Quyết định 202/QĐ-SYT 2020 thu hồi Phiếu tiếp nhận công bố nước rửa tay khô

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

--------

Số: 202/QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

                               

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thu hồi Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và sản xuất đối với chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước.

------------

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

 

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định 91/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 747/BYT-TB-CT ngày 18/02/2020 của Vụ trang thiết bị và Công trình Y tế - Bộ Y tế về việc kiểm tra hồ sơ công bố đối với sản phẩm chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước;

Căn cứ Công văn số 205/MT-SKHC ngày 17/02/2020 của Cục quản lý môi trường Y tế về việc chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước dùng trong gia dụng;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hà Nội;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và sản xuất đối với chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước (Có danh sách kèm theo).

Lý do thu hồi: Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị loại A và hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất không thuộc nhóm trang thiết bị y tế theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng Sở Y tế: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ TTB&CTYT- BYT (để b/cáo);

- Cục QLMT YT - BYT (để b/cáo);

- Đ/c Giám đốc SYT (để b/cáo);

- Trung tâm KSBT Hà Nội (Công bố trên Website SYT);

- Lưu: VT, KHTC, VPS (Lâm)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung

 

 

DANH SÁCH HỒ SƠ CÔNG BỐ BỊ THU HỒI

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-SYT ngày 21/02/2020 của Sở Y tế)

 

STT

Mã số hồ sơ

Số phiếu tiếp nhận

Ngày tiếp nhận

Tên doanh nghiệp

Tên thiết bị

1

20014727/HSCBA-HN

200000167/PCBA-HN

21/1/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA

DUNG DỊCH XỊT KHÁNG KHUẨN HEMOMUM,

2

20014744/HSCBA-HN

200000191/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY TNHH CADUPHARCO

SẢN PHẨM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI KASEA FRESH BABY

3

20014748/HSCBA-HN

200000171/PCBA-HN

3/2/2020

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ COROSHABI

4

20014749/HSCBA-HN

200000172/PCBA-HN

3/2/2020

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ CLEAN HAND

5

20014750/HSCBA-HN

200000173/PCBA-HN

3/2/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y

DƯỢC VIỆT XUÂN

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ THẢO MỘC DR.VIN

6

20014751/HSCBA-HN

200000174/PCBA-HN

3/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ LOVE MOM CLEAR

7

20014760/HSCBA-HN

200000181/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GOB QUỐC TẾ

XỊT KHUẨN COROMAX ,XỊT KHUẨN COROMAX

8

20014763/HSCBA-HN

200000230/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

ELAPHE

Xịt sát khuẩn CLEAN VIRUS

9

20014764/HSCBA-HN

200000176/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ CHÂU

GEL RỬA TAY KHÔ TIỆT KHUẨN

10

20014765/HSCBA-HN

200000179/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DOLEXCO VIỆT

NAM

KHÁNG KHUẨN TAY NANO BẠC CORONA

11

20014766/HSCBA-HN

200000177/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC ADK

DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN NHANH

12

20014767/HSCBA-HN

200000182/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH

PHARMA

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ COROMAX FAMILY

13

20014768/HSCBA-HN

200000223 PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT

LINH

TOUCH-CARE.TOUCH-CARE

14

20014770/HSCBA-HN

200000180 PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU VIỆT

ANTI-VIRUS.ANTI-VIRUS

15

20014778/HSCBA-HN

200000183/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM

DUNG DỊCH XỊT RỬA TAY KHÔ 24H

16

20014779/HSCBA-HN

200000184/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ PT 24H

17

20014783/HSCBA-HN

200000237/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN

DƯỢC VESTA

Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh Handcare

18

20014784/HSCBA-HN

200000185/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ REIKON

DUNG DỊCH XỊT RỬA TAY KHÔ SAIKIN

19

20014785/HSCBA-HN

200000200/PCBA-HN

5/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ CHÂU

GEL RỬA TAY SÁT KHUẨN KHÔ

20

20014787/HSCBA-HN

200000201/PCBA-HN

6/2/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT

LINH

Hand-Care Kids,Hand-Carc Kids

21

20014788/HSCBA-HN

200000202/PCBA-HN

6/2/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT

LINH

Hand-Care Adults, Hand-Care Adults

22

20014790/HSCBA-HN

200000208/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH ĐỨC VIỆT NAM

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TAY 108

23

20014793/HSCBA-HN

200000205/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ MORINGA

24

20014794/HSCBA-HN

200000243/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN

DƯỢC VESTA

Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh Handcare

25

20014795/HSCBA-HN

200000206/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3T GROUP

DUNG DỊCH KHÁNG KHUẨN 3T CLEAN

26

20014796/HSCBA-HN

200000203/PCBA-HN

7/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ LOVE

MOM DRY

27

20014798/HSCBA-HN

200000259/PCBA-HN

13/2/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ AN KHANH

ELECTK Rửa Tay

28

20014800/HSCBA-HN

200000209/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG

Gel khử khuẩn Konix Hand disinfectant gel

29

20014801/HSCBA-HN

200000204/PCBA-HN

7/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCOOP

Dung dịch khử khuẩn NANO-ECO

30

20014807/HSCBA-HN

200000253/PCBA-HN

11/2/2020

CÔNG TY TNHH VAMICO VIỆT NAM

Gel rửa tay khô Thảo mộc 37

31

20014808/HSCBA-HN

200000216/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG

GEL RỬA TAY SÁT KHUẨN NHANH

32

20014809/HSCBA-HN

200000219/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT

NƯỚC RỬA TAY KHÔ

33

20014810/HSCBA-HN

200000218/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN EVALUNKA

GEL RỬA TAY KHÔ

34

20014811/HSCBA-HN

200000217/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDI MIỀN BẮC

GEL RỬA TAY ,GEL RỬA TAY

35

20014815/HSCBA-HN

200000213/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY TNHH LUẬT ASKLAW

GEL VỆ SINH KHÁNG KHUẨN CORONA

36

20014820/HSCBA-HN

200000214/PCBA-HN

10/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM

DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ DRY CARE

37

20014825/HSCBA-HN

200000249/PCBA-HN

ll /2/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN

GEL RỬA TAY KHÔ

38

20014826/HSCBA-HN

200000250/PCBA-HN

11/2/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN

Xịt kháng khuẩn

39

20014829/HSCBA-HN

200000251/PCBA-HN

11/2/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY

KHÁNG KHUẨN TAY NANO BẠC. KHÁNG KHUẨN TAY NANO BẠC

40

20014831/HSCBA-HN

200000256/PCBA-HN

12/2/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 3M PHARMA

GEL RỬA TAY SÁT KHUẨN KHÔ ,GEL RỬA TAY SÁT KHUẨN KHÔ

41

19006394/HSCBSX-HN

190000011/PCBSX-HN

10/4/2019

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM

Dung dịch sát khuẩn

42

19006398/HSCBSX-HN

190000015/PCBSX-HN

6/5/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM

Dung dịch sát khuẩn da chứa Chlorhexidine dùng trong y tế SDS CHLORETHA80

43

19013120/HSCBA-HN

190000610/PCBA-HN

8/5/2019

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT

NAM

Dung dịch sát khuẩn Sanodyna. Dung dịch sát khuẩn Sanodyna

44

19013186/HSCBA-HN

190000675/PCBA-HN

22/5/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TAY CHỨA CỒN, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TAY CHỨA CỎN

45

20014869/HSCBA-HN

200000266/PCBA-HN

13/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN PHÚ TUỆ

XỊT KHÔ TAYPT

46

20014870/HSCBA-HN

200000267/PCBA-HN

13/02/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN PHÚ TUỆ

XỊT KHÔ ĐA DỤNG PT

47

20014893/HSCBA-HN

200000270/PCBA-HN

14/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DP GOLDWINGS VIỆT NAM

GEL VỆ SINH KHÁNG KHUẨN ANTI­CORONA

48

20014853/HSCBA-HN

200000268/PCBA-HN

14/02/2020

CÔNG TY TNHH THUỖC NAM

NGUYỄN KIỀU

KHÁNG KHUẨN NK

 

 

thuộc tính Quyết định 202/QĐ-SYT

Quyết định 202/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc thu hồi Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và sản xuất đối với chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:202/QĐ-SYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Chung
Ngày ban hành:21/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi