Quyết định 1514/QĐ-UBND Bắc Ninh 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc quản lý Sở Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1514/QĐ-UBND

Quyết định 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1514/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:08/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

________

Số: 1514/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

(Chi tiết kèm theo danh mục đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Y tế:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật quy trình nội bộ và quy trình điện tử theo nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Thời hạn hoàn thành không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

2. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết ngay sau khi Quyết định được ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở TT&TT, Trung tâm HCC

(để phối hợp thực hiện);

- CVP, các PCVP UBND tỉnh,

Cổng TTĐT, Chuyên viên VX;

- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

_______________

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tến thủ tục

hành chính

Tến thủ tục

hành chính thay thế

Tến VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

1

1.001523.000.00.00.H05

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Thông tư số 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

* Thời hạn giải quyết:

20 ngày, ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ

* Trình tự thực hiện.

Bước 1: Công an cấp tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh, các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-BYT, hướng dẫn ca nhân hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần theo quy định tại điều 4 Thông tư số 11/2022/TT-BYT gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thời hạn 0.5 ngày làm việc cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế chủ trì chuyển hồ sơ đến Sở Tư pháp. Trong 5 ngày làm việc Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần trong 9 ngày làm việc.

Trường hợp không bổ nhiệm thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4; Trả kết quả

Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh Bắc Ninh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (khi có yêu cầu)

Thời gian: 0.5 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trên cổng dvc.bacninh.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

2

1.001514.000.00.00.H05

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Thông tư số 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày, ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 1: Cơ quan đề nghị miện nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm theo quy định tại khoản 1, điều 6 Thông tư số 11/2022/TT-BYT gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh. Cán bộ tiếp nhận tiến hành rà soát hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thời hạn 0.5 ngày làm việc cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

Bước 3: Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế chủ trì, rà soát, chuyển hồ sơ đến Sở Tư pháp. Trong 02 ngày làm việc Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định trong 5 ngày làm việc.

Trường hợp không miễn nhiệm thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4; Trả kết quả

Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh Bắc Ninh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (khi có yêu cầu)

Thời gian: 0.5 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trên cổng dvc.bacninh.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (số 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi