu trị thay thế
Đồng /lần/người/ngày
6.000
5
Tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế
Đồng /lần/người/ngày
6.000
III
Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)
6
Tư vấn cá nhân
Đồng/lần/người
10.000
7
Tư vấn nhóm
Đồng/lần/người
5.000

2. Từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016, mức giá cụ thể như sau:

STT
Tên dịch vụ
Đơn vị tính
Mức giá dịch vụ
(Đồng)
I
Khám( không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
 
1
Khám ban đầu
Đồng/lần khám/người
30.000
2
Khám khởi liều điều trị
Đồng/lần khám/người
20.000
3
Khám định kỳ
Đồng/lần khám/người
13.000
II
Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)
 
4
Tại cơ sở điều trị thay thế
Đồng /lần/người/ngày
8.000
5
Tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế
Đồng /lần/người/ngày
8.000
III
Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)
 
6
Tư vấn cá nhân
Đồng/lần/người
10.000
7
Tư vấn nhóm
Đồng/lần/người
5.000

3. Từ ngày 01/7/2016, mức giá cụ thể như sau:

STT
Tên dịch vụ
Đơn vị tính
Mức giá dịch vụ (Đồng)
I
Khám( không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
 
1
Khám ban đầu
Đồng/lần khám/người
33.000
2
Khám khởi liều điều trị
Đồng/lần khám/người
22.000
3
Khám định kỳ
Đồng/lần khám/người
15.000
II
Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)
 
4
Tại cơ sở điều trị thay thế
Đồng /lần/người/ngày
9.000
5
Tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế
Đồng /lần/người/ngày
9.000
III
Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)
 
6
Tư vấn cá nhân
Đồng/lần/người
10.000
7
Tư vấn nhóm
Đồng/lần/người
5.000

 
 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 22/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 01/06/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực