Quyết định 19/2021/QĐ-UBND Bến Tre bổ sung Phụ lục Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 19/2021/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2018/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2020/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Thực hiện Công văn số 267/HĐND-VP ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ý kiến đối với Tờ trình số 2737/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1751/TTr-STC ngày 02 tháng 6 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định này).

Điều 2. Bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước Bến Tre; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

 

 

PHỤ LỤC I

VỀ CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

 

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chủng loại, máy móc thiết bị chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Số lượng tối đa máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ghi chú

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Văn phòng Tỉnh uỷ

Máy in A4 tốc độ cao cho văn thư lưu trữ

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy photocopy tốc độ cao

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy scan tốc độ cao

Cái

 

2

 

 

2

Ban tổ chức Tỉnh uỷ

Máy in màu A4 để in phôi thẻ Đảng

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy in A3 để in Huy hiệu Đảng

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy in A4 tốc độ cao cho văn thư lưu trữ

Cái

 

1

 

 

3

Ban dân vận Tỉnh uỷ

Máy in A4 tốc độ cao cho văn thư lưu trữ

Cái

 

1

 

 

4

Ban nội chính Tỉnh uỷ

Máy in A4 tốc độ cao cho văn thư lưu trữ

Cái

 

1

 

 

5

Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ

Máy in A4 tốc độ cao cho văn thư lưu trữ

Cái

 

1

 

 

6

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ

Máy in A4 tốc độ cao cho văn thư lưu trữ

Cái

 

1

 

 

7

Đảng uỷ khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Máy in A4 tốc độ cao cho văn thư lưu trữ

Cái

 

1

 

 

8

Văn phòng UBND tỉnh

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Thiết bị chuyển mạch

Cái

 

4

 

 

 

 

Thiết bị chuyển mạch cho hệ thống lưu trữ

Cái

 

2

 

 

 

 

Thiết bị tường lửa

Cái

 

4

 

 

 

 

Thiết bị tích điện máy chủ

Cái

 

2

 

 

 

 

Thiết bị kết nối quản lý máy chủ

Bộ

 

1

 

 

 

 

Thiết bị lưu trữ dữ liệu tập trung dự phòng

Cái

 

2

 

 

 

 

Thiết bị lưu trữ tập trung máy chủ

Bộ

 

2

 

 

 

 

Máy chủ

Bộ

 

4

 

 

 

 

Hệ thống phòng chống thất thoát dữ liệu

Bộ

 

1

 

 

 

 

Thiết bị giám sát, phòng chống tấn công có chủ đích

Bộ

 

2

 

 

9

Trung tâm thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao

Bộ

 

4

 

 

10

Sở Nội vụ

Máy chủ Server

Bộ

 

1

 

 

11

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Máy bơm ly tâm trục ngang các loại, công suất: 150m3/h<Q≤ 350m3/h

Cái

 

15

 

 

 

 

Bơm tăng áp trong đường ống, Q≤ 50m3/h

Cái

 

5

 

 

 

 

Bơm tăng áp trong đường ống, Q> 50m3/h

Cái

 

5

 

 

 

 

Thiết bị quan trắc chất lượng nước

Bộ

 

14

 

 

12

Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ điều khiển trung tâm (E-Sensor Master 3)

Bộ

 

1

 

 

 

 

Bộ cảm biến đo độ pH dung dịch (E-Sensor Slave pH Pro)

Bộ

 

1

 

 

 

 

Bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ dẫn điện EC dung (E-Sensor Slave EC)

Bộ

 

1

 

 

 

 

Bộ cảm biến đo độ pH đất (E-Sensor Slave pH)

Bộ

 

2

 

 

 

 

Hệ thống thổi khí

Bộ

 

1

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị quản lý và điều khiển tự động nhà màng theo công nghệ 4.0

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy đo chất lượng trái cây

Bộ

 

1

 

 

 

 

Hệ thống Media bed (bể cá 1000 lít và không gian trồng 3m2)

Bộ

 

12

 

 

13

Chi cục chăn nuôi và thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ máy đọc gel

Bộ

 

1

 

 

14

Ban quản lý Cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạm cân

Trạm

 

2

 

 

 

 

Băng tải hàng thuỷ sản

Bộ

 

3

 

 

15

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

(Phục vụ cổng thông tin điện tử nông thôn mới)

Máy vi tính để bàn chuyên dùng dựng phim và xử lý hình ảnh

Bộ

 

1

 

 

 

 

Máy vi tính xách tay chuyên dùng dựng phim và xử lý hình ảnh

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy scan chuyên dùng tốc độ cao

Cái

 

1

 

 

16

Ban QLDA phát triển hạ tầng các khu công nghiệp

Bơm chìm các loại công suất lớn (> 5,5 kW)

Cái

11

 

 

 

 

 

Bơm chìm các loại công suất nhỏ (<= 5,5 kW)

Cái

42

 

 

 

 

 

Bơm li tâm

Cái

3

 

 

 

 

 

Máy quang phổ

Cái

2

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc điện tử

Cái

1

 

 

 

 

 

Bơm chìm bơm bùn

Cái

4

 

 

 

 

 

Bơm lọc

Cái

4

 

 

 

 

 

Bơm định lượng hóa chất các loại

Cái

4

 

 

 

 

 

Bộ biến tần (công suất >55kW)

Cái

2

 

 

 

 

 

Bộ biến tần (công suất <=55kW)

Bộ

4

 

 

 

 

 

Máy ép bùn

Bộ

2

 

 

 

 

 

Cân phân tích điện tử 210g

Cái

1

 

 

 

 

 

Tủ sấy đối lưu nhiệt

Cái

1

 

 

 

 

 

Máy thổi khí loại lớn

Cái

2

 

 

 

 

 

Bồn lọc áp lực

Bộ

4

 

 

 

 

 

Thiết bị hiển thị pH (gồm bộ hiển thị + cảm biến)

Bộ

2

 

 

 

 

 

Máy khuấy hoá chất

Cái

6

 

 

 

 

 

Máy thổi khí loại nhỏ

Cái

2

 

 

 

 

 

Motor khuấy keo tụ

Cái

2

 

 

 

 

 

Motor khuấy tạo bông

Cái

2

 

 

 

 

 

Bộ đầu dò pH - ORP

Bộ

2

 

 

 

 

 

Bơm ly tâm trục ngang

Cái

 

2

 

 

 

 

Máy vi tính cấu hình cao

Bộ

 

15

Phục vụ đồ họa, thiết kế bản vẽ của Phòng Kế hoạch dự án, Phòng Phát triển hạ tầng, Phòng tư vấn dịch vụ

 

 

 

Máy scan màu khổ giấy A3 cấu hình cao

Cái

 

1

Phục vụ scan bản vẽ

 

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

Máy định vị cầm tay

Cái

1

 

 

 

18

Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Kính điều khiển thiết bị bay không người lái

Cái

 

1

 

 

19

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Bộ thu thập và truyền dẫn dữ liệu (Tủ điều khiển)

Bộ

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo nhiệt độ

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo độ muối

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo độ dẫn điện

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Oxy hòa tan

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo mực nước

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo pH trong nước

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Tổng chất rắn lơ lửng

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Nhu cầu Oxy hóa học

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Nitrat

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Anmoni

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo chất rắn hòa tan

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Tổng Nitơ

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Tổng Phótpho

Cái

 

20

 

 

 

 

Cảm biến đo Tổng lượng cacbon hữu cơ

Cái

 

20

 

 

20

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Máy định vị vệ tinh GNSS

Bộ

5

 

 

 

21

Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng

Thiết bị thí nghiệm cắt cánh hiện trường điện tử

 

 

1

 

 

 

 

Bộ thiết bị thí nghiệm xuyên tĩnh (CPTu)

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm nén ngang trong lỗ khoan

 

 

1

 

 

 

 

Máy nén tam liên, trung áp

 

 

5

 

 

 

 

Bộ thiết bị thử thấm với cột nước thay đổi

 

 

1

 

 

 

 

Bộ thiết bị thử thấm đầu nước không đổi

 

 

1

 

 

 

 

Bộ sàng xác định thành phần hạt của đất

 

 

1

 

 

 

 

Máy siêu âm cọc khoan nhồi

 

 

1

 

 

 

 

Máy kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

 

 

1

 

 

 

 

Máy kiểm tra sức chịu tải của cọc bằng phương pháp thử động biến dạng lớn

 

 

1

 

 

 

 

Bộ kích thủy lực thí nghiệm nén tĩnh cọc 300 tấn

 

 

1

 

 

 

 

Máy thủy bình điện tử - đo lún

 

 

1

 

 

 

 

Máy toàn đạc điện tử - đo nghiêng

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị xác định chiều dày của vải địa kỹ thuật

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị xác định sức bền kháng thủng của vải địa kỹ thuật bằng phép thử rơi côn

 

 

1

 

 

 

 

Máy lắc sàng khô

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm áp lực kháng bục của vải địa kỹ thuật

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm độ thấm của vải địa kỹ thuật

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm tốc độ dòng chảy phẳng

 

 

1

 

 

 

 

Máy thí nghiệm cắt trực tiếp

 

 

1

 

 

 

 

Buồng chiếu xạ

 

 

1

 

 

 

 

Máy kéo nén đa năng

 

 

1

 

 

 

 

Bộ kích rỗng kiểm tra lực kéo nhổ của thép cấy

 

 

1

 

 

 

 

Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật mối hàn

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị đo bề dày kim loại

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị đo bề dày lớp phủ

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm độ bám dính màn sơn tự động

 

 

1

 

 

 

 

Máy đo độ ẩm bê tông

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị kiểm tra độ bám dính của vữa tự động

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị kiểm tra cường độ của vữa

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị xác định điểm hóa mềm của nhựa bằng phương pháp vòng và bi

 

 

1

 

 

 

 

Tủ sấy xác định tổn thất của nhựa khi nung (TFOT)

 

 

1

 

 

 

 

Bộ thiết bị xác định hàm lượng paraphin trong nhựa

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị xác định độ nhớt động học và độ nhớt tuyệt đối của nhựa đường

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm độ nhớt sayboldt loại 2 ống

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị xác định điện tích hạt

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị chưng cất nhũ tương nhựa đường acid

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị cốc hở xác định điểm chớp cháy của nhựa lỏng

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị chưng cất xác định hàm lượng nước có trong nhựa lỏng

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị chưng cất nhựa đường lỏng

 

 

1

 

 

 

 

Bộ sàng xác định thành phần hạt của bê tông nhựa

 

 

1

 

 

 

 

Máy trộn bê tông nhựa nóng

 

 

1

 

 

 

 

Máy đầm Marshall tự động

 

 

1

 

 

 

 

Kích đùn mẫu

 

 

1

 

 

 

 

Bộ thiết bị xác định tỷ trọng lớn nhất của bê tông nhựa

 

 

1

 

 

 

 

Thiết bị kiểm tra độ chặt nền đường bê tông nhựa

 

 

1

 

 

22

Sở Lao động thương binh và xã hội

Máy chủ

bộ

 

1

 

 

23

Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội

Máy xét nghiệm máu

Cái

 

1

 

 

24

Văn phòng HĐND & UBND các huyện, thành phố

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Hệ thống

 

1

 

 

25

Trung tâm phục vụ hành chính công

Máy scan A3 tốc độ cao

Cái

 

1

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

 

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chủng loại, máy móc thiết bị chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Số lượng tối đa máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ghi chú

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy chụp X quang quanh chóp kỹ thuật số + Máy Scan phim răng phục vụ RHM

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy siêu âm đàn hồi mô

Máy

3

 

 

 

 

 

Máy siêu âm tiền liệt tuyến qua ngã trực tràng + Bộ dụng cụ sinh thiết (TLT)

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy siêu âm trong lòng mạch IVUS

Máy

 

2

 

 

 

 

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống

 

7

 

 

 

 

Bộ soi treo thanh quản có Bộ dụng cụ phẫu thuật

Bộ

 

2

 

 

 

 

Máy khoan cắt bào Tai mũi họng

Máy

 

2

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Máy

 

5

 

 

 

 

Máy đếm khuẩn lạc

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy nhuộm tiêu bản

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy chụp ảnh kính hiển vi

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy khuấy từ

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy pha loãng

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy hút chân không

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo kết dính tiểu cầu

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy phát hiện ký sinh trùng

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy định danh

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy làm khuẩn làm kháng sinh đồ

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo dự trữ lưu lượng vành FFR

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy bóng đối xung động mạch chủ IABP

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy khoan cắt mảng xơ vữa Rotablator

Máy

 

2

 

 

 

 

Hệ thống ELISA

Hệ thống

 

3

 

 

 

 

Máy nuôi cấy và kháng sinh đồ tự động

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy cấy máu tự động

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy sinh hóa tự động

Máy

 

4

 

 

 

 

Máy miễn dịch tự động

Máy

 

4

 

 

 

 

Máy tách chiết Acid nucleic tự động

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy hấp tiệt trùng các loại

Máy

 

6

 

 

 

 

Tủ lạnh âm sâu 20 độ

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy điều trị khối u bằng vi sóng

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy phân tích huyết học tự động (Máy đếm tế bào tự động)

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy ly tâm các loại

Máy

 

11

 

 

 

 

Máy ủ nhiệt khô có lắc các loại

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy phân tích HbA1c

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy điện trị liệu

Máy

4

 

 

 

 

 

Máy phân tích khí máu

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy đo loãng xương

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy tổng phân tích nước tiểu tự động

Máy

 

3

 

 

 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai-vá nhĩ + Kính hiển vi

Bộ

 

2

 

 

 

 

Máy phẫu thuật nha khoa bằng công nghệ Laser Diode

Máy

 

2

 

 

 

 

Laser điều trị

Máy

 

3

 

 

 

 

Bộ tiểu phẫu

Bộ

 

5

 

 

 

 

Máy cất nước 2 lần

Máy

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật vi phẫu mạch máu

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật cột sống

Bộ

 

2

 

 

 

 

Dụng cụ răng hàm mặt

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật động mạch

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật kết hợp xương

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật đinh SIGN

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật kết hợp xương đùi

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật thiết đoạn

Bộ

 

2

 

 

 

 

Dao cắt siêu âm không dây

Bộ

 

5

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật nhi

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật niệu khoa

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

 

2

 

 

 

 

Kính hiển vi

Máy

 

7

 

 

 

 

Tủ ủ ấm 37 độ

Cái

 

2

 

 

 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi TMH

Bộ

 

2

 

 

 

 

Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR (đồng bộ)

Hệ thống

 

2

 

 

2

Bệnh viện ĐKKV Cù Lao Minh

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Máy

 

1

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy tán sỏi niệu lazer

Máy

 

1

 

 

 

 

Ghế điều trị nha khoa

Cái

 

4

 

 

 

 

Máy cho ăn nhỏ giọt

M

 

2

 

 

 

 

Máy Picco

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy miễn dịch hồng cầu (Máy li tâm DG Spin)...

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy máu lắng (VS)

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đông máu bán tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Kính hiển vi 3 cầu

Cái

 

2

 

 

 

 

Máy lạnh điều trị bệnh não thiếu Oxy

Máy

 

1

 

 

 

 

Xe đựng dụng cụ cấp cứu hồi sức sơ sinh

Chiếc

 

2

 

 

 

 

Hệ thống NCPAP

Hệ thống

 

4

 

 

 

 

Warmer sơ sinh (giường sưởi sơ sinh)

Cái

 

4

 

 

 

 

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

 

4

 

 

 

 

Máy mài cắt xương cao tốc

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo nhãn áp tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Bộ vi phẫu

Bộ

 

3

 

 

 

 

Máy chụp hình đáy mắt cầm tay

Máy

 

1

 

 

 

 

Lò hấp nhanh dụng cụ

Cái

 

1

 

 

 

 

IOL Master

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy làm ấm máu

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy rửa quả lọc tự động 6 màng (thận nhân tạo)

Máy

 

1

 

 

 

 

Kiềm cắt đinh ngoại khoa

Cái

 

2

 

 

 

 

Bộ dụng cụ mổ chi trên

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ dụng cụ mổ chi dưới

Bộ

 

2

 

 

 

 

Máy cấy ghép răng nha khoa

Máy

 

1

 

 

 

 

Bàn sanh

Cái

 

4

 

 

 

 

Bàn khám Tai mũi họng

Cái

 

2

 

 

 

 

Bộ phẫu thuật Tai mũi họng

Bộ

 

2

 

 

 

 

Hệ thống Oxy lỏng

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy đo loãng xương

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy cắt bột

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy xét nghiệm điện giải đồ

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy Oxy cao áp

Máy

 

1

 

 

 

 

Ghế khám Tai mũi họng

Cái

 

2

 

 

 

 

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo đường huyết mao mạch

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo Hematocrit

Máy

 

1

 

 

 

 

Hệ thống xử lý chất thải lỏng (y tế)

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Hệ thống xử lý chất thải rắn (y tế)

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy cạo vôi răng

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

 

1

 

 

 

 

Tủ lạnh bảo quản vaccin chuyên dụng

Cái

 

1

 

 

 

 

Tủ sấy dụng cụ

Cái

 

1

 

 

 

 

Bàn bó bột đa năng

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy rửa dụng cụ y tế

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy xác định nhóm máu tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo HbA1C

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo khí máu động mạch

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo điện cơ

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở

Máy

 

1

 

 

 

 

Thùng sáp trị liệu

Cái

 

1

 

 

 

 

Hệ thống rửa tay tiệt trùng tự động

Hệ thống

 

2

 

 

 

 

Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch chân

Máy

 

1

 

 

 

 

Hệ thống tập phục hồi chức năng

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Pipete các loại

Cái

 

7

 

 

 

 

Máy hút thai

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 27 thông số

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy lọc và khử khuẩn không khí

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy Realtime PCR

Máy

 

1

 

 

 

 

Hệ thống tinh sạch Acidnucleic

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

 

1

 

 

 

 

Bộ Micropipette Reserch Plus V

Bộ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bệnh viện ĐKKV Ba Tri

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Hệ thống CT Scanner <64 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Bàn mổ vạn năng

Cái

 

4

 

 

 

 

Đèn mổ treo tầng

Cái

 

5

 

 

 

 

Dao mổ điện

Cái

 

4

 

 

 

 

Máy Soi cổ tử cung

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy thở

Máy

5

 

 

 

 

 

Máy X quang di động

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

20

 

 

 

 

 

Bơm tiêm điện

Cái

28

 

 

 

 

 

Máy truyền dịch

Máy

22

 

 

 

 

 

Máy điện tim

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy phá rung tim

Máy

1

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy rửa màng lọc thận bán tự động 04 màng

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy ép túi ép tiệt trùng y tế loại tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy cưa bột

Máy

 

1

 

 

 

 

Thùng nấu parafin

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy hút điện

Máy

 

17

 

 

 

 

Máy hút thai

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy đốt điện cổ tử cung

Máy

 

1

 

 

 

 

Giường ủ ấm trẻ sơ sinh

Cái

 

1

 

 

 

 

Bàn sưởi ấm sơ sinh

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy nghe tim thai

Máy

 

2

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

 

1

 

 

 

 

Tủ máu

Cái

 

1

 

 

 

 

Tủ âm sâu

Cái

 

1

 

 

 

 

Ghế khám và điều trị TMH

Cái

 

1

 

 

 

 

Bộ đèn soi đáy mắt

Cái

 

1

 

 

 

 

Đèn khe khám mắt

Cái

 

2

 

 

 

 

Tủ sấy dược liệu thể tích 100 lít

Cái

 

1

 

 

 

 

Khoan xương

Cái

 

1

 

 

 

 

Đèn tiểu phẫu

Cái

 

3

 

 

 

 

Giường hồi sức cấp cứu điều khiển cơ

Cái

 

5

 

 

 

 

Giường bệnh nhân 2 tay quay

Cái

 

38

 

 

 

 

Máy cạo vôi

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo khí máu động mạch

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy hút điện

Máy

 

26

 

 

 

 

Bộ đặt nội khí quản có camera

Bộ

 

1

 

 

 

 

Máy phun khí dung

Máy

 

5

 

 

 

 

Đèn thủ thuật

Cái

 

3

 

 

 

 

Máy lọc và khử khuẩn không khí (số lượng tuỳ theo diện tích phòng to hay nhỏ)

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy phun dung dịch khử khuẩn: khử khuẩn bề mặt trong các phòng cách ly

Máy

 

1

 

 

 

 

Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR (đồng bộ)

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế
chuyên dùng khác

Bộ làm test áp bì và hộp dị nguyên

Bộ

 

1

 

 

 

 

Máy đo bụi toàn phần, bụi hô hấp

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy đo tiếng ồn có phân tích dãy tần

Máy

 

1

 

 

 

 

Đèn đo liều sinh học

Cái

 

1

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

1

 

 

 

 

 

Bộ Micropipette Reserch Plus V gồm: 0.5 - 10uL (01 cái); 2 - 20uL (01 cái); 20 - 200 uL (01 cái); 100 - 1000uL (01 cái)

Bộ

 

2

 

 

 

 

Máy Realtime PCR

Cái

 

1

 

 

 

 

Hệ thống tinh sạch Acid nucleic

Cái

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bệnh viện Tâm thần

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy hút đàm

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy kích thích từ trường xuyên sọ

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy sock điện

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy sấy đồ vải

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy phân tích nước tiểu

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy phân tích ion điện giải đồ

Máy

 

1

 

 

6

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Máy X Quang di động

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

 

 

 

 

 

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

 

 

 

 

 

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Máy

 

4

 

 

 

 

Máy điện tim 3 cần

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy X Quang di động kỹ thuật số

máy

 

1

 

 

 

Trang thiết bị y tế
chuyên dùng khác

Máy phân tích nước tiểu

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy hút dịch

Máy

5

 

 

 

 

 

Máy rửa phim X-quang

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy cất nước 2 lần 2104

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy ly tâm đa năng

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy huyết học 18 thông số

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy phân tích tốc độ lắng máu

Máy

1

 

 

 

 

 

Tủ ấm 37 độ 105 lít

Cái

1

 

 

 

 

 

Tủ sấy điện 300 độ

Cái

1

 

 

 

 

 

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

1

 

 

 

 

 

Tủ hút khí độc

Cái

1

 

 

 

 

 

Tủ ấm vi sinh 4-56 độ

Cái

1

 

 

 

 

 

Máy ly tâm 12 ống

Máy

1

 

 

 

 

 

Tủ hút vô trùng

Cái

1

 

 

 

 

 

Máy đo điện giải 5 thông số

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy lắc ống nghiệm tự động

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy GENEEXPERT

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy sinh hóa bán tự động

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy đông máu bán tự động

Máy

1

 

 

 

 

 

Nồi hấp ướt tiệt trùng 54 lít

Cái

1

 

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2 (Tủ vô trùng)

Cái

1

 

 

 

 

 

Nồi hấp ướt tiệt trùng 99 lít

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu-cầm tay

Máy

3

 

 

 

7

Trung tâm y tế Thành phố Bến Tre

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Hệ thống nội soi tiêu hóa

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Cái

 

1

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy siêu âm mắt

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo loãng xương siêu âm

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy siêu âm Doppler màu

Máy

 

1

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

1

 

 

 

 

 

Máy li tâm máu (12 vị trí)

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số

Máy

 

1

 

 

 

 

Kính soi góc tiền phòng (kính 3 gương) gold man

Cái

 

1

 

 

 

 

Kính 4 gương (loại kính có cáng)

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch chân

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy Laser CO2

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy hút khói mùi dùng trong phòng mổ, phẫu thuật

Máy

 

1

 

 

8

Trung tâm y tế Bình Đại

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Hệ thống nội soi đại tràng

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy X quang di động kỹ thuật số

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

2

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy đo HbA1C

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy khoan xương

Máy

 

1

 

 

 

 

Nồi hấp ướt tiệt trùng

Cái

 

1

 

 

 

 

Bộ nội soi Tai - Mũi- Họng

Bộ

 

1

 

 

 

 

Đèn khám Tai- Mũi- Họng

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay

Máy

 

5

 

 

 

 

Hệ thống oxy (có thể thay bằng bình ô xy hoặc ô xy hóa lỏng)

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy hút đờm

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động

Máy

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Trung tâm y tế Giồng Trôm

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy phá rung tim có tạo nhịp

Máy

 

1

 

 

 

 

Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống

 

1

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy Ion đồ tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo loãng xương

Máy

 

2

 

 

 

 

Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy điện trị liệu đa năng

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy trị liệu bằng sóng siêu âm đa tần số (1&3 Mbz)

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy siêu âm mắt

 

 

1

 

 

 

 

Kính sinh hiển vi khám mắt

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy chụp hình màu đáy mắt

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo khúc xạ cầm tay

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy laser bán dẫn 10 đầu châm

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy laser bán dẫn 12 đầu châm

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy laser bán dẫn 02 đầu châm

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy laser bán dẫn 5 đầu châm

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy laser chiếu ngoài

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy laser nội mạch

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy xác định nhóm máu tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy lấy đá răng bằng đầu siêu âm

Máy

 

1

 

 

 

 

Đèn trám răng thẩm mỹ

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy chụp phim răng (kỹ thuật số, toàn cảnh)

Máy

 

1

 

 

 

 

Bộ dụng cụ trám răng

Bộ

 

1

 

 

 

 

Máy cạo vôi siêu âm

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy rửa dụng cụ y tế

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy đông máu tự động

Máy

 

2

 

 

 

 

Bộ đèn đặt nội khí quản

Bộ

 

4

 

 

 

 

Máy lọc và khử khuẩn không khí

Máy

 

4

 

 

 

 

Máy đo khí máu (đo được điện giải đồ. Lactat, hematorite)

Máy

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trung tâm y tế huyện Chợ Lách

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Máy X quang nha khoa

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy thở

Máy

 

2

 

 

 

 

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

 

 

 

 

Máy siêu âm sản khoa

Máy

 

1

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dụng khác

Đèn tiểu phẫu LED

Cái

 

4

 

 

 

 

Máy cắt bột

Cái

 

1

 

 

 

 

Hệ thống oxy trung tâm - oxy tường

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy định vị chóp (Máy đo chiều dài ống tuỷ)

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy lấy cao răng bằng sóng siêu âm

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy phun sương tiệt trùng phòng mổ

Cái

 

5

 

 

 

 

Máy đo loãng xương toàn thân

Cái

 

1

 

 

 

 

Xe đẩy thuốc gây mê chuyên dụng

Cái

 

2

 

 

 

 

Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay

Máy

 

5

 

 

 

 

Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động

Máy

 

2

 

 

 

 

Đèn thủ thuật

Cái

 

2

 

 

 

 

Máy lọc và khử khuẩn không khí (số lượng tùy theo diện tích phòng to hay nhỏ)

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy phun dung dịch khử khuẩn: khử khuẩn bề mặt trong các phòng cách ly

Máy

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Trung tâm y tế huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

*Cơ sở Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Máy siêu âm màu 4D

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy Sốc tim

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay

Máy

3

 

 

 

 

 

Máy rửa phim tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo loãng xương toàn thân

Máy

 

1

 

 

 

 

Pipete tự động 2-50µl

Bộ

 

8

 

 

 

 

Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay

Máy

 

5

 

 

 

 

Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động

Máy

 

2

 

 

 

 

Bộ đặt nội khí quản thường

Bộ

 

1

 

 

 

 

Đèn thủ thuật

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy lọc và khử khuẩn không khí

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy phun dung dịch khử khuẩn: khử khuẩn bề mặt trong các phòng cách ly

Máy

 

1

 

 

 

*Cơ sở Hàm Long

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Máy đo điện tim

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy truyền dịch

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

 

 

 

 

Máy siêu âm Dopler liên tục tim mạch

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy xét nghiệm đông máu

Máy

 

1

 

 

 

 

Hệ thống soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng xoay

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây

Máy

 

1

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dùng khác

Ghế máy nha có tay khoan

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy phân tích nước tiểu

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy Sốc tim

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

3

 

 

 

 

 

Máy xông siêu âm

Máy

4

 

 

 

 

 

Máy XQuang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)

Máy

2

 

 

 

 

 

Máy điện xung

Máy

 

4

 

 

 

 

Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay

Máy

 

4

 

 

 

 

Máy sấy khô

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy li tâm

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy rửa phim tự động

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy đo loãng xương toàn thân

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy XQuang nha

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy sinh hiển vi khám mắt

Máy

 

1

 

 

 

 

Hệ thống chuyển đổi kỹ thuật số máy XQuang và máy in XQuang

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Hệ thống oxy âm tường

Hệ thống

 

1

 

 

 

 

Tủ bảo quản vacxin, hóa chất chuyên dụng

Cái

 

1

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

 

1

 

 

 

 

Giường bệnh nhân 02 tay quay

Cái

 

100

 

 

 

 

Giường cấp cứu chuyên dùng

Cái

 

2

 

 

 

 

Giường ủ ấm

Cái

 

1

 

 

 

 

Lồng dưỡng nhi

Cái

 

1

 

 

 

 

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

 

1

 

 

 

 

Kính hiển vi

Cái

 

3

 

 

 

 

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

 

10

 

 

 

 

Bộ khám mắt

Bộ

 

2

 

 

 

 

Bộ khám răng

Bộ

 

20

 

 

 

 

Bộ cạo vôi siêu âm

Bộ

 

1

 

 

 

 

Bộ tiểu phẫu chắp lẹo

Bộ

 

4

 

 

 

 

Đèn soi đáy mắt

Cái

 

2

 

 

 

 

Pipete tự động 2-50µl

Bộ

 

1

 

 

 

 

Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay

Máy

 

5

 

 

 

 

Bộ đặt nội khí quản thường

Bộ

 

1

 

 

 

 

Đèn thủ thuật

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy lọc và khử khuẩn không khí

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy phun dung dịch khử khuẩn: khử khuẩn bề mặt trong các phòng cách ly

Máy

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Trung tâm y tế huyện Ba Tri

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Máy điện tim 3 cần

Máy

 

2

 

 

 

 

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

 

 

 

 

 

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

 

1

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy hấp dụng cụ

Máy

 

23

 

 

 

 

Tủ sấy khô

Cái

23

 

 

 

 

 

Máy phun khí dung

Máy

23

 

 

 

 

 

Bộ tiểu phẫu

Bộ

35

 

 

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2 (Tủ vô trùng)

Cái

 

1

 

 

 

 

Máy kéo cột sống thắt lưng, cổ

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy Doppler tim thai

Máy

 

1

 

 

 

 

Máy X quang nha

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

 

1

 

 

 

 

Ghế nha khoa có máy bơm

Cái

 

3

 

 

 

 

Đèn trám composite

Cái

 

2

 

 

 

 

Máy hơi (Máy nén khí)

Cái

 

2

 

 

 

 

Máy cạo vôi

Máy

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Trung tâm y tế Thạnh Phú

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị y tế chuyên dùng khác

Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay

Máy

 

3

 

 

 

 

Máy hút đờm

Máy