Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:22/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành:01/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------
Số: 22/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giá năm 2012;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2014-2020” tại tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ Y tế về quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bao gồm 07 danh mục và mức giá (theo Phụ biểu đính kèm).
Điều 2. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Y tế, Tài chính; Tư pháp (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VX, PVPVX, CVP.
TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành
 
 
PHỤ BIỂU
MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ngay 01/6/2015 của UBND tỉnh)
 
1. Từ ngày hiệu lực thi hành đến 31/12/2015, mức giá cụ thể như sau:

STT
Tên dịch vụ
Đơn vị tính
Mức giá dịch vụ
(Đồng)
I
Khám( không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
1
Khám ban đâu
Đồng/lần khám/người
23.000
2
Khám khởi liều điều trị
Đồng/lần khám/người
15.000
3
Khám định kỳ
Đồng/lần khám/người
10.000
II
Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)
4
Tại cơ sở điêu trị thay thế
Đồng /lần/người/ngày
6.000
5
Tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế
Đồng /lần/người/ngày
6.000
III
Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)
6
Tư vấn cá nhân
Đồng/lần/người
10.000
7
Tư vấn nhóm
Đồng/lần/người
5.000
2. Từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016, mức giá cụ thể như sau:

STT
Tên dịch vụ
Đơn vị tính
Mức giá dịch vụ
(Đồng)
I
Khám( không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
1
Khám ban đầu
Đồng/lần khám/người
30.000
2
Khám khởi liều điều trị
Đồng/lần khám/người
20.000
3
Khám định kỳ
Đồng/lần khám/người
13.000
II
Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)
4
Tại cơ sở điều trị thay thế
Đồng /lần/người/ngày
8.000
5
Tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế
Đồng /lần/người/ngày
8.000
III
Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)
6
Tư vấn cá nhân
Đồng/lần/người
10.000
7
Tư vấn nhóm
Đồng/lần/người
5.000
3. Từ ngày 01/7/2016, mức giá cụ thể như sau:

STT
Tên dịch vụ
Đơn vị tính
Mức giá dịch vụ (Đồng)
I
Khám( không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
1
Khám ban đầu
Đồng/lần khám/người
33.000
2
Khám khởi liều điều trị
Đồng/lần khám/người
22.000
3
Khám định kỳ
Đồng/lần khám/người
15.000
II
Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)
4
Tại cơ sở điều trị thay thế
Đồng /lần/người/ngày
9.000
5
Tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế
Đồng /lần/người/ngày
9.000
III
Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)
6
Tư vấn cá nhân
Đồng/lần/người
10.000
7
Tư vấn nhóm
Đồng/lần/người
5.000
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi