Quyết định 1367/QĐ-BCĐ TP Hồ Chí Minh tiêu chí đánh giá an toàn dịch COVID với hoạt động du lịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1367/QĐ-BCĐ

Quyết định 1367/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1367/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:23/04/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 1367/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

 

                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 508/TTr-SDL ngày 23 tháng 4 năm 2020 và của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2377/TTr-SYT ngày 23 tháng 4 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổng cục Du lịch;

- TTTU; TT HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Sở Tư pháp;

- Công an thành phố;

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP;

- Hiệp hội Du lịch thành phố;

- Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Báo chí thành phố;

- VPUB: Các PVP;

- Phòng VX, TH, KT;

- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Liêm

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

______________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm)

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch: 10 điểm;

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước và trong khi tham gia chương trình du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc với khách du lịch ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch: 5 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch: 0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế:

- Đơn vị có thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Người lao động, nhân viên và khách du lịch có đeo khẩu trang:

- 100% người lao động, nhân viên và khách du lịch đều đeo khẩu trang theo quy định: 10 điểm;

- Có trường hợp người lao động, nhân viên và khách du lịch không đeo khẩu trang theo quy định: 0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch:

- 100% người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch: 10 điểm;

- Có người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch: 0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Doanh nghiệp có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền:

- Doanh nghiệp có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền: 0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền:

- Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Đảm bảo giữ khoảng cách an giao tiếp và làm việc:

- Từ 2m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 2m: 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Từ 1 đến dưới 20 người: 10 điểm;

- Từ 20 đến dưới 50 người: 7 điểm;

- Từ 50 đến dưới 100 người: 5 điểm;

- Từ 100 đến dưới 200 người: 3 điểm;

- Từ 200 người trở lên: 1 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TCAT), theo đó:

- TCAT = (TP1 +TP2+ ... +TP10)/100.

- Trường hợp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = Dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ


Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

___________________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm)

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch: 10 điểm;

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước và trong khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc với khách lưu trú ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch 5 điểm

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch: 0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và không có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế: 0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Người lao động, nhân viên và khách lưu trú có đeo khẩu trang:

- 100% người lao động, nhân viên và khách lưu trú đều đeo khẩu trang theo quy định: 10 điểm;

- Người lao động, nhân viên và khách lưu trú không đeo khẩu trang theo quy định: 0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): số người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ trong cơ sở lưu trú được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay sử dụng dịch vụ:

- 100% người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ: 10 điểm;

- Người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ: 0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền:

- Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc:

- Từ 2m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 2m: 0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Phòng ở cho khách lưu trú:

- Bố trí 01 người/phòng; mở cửa sổ phòng lưu trú (nếu có) hoặc dùng điều hòa nhiệt độ từ 27 độ trở lên: 10 điểm;

- Bố trí 02 người/phòng (nếu là người thân): 05 điểm;

- Bố trí từ 02 người trở lên/phòng và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên: 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức ăn uống cho khách lưu trú:

- Không tổ chức buffet; tổ chức phục vụ ăn uống tại phòng hoặc bố trí khu vực ăn uống đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2m trở lên): 10 điểm;

- Có tổ chức buffet; hoặc bố trí khu vực ăn uống không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2 m trở lên): 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng:

- Có bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 10 điểm;

- Có bố trí từ 01 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (2 bộ trở lên) cho nhân viên để sử dụng: 5 điểm

- Không bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; không trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 0 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TCAT), theo đó:

- TCAT = (TP1 + TP2 + ... + TP10)/100.

- Trường hợp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ


Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

__________________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất)

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách tham quan:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách tham quan: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách tham quan: 0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng:

- Đơn vị có có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 10 điểm;

- Đơn vị không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế:

- Đơn vị có thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Người lao động, nhân viên và khách tham quan có đeo khẩu trang:

- 100% người lao động, nhân viên và khách tham quan đều đeo khẩu trang theo quy định: 10 điểm;

- Có trường hợp người lao động, nhân viên và khách tham quan không đeo khẩu trang theo quy định: 0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): số người lao động, khách tham quan được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào nơi làm việc hay vô tham quan.

- 100% số người lao động, khách tham quan được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào nơi làm việc hay vô tham quan: 10 điểm;

- Có người lao động, khách tham quan không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào nơi làm việc hay vô tham quan: 0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện truyền thông cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp và làm việc:

- Từ 2m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 2m: 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng:

- Có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 10 điểm;

- Không bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; không có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách:

- Có bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách: 10 điểm;

- Không bố trí đường dây nóng; không phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách: 0 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TCAT), theo đó:

- TCAT = (TP1 + TP2 + ... + TP10)/100.

- Trường hợp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = Dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 34/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 41/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 34/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 41/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi