Quyết định 192/QĐ-BCĐ Quy chế quản lý lao động, người nước ngoài ở lại Bắc Ninh để phòng chống covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND TỈNH BẮC NINH
BAN CHỈ ĐẠO TỈNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

Số: 192/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TẠM THỜI QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở LẠI/Ở TẠM, LÀM VIỆC TRONG CÁC NHÀ MÁY/DOANH NGHIỆP VÀ ĐI LẠI GIỮA NƠI LƯU TRÚ TẬP TRUNG VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT/DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

------------------------------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29/11/2006; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú ngày 20/6/2013;

Căn cứ Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh;

Căn cứ Công điện hỏa tốc số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tại Tờ trình số 07/TTr-BQL ngày 31/5/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tạm thời Quản lý lao động và người nước ngoài ở lại/ở tạm, làm việc trong các nhà máy/doanh nghiệp và đi lại giữa nơi lưu trú tập trung và cơ sở sản xuất/doanh nghiệp để phòng chống covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách và Quy chế phối hợp này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban quản lý các KCN tỉnh; Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Bắc Ninh; Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, Công ty CP môi trường và công trình đô thị, Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh; Tổng giám đốc/giám đốc các Công ty hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Bộ phận TT đặc biệt của Bộ Y tế;
- Sở Tư pháp;
- Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (p/h chỉ đạo);
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh,
Các cơ quan thông tấn, báo chí TW đóng trên địa bàn;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC;
- Lưu: BCĐ, XDCB.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đào Quang Khải

 

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

QUY CHẾ PHỐI HỢP TẠM THỜI QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở LẠI/Ở TẠM LÀM VIỆC TRONG CÁC NHÀ MÁY/DOANH NGHIỆP VÀ ĐI LẠI GIỮA NƠI LƯU TRÚ TẬP TRUNG VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT/DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong việc quản lý lao động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (bao gồm lao động là người Việt Nam và lao động là người nước ngoài) làm việc trong điều kiện đang có dịch covid-19.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cơ sở lưu trú tập trung/ký túc xá có liên quan đến cư trú của người nước ngoài và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Mục tiêu phối hợp

1. Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp bố trí người lao động ở lại trong các nhà máy/doanh nghiệp hoặc đi và về hàng ngày giữa khu lưu trú tập trung/ký túc xá/khách sạn/nhà nghỉ/các nơi trưng dụng làm chỗ ở tạm (trường học, hội trường,...) và nhà máy/doanh nghiệp để làm việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid-19 vừa duy trì sản xuất, kinh doanh;

2. Chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn, khoanh vùng, điều tra truy vết nhanh hiệu quả và dập dịch; không để dịch lây lan vào doanh nghiệp.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định pháp luật về công tác phòng chống dịch covid-19.

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người lao động phải được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan chức năng; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo.

3. Trao đổi, cung cấp thông tin về về người lao động làm việc trong doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống dịch covid-19.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến trực tiếp hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cơ quan chủ trì, phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

4. Thông qua quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

 

Chương II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ

 

Điều 6. Trách nhiệm chung

1. Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về công tác phòng chống covid-19 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Quản lý chặt chẽ người người lao động ở lại trong các nhà máy/doanh nghiệp và người lao động đi và về hàng ngày giữa khu lưu trú tập trung/ký túc xá/khách sạn/nhà nghỉ/các nơi trưng dụng làm chỗ ở tạm (trường học, hội trường,...) đến nhà máy/doanh nghiệp đủ điều kiện phòng chống dịch;

4. Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động đăng ký ở lại/ở tạm doanh nghiệp hoặc khai báo tạm trú ở các nơi lưu trú tập trung.

5. Phối hợp kiểm tra, giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 7. Trách nhiệm cụ thể

1. Ban quản lý các khu công nghiệp:

1.1. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thông báo mời các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức xem xét, kiểm tra kế hoạch triển khai của các doanh nghiệp.

1.2. Làm đầu mối tiếp nhận, chấp thuận nhu cầu của doanh nghiệp về việc đăng ký xe đưa đón công nhân, chuyên gia người nước ngoài; xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; phương tiện chở nhu yếu phẩm và các phương tiện dịch vụ phụ phụ trợ liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN đảm bảo công tác phòng chống dịch.

1.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp trong các KCN chuẩn bị kế hoạch để triển khai việc bố trí người lao động ăn, ở/ở tạm, làm việc trong khu vực nhà máy, nội dung như sau:

Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải bố trí xét nghiệm tập trung, những người có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 1 trong vòng 72 tiếng hoặc test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính (sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán xét nghiệm vi rút Sars - Covi - 2 đã được cấp sổ đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu của Bộ Y tế và khuyến cáo các sản phẩm của Sở Y tế) mới được đến làm việc tại nhà máy (giao Sở Y tế/CDC Bắc Ninh cung cấp danh sách các đơn vị có năng lực cung cấp sinh phẩm/thiết bị có độ chính xác cao nhất); lần 2 sau 3 ngày (xét nghiệm RT-PCR); định kỳ mỗi tuần doanh nghiệp xét nghiệm cho tối thiểu 10% số công nhân viên ở lại nhà máy; tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Ban quản lý các KCN hoặc các cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương (trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định).

Doanh nghiệp bố trí chỗ ở tạm cho người lao động trong khu vực nhà máy để duy trì sản xuất liên tục, không bị gián đoạn: Có thể hoán cải các phòng chức năng như: Hội trường, phòng hội thảo, phòng họp lớn, các phân xưởng đang tạm dừng sản xuất, ...làm nơi ở tạm, trên cơ sở đảm bảo điều kiện về: an ninh trật tự, vệ sinh cá nhân, ánh sáng, quạt gió đặc biệt là đảm bảo phòng chống cháy nổ và các điều kiện tối thiểu khác phục vụ công nhân và phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (yêu cầu các công nhân khi ở tạm trong những khu vực này không được mang theo các chất, vật dễ gây cháy nổ). Thường xuyên kiểm tra (theo ngày), bảo dưỡng các thiết bị điện/điện tử đảm bảo không bị chập/cháy.

Dựng rạp, nhà bạt dã chiến ra các khu đất trống, đường đi ít sử dụng hoặc nhà kho không sử dụng để bố trí tạm thời công năng sử dụng để hỗ trợ sinh hoạt (ăn uống, nghỉ giải lao,...) cho người lao động, trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối về phòng chống cháy nổ tối thiểu về ánh sáng, quạt gió, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bố trí lắp đặt, bổ sung thêm các nhà tắm, nhà vệ sinh di động tại các khu vực chưa có sẵn hoặc còn thiếu so với số lượng công nhân.

Tăng khẩu phần và chất lượng suất ăn cho công nhân viên đảm bảo sức khỏe cho công nhân, tăng năng suất lao động; khuyến khích các doanh nghiệp tăng lương thưởng cho các công nhân ở lại nhà máy làm việc trong thời gian này.

Đối với các xe chở hàng hóa, thực phẩm, suất ăn, dọn vệ sinh và các phục vụ thi công ra vào nhà máy: Yêu cầu lái xe có xét nghiệm âm tính (định kỳ phải xét nghiệm), phải đăng ký lịch trình cụ thể; thực hiện phun khử khuẩn khi ra vào nhà máy; bố trí chỗ ở riêng biệt cho các lái xe. Yêu cầu phun khử khuẩn toàn bộ các lô hàng nhập khẩu theo đúng quy trình quy định hiện hành.

Lắp camera giám sát tại cổng ra vào nhà máy và cấp địa chỉ IP cho cơ quan chức năng giám sát.

Đối với nhân viên văn phòng: Cắt giảm tối đa số nhân viên đến văn phòng làm việc nhưng vẫn đảm bảo duy trì hoạt động tối thiểu điều hành sản xuất kinh doanh; bố trí chỗ ở ngay tại cơ sở làm việc; trên cơ sở đảm bảo vệ sinh cá nhân, ánh sáng, quạt gió và các điều kiện tối thiểu khác và phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Chỉ đạo các Chủ đầu tư hạ tầng KCN: Đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định và các điều kiện khác để phục vụ cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất, phục vụ công nhân ăn ở tại nơi làm việc.

Chỉ đạo các doanh nghiệp phải phát huy vai trò của Tổ an toàn covid-19 tới từng Tổ/phân xưởng/dây chuyền sản xuất và chỗ ăn, ở tạm trong nhà máy; đồng thời phải chịu trách nhiệm quản lý công nhân của mình đảm bảo không xảy ra dịch bệnh trong khu vực nhà máy của mình.

Khuyến khích các công nhân ở lại tối thiểu 15 ngày 1 đợt. Số công nhân khi quay trở về nhà trọ/nơi cư trú quản lý tương tự như F2. Tất cả các lao động không tham gia sản xuất mà ở tại nhà trọ/nơi cư trú không được đi ra khỏi nơi cư trú theo đúng tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg và thực hiện nghiêm theo quy định tại công văn số 1566/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý chặt chẽ người lao động ở lại các khu nhà trọ trong thời gian không đi làm.

Đối với những công nhân ở tạm tại các khu vực như: trường học, ký túc xá, các khu lưu trú tập trung,... bố trí việc ăn sáng/trưa/tối tại nhà máy để đảm bảo khi quay về nơi ở tạm (chỉ nghỉ ngơi) hạn chế tối đa việc tập trung đông người ăn uống. Tự bảo đảm an ninh trật tự trong các phòng ở tạm, giữ gìn trang thiết bị, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ.

2. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh và các ngành địa phương có liên quan tổ chức đánh giá an toàn dịch bệnh Covid-19 để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, và đánh giá điều kiện để các doanh nghiệp được hoạt động trở lại theo đúng quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở y tế, Sở Công thương và các ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp ngoài KCN, nhất là các nhà máy trong các CCN thực hiện các nội dung nêu trên như Ban quản lý các KCN triển khai trong KCN.

4. Công an tỉnh:

Đánh giá các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) đối với các doanh nghiệp. Đồng thời, đánh giá an toàn PCCC, CNCH cho doanh nghiệp trong thời gian thực hiện phòng, chống Covid-19.

Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch an ninh trật tự; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập chốt ở các cổng, phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra tại cổng ra vào nhà máy để đảm bảo an ninh trật tự, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các doanh nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các KCN, Sở Xây dựng, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan và các thành viên Tổ kiểm tra: Xem xét, quyết định việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho các cơ sở lưu trú/ở tạm trong thời gian chống dịch Covid-19 (nhà ăn, phân xưởng, nhà kho, trường học, hội trường, văn phòng,... hoán cải thành chỗ ở tạm).

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình lắp đặt nhà bạt dã chiến trong các khu công nghiệp. Báo cáo cơ quan cấp trên hỗ trợ lực lượng lắp đặt nhà bạt dã chiến cho các nhà máy (nếu doanh nghiệp có nhu cầu cần hỗ trợ).

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng Quân sự, Dân quân tự vệ phối hợp Công an tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp, các ngành liên quan tham gia các chốt liên ngành kiểm soát bệnh và đảm bảo ANCT-TTXH theo kế hoạch.

6. Sở Công thương, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh và Cục quản lý thị trường:

Phối hợp, xây dựng kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị cung cấp suất ăn, lương thực thực phẩm, rau xanh, nhu yếu phẩm... phục vụ người lao động theo đề nghị của các doanh nghiệp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị lợi dụng để trục lợi tăng giá do dịch bệnh.

7. Sở Xây dựng:

Đánh giá an toàn khi các doanh nghiệp chuyển đổi công năng của nhà ăn, hội trường, phòng hội thảo, phòng họp lớn, văn phòng, nhà kho, nhà xưởng, dựng rạp, nhà bạt dã chiến khi thực hiện phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn kết cấu, thông gió, lối thoát hiểm khi có sự cố,...mới đưa vào sử dụng.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong quá trình chuyển đổi công năng khu vực nhà xưởng, văn phòng, hội trường, nhà kho; khu vực đất trống ... trong khuôn viên doanh nghiệp để tạm thời phục vụ đời sống người lao động khi phải ở lại nhà máy, đảm bảo an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và sức khỏe cho người lao động.

8. Sở Giao thông vận tải:

Phối hợp với Ban quản lý các KCN, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành địa phương có liên quan:

Xây dựng, phê duyệt phương án đưa, đón người lao động từ điểm lưu trú tập trung/ký túc xá đến doanh nghiệp và từ doanh nghiệp về nơi lưu trú tập trung/ký túc xá hàng ngày đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Làm đầu mối tiếp nhận, chấp thuận nhu cầu của doanh nghiệp về việc đăng ký xe đưa đón công nhân, chuyên gia người nước ngoài; xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; phương tiện chở nhu yếu phẩm và các phương tiện dịch vụ phụ phụ trợ liên quan đến sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất/doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Chủ trì, chủ động phối hợp với hợp với Ban quản lý các KCN, Sở Lao động thương binh và Xã hội để thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp để thông báo cho các điểm/chốt đảm bảo lưu thông hàng hóa và phương tiện giao thông, phương tiện chở công nhân không bị ùn ứ, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

9. Sở Thông tin truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, phân tích dữ liệu phục vụ điều hành phòng chống dịch.

Hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành để thuận lợi trong quản lý giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch.

10. Liên đoàn Lao động tỉnh:

Chủ trì tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn và người lao động vượt qua khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chủ trì, chỉ đạo các xã, phường thị trấn giám sát, quản lý các chủ nhà nơi lưu trú tập trung, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, trường học làm nhà tạm phải cam kết thực hiện khai báo y tế, thành lập các tổ an toàn covid tại nơi lưu trú. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhưng không gây phiền hà đến người lao động.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, triển khai và yêu các doanh nghiệp theo địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các nội dung như Ban quản lý các KCN, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai.

Chỉ đạo các trường học, các điểm lưu trú trên địa bàn tỉnh phối hợp, giúp đỡ hỗ trợ các doanh nghiệp thuê/mượn làm điểm lưu trú tập trung để cho người lao động lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch; Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những đơn vị lưu trú tập trung lợi dụng tình hình dịch để tăng giá trục lợi.

Đầu mối tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc chấp thuận nhu cầu của các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, trường học, nhà trọ có công suất từ 50 người trở lên) đăng ký làm nơi lưu trú tập trung cho doanh nghiệp thuê/mượn để cho người lao động ở tập trung (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động đảm bảo công tác phòng chống dịch; trên nguyên tắc mỗi điểm lưu trú tập trung chỉ có lao động của một doanh nghiệp được ở; một doanh nghiệp có thể có nhiều điểm lưu trú tập trung cho người lao động của mình.

Đối với các khu lưu trú/ở tạm của công nhân như khách sạn/nhà nghỉ, trường học, các khu hoán cải để cho công nhân lưu trú/ở tạm: Thực hiện chế độ quản lý tương tự như khu cách ly, không cho công nhân ra ngoài trừ khi đi làm và trở về từ nhà máy/doanh nghiệp bằng xe tập trung và những trường hợp đặc biệt khác được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

12. Công ty điện lực Bắc Ninh:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho các nhà máy/phân xưởng sản xuất, các cơ sở lưu trú, các cơ sở trưng dụng để làm nơi ở tạm cho công nhân người lao động trong thời gian chống dịch Covid-19.

13. Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh và các Doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh:

Cung cấp đủ nước cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở lưu trú, các cơ sở trưng dụng để làm nơi ở tạm cho công nhân người lao động trong thời gian chống dịch Covid-19.

14. Công ty CP môi trường và công trình đô thị, Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh và các Doanh nghiệp xử lý môi trường trên địa bàn tỉnh

Thu gom xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo quy trình xử lý nhất là rác thải tại các khu cách ly; chất thải nhà vệ sinh di động, rác thải sinh hoạt tại các các trường học và các nơi ở tạm của công nhân đảm bảo vệ sinh môi trường.

15. Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp:

Đảm bảo an ninh trật tự an toàn KCN, cung cấp điện, nước ổn định và các điều kiện để phục vụ cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất, phục vụ công nhân ăn, ở tại nơi làm việc.

16. Các doanh nghiệp:

Bố trí chỗ ở tạm cho người lao động trong khu vực nhà máy để duy trì sản xuất liên tục, không bị gián đoạn theo yêu cầu tại Mục 1.3 Điều 7 và các nội dung khác có liên quan.

Đăng ký nhu cầu của doanh nghiệp và đối tác về việc đăng ký xe đưa đón công nhân, chuyên gia người nước ngoài; xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; phương tiện chở nhu yếu phẩm và các phương tiện dịch vụ phụ trợ liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phối hợp với sở Giao thông vận tải tiếp nhận danh sách

Gửi đăng ký danh sách các điểm lưu trú đủ điều kiện phòng chống dịch kèm theo hợp đồng/biên bản làm việc đến UBND huyện/thị xã/ thành phố (nơi các điểm lưu trú đóng theo địa bàn) để được xem xét, giải quyết.

17. Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn: Tuyên truyền tới các Doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng chung sức, đồng lòng đổi mới sáng tạo phương trong sản xuất, nếp sống sinh hoạt để vừa chống dịch vừa sản xuất vừa chống dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo

Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc về Ban quản lý các KCN đối với các nội dung liên quan đến các doanh nghiệp trong KCN; Gửi Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đối với các nội dung liên quan đến các doanh nghiệp ngoài KCN để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh hàng tuần; UBND các xã, phường, thị trấn báo cáo UBND huyện tổng hợp gửi cho Ban Quản lý các KCN và Sở Lao động thương binh và xã hội hàng tuần.

Điều 9. Triển khai thực hiện và sửa đổi, bổ sung

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách và Quy chế phối hợp này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Cơ quan thường trực:

Giao Ban quản lý các KCN tỉnh là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp trong các KCN.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp trong ngoài KCN.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương linh hoạt trong việc xử lý nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động trao đổi về Ban quản lý các KCN tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 192/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp tạm thời quản lý lao động và người nước ngoài ở lại/ở tạm, làm việc trong các nhà máy/doanh nghiệp và đi lại giữa nơi lưu trú tập trung và cơ sở sản xuất/doanh nghiệp để phòng chống covid-19 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Ninh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 192/QĐ-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Quang Khải
Ngày ban hành: 31/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Doanh nghiệp , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực