Quyết định 1368/QĐ-BCĐ TP Hồ Chí Minh tiêu chí đánh giá an toàn dịch COVID với giao thông vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1368/QĐ-BCĐ

Quyết định 1368/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1368/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:23/04/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 1368/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 3863/BGTVT-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông;

Căn cứ Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố);

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4809/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020,
 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh gíá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Giao thông vận tải;

- TTTU; TT HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Sở Tư pháp;

- Công an thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Báo chí thành phố;

- VPUB: Các PVP;

- Phòng VX, TH, KT;

- Lưu: VT, (VX-VN)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Liêm

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ
Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

_____________

 

I. B TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc:

             1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Trang bị nước rửa tay, khử trùng trên mỗi phương tiện:

- Có trang bị:

10 điểm;

- Không thực hiện nội dung này:

0 điểm.

 

             2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện đeo khẩu trang, găng tay trong lúc làm việc:

- 100% thực hiện:

10 điểm;

- Có người không thực hiện:

0 điểm.

 

             3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Mật độ người tập trung trên phương tiện:

- Số người từ 50% sức chở/phương tiện trở xuống:

10 điểm;

- Số người trên 50% sức chở /phương tiện trở lên:

0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Hành khách đeo khẩu trang trên phương tiện:

- Tất cả đều thực hiện:

10 điểm;

- Có người không thực hiện:

0 điểm.

 

             5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Khử trùng phương tiện sau mỗi chuyến hoạt động:

- Khử trùng phương tiện sau khi kết thúc mỗi chuyến:

10 điểm;

- Có khử trùng phương tiện nhưng không thường xuyên:

5 điểm;

- Không thực hiện nội dung này:

0 điểm.

 

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): hướng dẫn thông báo kịp thời hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở:

- Thông báo kịp thời:                                                                                             10 điểm;

- Không thông báo:                                                                                                0 điểm.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung:

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Tuyên truyền cho người dân và hành khách về ý thức chấp hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19:

- Có thông tin tuyên truyền trên phương tiện:                                                          10 điểm;

- Không có thông tin tuyên truyền trên phương tiện:                                                0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Vệ sinh phương tiện:

- Sạch sẽ:                                                                                                           10 điểm;

- Không sạch sẽ:                                                                                                 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tỷ lệ nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện được kiểm tra thân nhiệt khi lên và rời phương tiện:

- 100% thực hiện:                                                                                                10 điểm;

- 80% thực hiện:                                                                                                    5 điểm;

- Không thực hiện:                                                                                              0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Mức độ thông thoáng của phương tiện; bố trí máy đo thân nhiệt trên xe:

- Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh:                                                         10 điểm;

- Mở cửa một phần và sử dụng máy lạnh trên 26°C:                                             5 điểm;

- Đóng kín cửa hoặc sử dụng máy lạnh dưới 26°C:                                                 0 điểm.

II. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ:

1. Tổng điểm:

TCAT = (TC1 + TC2 + ... + TC10)/100

2. Điều kiện hoạt động:

a) Từ 80% trở lên và không có Tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0: Được phép hoạt động;

b) Từ 60% đến dưới 80% và không có Tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0: Được phép hoạt động nhưng phải chấn chỉnh các tiêu chí không đạt;

c) Dưới 60%: Không được phép hoạt động./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________

Số: 1491/UBND-VX
Về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

 

Căn cứ Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4796/SGTVT-VTĐB ngày 23 tháng 4 năm 2020 về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố;

y ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận phương án tổ chức hoạt động vận tải ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Giao thông vận tải; (Để báo cáo)

- Thường trực Thành ủy; (Để báo cáo)

- Thường trực HĐND.TP; (Để báo cáo)

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: CPVP;

- Phòng VX, TH;

- Lưu : VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Liêm

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi