Quyết định 15/2016/QĐ-UBND An Giang hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT gia đình cận nghèo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH AN GIANG
-------
Số: 15/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
An Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ 30% MỆNH GIÁ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo him y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đng nhân dân tnh An Giang về việc thông qua mức hỗ trợ 30% mnh giá thẻ bảo him y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
 

Nguồn kinh phí thực hiện:
+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%;
 
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%.

 
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ LĐTBXH, Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Y tế;
- VP.UBND tỉnh: LĐVP; các Phòng: TH, VHXH, NC;
- TT CB-TH (đăng công báo);
- Lưu: HC-TC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

Thuộc tính văn bản
Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 15/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 10/03/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực