Quyết định 14/2021/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô y tế tỉnh Đồng Tháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
____________

Số: 14/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Công văn số 149/HĐND-KTNS ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trực thuộc Tỉnh quản lý.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt và xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế.

(Chi tiết về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá mua sắm xe ô tô chuyên dùng theo Phụ lục đính kèm)

Riêng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ trưởng đơn vị quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát số lượng xe ô tô chuyên dùng hiện có tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc Tỉnh quản lý; tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh có phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT-tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Trí Quang

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

ĐVT: triệu đồng/xe

STT

Đơn vị sử dụng

Chủng loại

Số lượng (xe)

Mức giá tối đa

1

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

9

1,600

2

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

6

1,600

3

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

4

1,600

4

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

4

1,600

5

Bệnh viện Y học cổ truyền

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

4

1,600

6

Bệnh viện Phục hồi chức năng

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

7

Bệnh viện Phổi

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

 

 

- Xe chụp X. quang lưu động

2

2,700

8

Bệnh viện Quân Dân Y

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

9

Bệnh viện Tâm thần

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

10

Bệnh viện Da liễu

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

1

1,600

11

Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

12

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

13

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

14

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

15

Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

16

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

17

Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

18

Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

3

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

19

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

1

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

20

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc

a. Xe ô tô cứu thương

 

 

- Xe cứu thương tiêu chuẩn

1

1,600

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

21

Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười

a. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

22

Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự

a. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dung dành riêng cho các hoạt động phòng, chống dịch

1

1,000

23

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

a. Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

 

 

- Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm

1

1,000

- Xe phòng chống dịch

1

1,000

b. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe chở máy phun và hóa chất lưu động

1

1,000

24

Trung tâm Pháp y

a. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe giám định pháp y

1

1,000

25

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Tháp

a. Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

 

 

- Xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao

1

1,000

 

 

thuộc tính Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Trí Quang
Ngày ban hành:30/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi