Quyết định 21/QĐ-BCĐPCD 2021 Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ TP. Hà Nội chống dịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/QĐ-BCĐPCD

Quyết định 21/QĐ-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:21/QĐ-BCĐPCDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:27/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

Số: 21/QĐ-BCĐPCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch COVID;

Căn cứ Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Sở Y tế Hà Nội và Văn phòng UBND Thành phố.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐQG PCD COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các đồng chí PCT UBND Thành phố;
- VPUB: các PCVP; Các đơn vị thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Chu Ngọc Anh

 

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-BCĐPCD ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch COVID-19)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, chế độ họp, báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Thành viên, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo để quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; bảo đảm duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24/7.

4. Các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, các thành viên Tiểu ban hoạt động theo Quy chế này và Quy chế làm việc của Tiểu ban, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

5. Phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, các thành viên Tiểu ban phải theo đúng quy định của pháp luật, thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công và quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn Thành phố; phân công nhiệm vụ các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Ban Chỉ đạo với cơ quan có thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các Tiểu ban, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều phối, phối hợp công tác giữa các Tiểu ban, thành viên Ban Chỉ đạo, giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan.

4. Ký hoặc phân công Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo Thành phố.

5. Quyết định những vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Triệu tập, chủ trì họp hoặc lấy ý kiến các Trưởng Tiểu ban, thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực có liên quan để thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh hoặc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo

Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động của Tiểu ban; kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung liên quan theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo

1. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các Thành viên khác của Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh.

Điều 7. Chế độ họp và báo cáo

1. Chế độ họp:

a) Họp toàn thể Ban Chỉ đạo;

b) Họp Ban Chỉ đạo với các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn;

c) Họp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo) với Trưởng Tiểu ban;

d) Họp, giao ban thường xuyên của Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo với các sở, ngành, cơ quan, Ban Chỉ đạo các cấp có liên quan.

2. Các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ giao ban định kỳ theo yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo và gửi Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trong việc đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh.

Điều 8. Quan hệ phối hợp công tác

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, thành viên Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các Thành viên khác của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, thành viên Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, cơ quan, UBND các quận, huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo xin ý kiến bằng văn bản đối với những vấn đề liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công của Thành viên khác của Ban Chỉ đạo để thống nhất trước khi tổ chức thực hiện; trường hợp có ý kiến khác nhau, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét, quyết định./.

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-BCĐPCD ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch COVID-19)

 

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Thành phố và các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo như sau:

1. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo.

Xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Tiểu ban theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

Cùng đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Tiểu ban theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban.

Chỉ đạo hoạt động của một số Tiểu ban do đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phân công cụ thể tại từng thời điểm.

3. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố và UBND Thành phố trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết trình Thường trực HĐND Thành phố, HĐND Thành phố; chỉ đạo công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐND Thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo Công an Thành phố trong kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội, truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đạo công tác kiểm tra công vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

5. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trưởng Tiểu ban Y tế.

Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng,... và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền kịp thời đến người dân những chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương và Thành phố, các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh, tạo sự thống nhất về nhận thức chấp hành của người dân trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Trực tiếp chỉ đạo việc áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch để bảo đảm tính liên tục của hoạt động giáo dục; chỉ đạo việc ứng dụng các công cụ, nền tảng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

6. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

Chỉ đạo việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng và đáp ứng yêu cầu an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kết nối cung cầu, tổng hợp, cung cấp thông tin nguồn hàng hóa thiết yếu, nông sản mùa vụ đến các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Thành phố để tổ chức khai thác, dự trữ hàng hóa phòng, chống dịch.

Chỉ đạo các biện pháp siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch,...

7. Đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trưởng Tiểu ban Tài chính, hậu cần.

Chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo việc thực hiện mua sắm vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... phục vụ phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án mua sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương; chỉ đạo việc xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu. Chỉ đạo chính sách hỗ trợ bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã hội; Chỉ đạo công tác đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện, phương tiện khác cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, cơ sở khám, chữa bệnh.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo

Trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội.

Chỉ đạo tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tổng hợp dư luận người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh và an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì chỉ đạo công tác tiếp nhận sự ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị.

9. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo

Trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban Truyền thông.

Chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo toàn Thành phố triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội về phòng, chống dịch bệnh; nắm bắt dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch của Thành phố và định hướng tuyên truyền; phối hợp các Sở, ngành thông tin và định hướng thông tin tới người dân các nội dung liên quan về công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo hệ thống báo chí trên địa bàn Thành phố thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác công tác phòng chống dịch bệnh.

10. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

11. Đồng chí, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong và sau dịch; chủ động các phương án phòng ngừa, các biện pháp xử lý tình huống bất ổn xã hội có thể phát sinh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; tổ chức chỉ đạo, huy động, điều phối lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội; công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng; chỉ đạo phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19; kiểm soát chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh, cư trú, đi lại, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

12. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo tổ chức tăng cường lực lượng Quân đội nhân dân phối hợp với các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo điều hành các khu cách ly tập trung của Thành phố. Là đầu mối quản lý, điều hành vận chuyển F1 đến các Khu cách ly tập trung và vận chuyển, bàn giao về địa bàn các quận, huyện, thị xã của Thành phố sau khi kết thúc cách ly.

13. Đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng... và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Tiếp nhận hồ sơ, phê duyệt danh sách nhập cảnh của các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 1 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất và của các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 2 theo công văn số 2318/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố; rà soát hồ sơ của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, các cơ quan Bộ, Ban, Ngành Trung ương mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt phương án cách ly y tế.

Chỉ đạo công tác, rà soát, cập nhật, thực hiện bổ sung đối tượng, cơ chế hỗ trợ kịp thời đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là các lực lượng trực tiếp, tuyến đầu.

14. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố rà soát văn bản do các Sở, ban, ngành tham mưu đề xuất để tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo UBND Thành phố trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo rà soát, trình các dự thảo Thông báo kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo; tham mưu điều phối các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh.

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, phối hợp với các đơn vị tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về nguồn kinh phí để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố theo quy định.

16. Đồng chí Hồ Vân Nga, Trưởng Ban Kinh tế, Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo

Là đầu mối phối hợp với các cơ quan của UBND Thành phố trình HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết, nhất là các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; giám sát hoạt động liên quan đến tài chính, ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

17. Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo

Tham mưu, hướng dẫn và theo dõi chung về tình hình ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

18. Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các phương án đảm bảo an sinh xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu.

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chăm lo đời sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các địa phương có dịch, quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh COVID-19,...

19. Đồng chí Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thành viên Ban Chỉ đạo

Xây dựng phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng đáp ứng với tình huống dịch bùng phát cần di chuyển người dân đến khu vực cách ly đề nghị của ngành Y tế.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh tại nhà ga, bến xe, bến tầu, các phương tiện giao thông công cộng.

Đề xuất các phương án phân luồng cũng như hạn chế giao thông công cộng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô điều phối phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các địa phương bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển mẫu sinh phẩm từ các đơn vị lấy mẫu chuyển đến các đơn vị xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Công an Thành phố xây dựng phương án bố trí “luồng xanh” cho xe vận chuyển hàng thiết yếu, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt.

20. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo

Chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền kịp thời đến người dân những chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương và Thành phố, các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh, tạo sự thống nhất về nhận thức chấp hành của người dân trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hànộimới, báo Kinh tế và Đô thị...) phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, chí của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch bệnh.

Phối hợp các Sở, ngành liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của các công cụ, nền tảng công nghệ dùng chung toàn quốc, các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

21. Đồng chí Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương, thành viên Ban Chỉ đạo

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành nhằm bình ổn giá.

Xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với từng giai đoạn.

Phối hợp Sở Y tế tăng cường kiểm tra cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế không để các cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi