Quyết định 1397/QĐ-BCĐ TP HCM về tiêu chí đánh giá an toàn dịch COVID hoạt động bảo tàng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1397/QĐ-BCĐ

Quyết định 1397/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1397/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:25/04/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 1397/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chng dịch COVID-19 đối vi hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

__________________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chng bệnh truyền nhim ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chtiết thhành một s điu của Luật Phòng, chng bệnh truyền nhim về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chng dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định s 319/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 2110/SVHTT-VP ngày 24 tháng 4 năm 2020 và của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2418/TTr-SYT ngày 24 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
1. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với thư viện, phòng đọc sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Công Thương;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Báo chí thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

______________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí chỗ rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng:

- Có thực hiện:                          10 điểm;

- Không thực hiện:                     00 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Khách tham quan, viên chức, người lao động phục vụ khách có đeo khẩu trang:

- Thực hiện đầy đủ:                   10 điểm;

- Thực hiện không đầy đủ:         00 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khách tham quan, viên chức, người lao động được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bảo tàng, di tích:

- Thực hiện đầy đủ:                   10 điểm;

- Thực hiện không đầy đủ:         00 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan theo đoàn:

- Tập trung từ 30 người trở xuống/1 đoàn:          10 điểm;

- Trên 30 người/1 đoàn:                                     00 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt thường xuyên tại các khu vực trưng bày, khu vực làm việc và khu vực dịch vụ của bảo tàng, di tích theo đúng quy định của ngành y tế:

- Có thực hiện:              10 điểm;

- Không thực hiện:         00 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Đảm bảo khoảng cách an toàn trong tiếp xúc:

- Từ 1 m trở lên:            10 điểm;

- Dưới 1 m:                   00 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế theo quy định của khách tham quan bảo tàng, di tích trong vòng 14 ngày sau khi chuyến tham quan kết thúc:

- Có thực hiện:              10 điểm;

- Không thực hiện:         00 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Bảo tàng, di tích có thực hiện truyền thông, khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho khách tham quan, viên chức, người lao động theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thm quyền:

- Có thực hiện:              10 điểm;

- Không thực hiện:         00 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Mức độ thông thoáng tại khu vực trưng bày, bán vé, dịch vụ của bảo tàng, khu vực thờ cúng của di tích:

- Mở toàn bộ cửa và không sử dụng máy lạnh: 10 đim;

- Đóng kín cửa hoặc sử dụng máy lạnh:                         00 đim.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Thông báo khách tham quan có biểu hiện sốt, ho, khó thở cho cơ quan y tế:

- Thông báo kịp thời:                 10 điểm;

- Không thông báo kịp thời:       00 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT):

TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + TP10)/100.

2. Trường hp TCAT:

- Đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí đạt 00 điểm: Bảo tàng, di tích đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động.

- Đạt từ 50% đến dưới 80%: Bảo tàng, di tích tương đối đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được Sở Văn hóa và Th thao kim tra định kỳ.

- Đạt dưới 50%: Bảo tàng, di tích không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị phải tạm ngưng hoạt động đồng thời khắc phục ngay theo tiêu chí hướng dẫn để được hoạt động trở lại./.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các thư viện, phòng đọc sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

_______________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Đảm bảo vệ sinh và thông thoáng, khử trùng ở các khu vực của cơ sở như phòng làm việc, phòng đọc, phòng chức năng, khuôn viên, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa... theo quy định của Bộ Y tế:

- Thực hiện hằng ngày:                                       10 điểm;

- Thực hiện nhưng không thường xuyên:            5 đim;

- Không thực hiện:                                               00 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Kiểm tra thân nhiệt nhân viên và bạn đọc trước khi vào sử dụng dịch vụ:

- Thực hiện đầy đủ:                   10 điểm;

- Thực hiện không đầy đủ:         00 điểm;

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Bố trí khu vực rửa tay, dung dịch sát khun tại các vị trí phù hp cho nhân viên và bạn đọc sử dụng:

- Thực hiện đầy đủ:                   10 điểm;

- Thực hiện không đầy đủ:         00 điểm;

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Trang bị phiếu cho khách cung cấp thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại...); mở sổ theo dõi, cập nhật hằng ngày đối với khách đến sử dụng dịch vụ:

- Có thực hiện:                                                  10 điểm;

- Có mở s nhưng chưa cập nhật đầy đủ:          5 điểm;

- Không thực hiện:                                             00 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Bố trí khu vực mượn, trả sách giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1 m theo quy định:

- Từ 1 m trở lên:                        10 điểm;

- Dưới 1 m:                               00 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Nhân viên phục vụ sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên:

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ:      10 điểm;

- Không thực hiện đầy đủ:         00 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Bạn đọc sử dụng khẩu trang trong quá trình sử dụng dịch vụ:

- Tất cả bạn đọc có sử dụng:     10 điểm;

- Có bạn đọc không sử dụng:    00 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Thực hiện vệ sinh tay nắm cửa, phòng đọc, bàn, ghế sau mỗi lần phục vụ:

- Có thực hiện:                                                  10 điểm;

- Có thực hiện nhưng không thường xuyên:        5 điểm;

- Không thực hiện                                              00 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Đảm bảo giãn cách cho bạn đọc:

- Khoảng cách ghế ngồi từ 1 m trở lên:              10 điểm;

- Khoảng cách ghế ngồi dưới 1 m:                     00 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Nhiệt độ phòng đọc:

- Nhiệt độ phòng từ 27° trở lên:              10 điểm;

- Nhiệt độ phòng dưới 27°:                                00 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT):

TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + TP10)/100.

2. Trường hp TCAT:

- Đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí đạt 00 điểm: Đơn vị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động;

- Đạt từ 50% đến dưới 80%: Đơn vị tương đối đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt;

- Đạt dưới 50%: Đơn vị không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại./.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, câu lạc bộ thể dục thể thao) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

________________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Đơn vị hoạt động thể dục thể thao có lấy phiếu thông tin, số lưu thông tin trong vòng 14 ngày đối với người tham gia hướng dẫn và tập luyện thể dục thể thao:

- Có lấy phiếu thông tin, số lưu thông tin đầy đủ:            10 điểm;

- Lấy phiếu thông tin, số lưu thông tin không đầy đủ:      00 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao và người tập luyện thể dục thể thao, nhân viên phục vụ đến đơn vị hoạt động thể dục thể thao được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực tập luyện:

- Được kiểm tra thân nhiệt đầy đủ trước khi vào khu vực tập luyện:         10 điểm;

- Không được kiểm tra thân nhiệt đầy đủ:                                               00 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Có trang bị nước rửa tay; bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện:

- Có trang bị đầy đủ:                             10 điểm;

- Có trang bị nhưng không đầy đủ:         5 đim;

- Không trang bị:                                   00 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ đeo khu trang:

- Tất đều đeo khẩu trang theo quy định:              10 điểm;

- Đeo khẩu trang không đầy đủ:                                     00 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Khu vực tập luyện thể dục thể thao thông thoáng có nhiệt độ thích hp theo khuyến cáo y tế:

- Khu vực tập luyện ngoài trời, thoáng khí:                                 10 điểm;

- Khu vực tập luyện trong phòng kín, nhiệt độ từ 27°trở lên:     5 điểm;

- Khu vực tập luyện trong phòng kín, nhiệt độ dưới 27°C:           00 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Khu vực tập luyện, khu vực phục vụ tập luyện thể dục thể thao được vệ sinh, khử khuẩn bề mặt thường xuyên:

- Thường xuyên mỗi ngày:                                 10 đim;

- Không thực hiện thường xuyên:                       00 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Trang thiết bị tập luyện được vệ sinh, sát khuẩn thường xuyên:

- Được thực hiện sau mỗi bui tập:                    10 đim;

- Thực hiện sau mỗi ngày tập:                            5 đim.

- Không thực hiện:                                             00 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Đơn vị hoạt động thể dục thể thao có biện pháp tổ chức đăng ký khung giờ tập luyện với số lượng người tham gia hướng dẫn và tập luyện thể dục thể thao đảm bảo theo tiêu chí giãn cách an toàn ngành y tế, không tập trung đông người theo khuyến cáo:

- Có biện pháp:                         10 điểm;

- Không có biện pháp:   00 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Các đơn vị hoạt động thể dục thể thao có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ theo khuyến cáo ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phù hp, đa dạng:

- Có thực hiện:              10 điểm;

- Không thực hiện:         00 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Đảm bảo khoảng cách an toàn trong tiếp xúc:

- Từ 1 m trở lên:            10 điểm;

- Dưới 1 m:                   00 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT):

TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + TP10)/100.

2. Trường hp TCAT:

- Đạt từ 80% trở lên: Đơn vị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động;

- Đạt từ 50% đến dưới 80%: Đơn vị tương đối đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần từ khi có kết quả đánh giá và được kiểm tra định kỳ;

- Đạt dưới 50%: Đơn vị không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

- Các tiêu chí không được 00 điểm. Trường hợp các tiêu chí này bị 00 điểm, đơn vị tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên./.

nhayBộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động Thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 1397/QĐ-BCĐ được thay thế bởi Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động Thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 3325/QĐ-BCĐ theo quy định tại Điều 2.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi