Quyết định 1325/QĐ-UBND Lạng Sơn 2021 Danh mục và quy trình nội bộ TTHC thuộc giải quyết Sở Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1325/QĐ-UBND

Quyết định 1325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1325/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành:05/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
_________

Số: 1325/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế: Quyết định số 3904/QĐ-BYT ngày 18/9/2015; Quyết định số 4691/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; Quyết định số 4960/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; Quyết định số 4683/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; Quyết định số 4684/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; Quyết định số 4760/QĐ-BYT ngày 09/11/2015; Quyết định số 4759/QĐ-BYT ngày 09/11/2015; Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 22/8/2016; Quyết định số 4554/QĐ-BYT ngày 22/8/2016; Quyết định số 6708/QĐ-BYT ngày 10/11/2016; Quyết định số 7678/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Quyết định số 784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017; Quyết định số 1273/QĐ-BYT ngày 04/4/2017; Quyết định số 2416/QĐ-BYT ngày 09/6/2017; Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017; Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018; Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018; Quyết định số 3949/QĐ-BYT ngày 28/6/2018; Quyết định số 4921/QĐ-BYT ngày 9/8/2018; Quyết định số 5229/QĐ-BYT ngày 29/8/2018; Quyết định số 7876/QĐ-BYT ngày 18/12/2018; Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018; Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019; Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 4/3/2019; Quyết định số 358/QĐ-BYT 29/10/2019; Quyết định số 5359/QĐ-BYT 12/11/2019; Quyết định số 6106/QĐ-BYT 21/12/2019; Quyết định số 1145/QĐ-BYT ngày 8/2/2021; Quyết định số 1907/QĐ-BYT ngày 19/4/2021;

Căn cứ Quyết định 802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 141/TTr-SYT ngày 19/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.
(Có Danh mục và Quy trình nội bộ chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:
1. Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Lạng Sơn.
2. Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
3. Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
4. Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
5. Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, Y tế Dự phòng, Y tế Dự phòng và Môi trường, Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
6. Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Tài chính y tế; Tổ chức cán bộ; Quản lý trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
7. Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
8. Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
9. Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Lạng Sơn.
10. Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
11. Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
12. Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
13. Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
14. Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
15. Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
16. Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 20/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- C, PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng CV, TTTHCB, TTPVHCC;
- Lưu: VT, TTPVHCC(HVT).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Dương Xuân Huyên

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HOÁ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

______________

A. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ LẠNG SƠN (144)

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Theo quy định

Đã cắt giảm theo QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh

I

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (54 TTHC)

1

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

2

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của huyện/thành phố hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

3

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm.

5

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT

7

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

8

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

9

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

10

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT.

11

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

12

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

13

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

14

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT.

15

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

16

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

17

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

18

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT.

19

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

20

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

21

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

24 giờ

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Trực tiếp tại Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Không thực hiện tại Bộ phận Một cửa.

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Bộ Luật lao động năm 2012.

- Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/1995/NĐ-CP.

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 34/2008/NĐ-CP.

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

22

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

- KSK đơn lẻ: 24 giờ.

- KSK tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

 

23

Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Trực tiếp tại Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Không thực hiện tại Bộ phận Một cửa.

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

- Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 giữa Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

24

Khám sức khỏe định kỳ

Theo thỏa thuận trong hợp đồng

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Không thực hiện tại Bộ phận Một cửa.

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Bộ Luật lao động năm 2012.

- Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995.

- Nghị định số 110/2002/NĐ-CP.

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP.

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP.

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

25

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 278/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

26

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của

Sở Y tế

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 

27

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Đối với Bệnh viện: 60 ngày.

- Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 45 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

28

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Đối với Bệnh viện: 60 ngày.

- Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 45 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

- Thông tư số 278/2016/TT- BTC.

29

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019)

31

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

45 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Thông tư số 278/2016/TT- BTC.

32

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

60 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

33

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

60 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

34

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

20 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Thông tư số 35/2013/TT-BYT.

35

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày, kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

 

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT.

36

Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT.

37

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

38

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

39

Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

40

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống khám bệnh.

41

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 

42

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

- Đơn lẻ: 24h kể từ khi kết thúc việc KSK.

- Tập thể: theo hợp đồng.

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trực tiếp tại Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Luật lao động năm 2012.

- Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995.

- Nghị định số 110/2002/NĐ-CP. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP.

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP.

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

43

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

- Thông tư số 278/2016/TT- BTC.

44

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(802/QĐ-UBND ngày 2/5/2019)

45

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.lang son.gov.vn

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

- Thông tư số 278/2016/TT- BTC.

46

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã

45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 

47

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

60 ngày đối với bệnh viện, 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 

48

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP.

- Thông tư số 17/2014/TT-BYT.

49

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

50

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

51

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

52

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

53

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

54

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

II

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM (27 TTHC)

1

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

25 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục Vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt của bảo quản thuốc bãi bỏ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 02/2018/TT-BYT.

2

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

25 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Dược năm 2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

3

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

07 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định (775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Luật Dược năm 2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

4

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

05 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

03 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Luật Dược năm 2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

- Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược.

5

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

25 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Luật Dược năm 2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

- Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

6

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

10 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

7 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Dược năm 2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

- Thông tư số 277/2016/TT- BTC

- Thông tư số 02/2018/TT-BYT.

7

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

25 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

8

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

9

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

10

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT

10 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

07 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Luật Dược năm 2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

- Thông tư số 277/2016/TT- BTC.

- Thông tư số 03/2018/TT-BYT.

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

25 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Dược năm 2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

- Thông tư số 277/2016/TT- BTC.

- Thông tư số 02/2018/TT-BYT.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

12

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

05 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

03 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

13

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

05 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

14

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

05 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

03 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

15

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

(30 ngày đối với trường hợp thẩm định thực tế).

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Đối với trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở.

- 30 ngày đối với trường hợp phải tổ chức đánh giá đáp ứng thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh.

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

 

 

 

17

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

05 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

18

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

10 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

07 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

19

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

7 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

20

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

7 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

5 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

21

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

12 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

 

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số số 155/2018/NĐ-CP

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

 

 

23

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

10 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

24

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

25

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

26

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

7 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

5 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

27

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

- Luật Dược năm 2016.

- Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

III

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA (23 TTHC)

1

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định.

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật người khuyết tật năm 2010.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-LĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện.

- Thông tư số 243/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

2

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định.

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

3

Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

4

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật người Khuyết tật năm 2010.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-LĐTBXH.

5

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

6

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

7

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

8

Khám giám định tổng hợp

Không có

 

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thực hiện và trả kết quả: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTGĐYK.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015.

- Thông tư số 243/2016/TT- BTC.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

9

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Không có

 

10

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Không có

 

11

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Không có

 

12

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

Không có

 

13

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Không có

 

14

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Pháp lệnh số 04/2012 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

-Thông tư Liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

- Thông tư số 243/2016/TT- BTC.

15

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

16

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

17

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

18

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

19

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Không quy định

 

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thực hiện và trả kết quả: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Khối 10, Phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTGĐYK.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014,

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015.

- Thông tư số 243/2016/TT- BTC.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

20

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Không quy định

 

21

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Không quy định

 

22

Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Pháp lệnh số 26/2005 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

- Thông tư Liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

- Thông tư số 243/2016/TT- BTC.

23

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/nĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

IV

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG (23 TTHC)

1

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.

- Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

2

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

(802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019)

3

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

- Cơ quan tiếp nhận, trực tiếp thực hiện: Cơ sở điều trị nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Trực tiếp thực hiện: Cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

- Luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

4

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

- Cơ quan tiếp nhận, trực tiếp thực hiện: Cơ sở điều trị nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Trực tiếp thực hiện: Cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người năm 2006.

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

5

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Trực tiếp tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc

phiện

6

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

7

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

 

8

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

- Luật Đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

9

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

- Luật Đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng.

10

Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

11

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019)

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.

- Quyết định 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

12

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

13

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: TTPVHCC tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.

- Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

14

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019)

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

15

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự.

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

16

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

17

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

(802/QĐ-UBND ngày 02/5/2019)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

18

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

- Luật Thương mại năm 2005.

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007.

- Luật Hóa chất năm 2007.

- Luật Đầu tư năm 2014.

- Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

19

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

20

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt.

Không quá 01 giờ (1731/Qđ-UBND ngày 18/9/2017)

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: cơ quan Hải quan; đơn vị Biên phòng, Trung tâm quản lý cửa khẩu.

Trực tiếp tại bộ phận kiểm dịch y tế cửa khẩu

- Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

- Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về Kiểm dịch y tế.

- Thông tư số 46/2014/TT-BYT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế.

- Thông tư số 240/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

21

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người.

Không quá 01 giờ (1731/QĐ-UBND ngày 18/9/2017)

 

22

Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải.

Trong thời gian 01 giờ (nếu phải xử lý y tế thời gian có thể kéo dài hơn).

 

23

Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa.

 

 

 

V

LĨNH VỰC MỸ PHẨM (04 TTHC)

1

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định

(775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Lạng Sơn, phường Chi Lăng,

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

- Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quản lý mỹ phẩm.

- Thông tư số 277/2016/TT- BTC.

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định (775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Lạng Sơn, phường Chi Lăng,

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

 

4

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP.

- Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

- Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

VI

LĨNH VỰC DÂN SỐ (02 TTHC)

1

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. (775/QĐ-UBND ngày 5/5/2020)

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh.

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

VII

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG (04 TTHC)

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 13 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

2

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, Địa chỉ: Số 13 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư số 279/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016.

3

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

4

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ quy định

 

VIII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (05 TTHC)

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn hoặc https://dmec.moh.gov.vn/

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

2

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP

3

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP

4

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP

5

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

IX

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ (02 TTHC)

1

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC hOặc Sở Y tế hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích

- Luật giám định tư pháp năm 2012.

- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP.

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

- Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

2

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

 

B. DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (02 TTHC)

Số

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Theo quy định

Đã cắt giảm theo QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh

I

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG (01 TTHC)

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 117/2018/TT-BTC.

- Thông tư số 75/2020/TT-BTC.

II

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ (01 TTHC)

1

Xét chọn nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn

30 ngày làm việc

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trạm Y tế xã.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Y tế cấp huyện.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trạm Y tế xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

- Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

- Quyết định số 20/2014/QĐ- UBND ngày 29/11/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn; tiêu chí thôn còn có khó khăn về công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 TTHC)

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Theo quy định

Đã cắt giảm theo QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh

I

LĨNH VỰC DÂN SỐ (02 TTHC)

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Luật Bình đẳng giới năm 2006.

- Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

2

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ quy định.

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trạm Y tế cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Trạm Y tế cấp xã.

Nộp trực tiếp, không thực hiện qua Bộ phận một cửa

- Luật Hộ tịch năm 2014.

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

- Thông tư số n/2012/TT-BYT.

- Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BYT.

Phụ lục II

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

______________

Phần I

DANH MỤC TTHC ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (112 TTHC)

A. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (109 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (44 TTHC)

 

1

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

2

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

3

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

4

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

5

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

6

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

7

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

8

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

9

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

10

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

11

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

 

12

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

13

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

 

14

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

 

15

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

 

16

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

17

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

 

18

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

19

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

20

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

21

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

22

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

23

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

24

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

25

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

26

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

27

Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

 

28

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

 

29

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

30

Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

 

31

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

32

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

33

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

34

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

35

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

36

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã

 

37

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

38

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

39

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

 

40

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

41

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

 

42

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

43

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

44

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

II

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM (26 TTHC)

 

1

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

 

2

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 

3

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 

4

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”

5

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

 

6

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

 

7

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

 

8

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 

9

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 

10

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT

 

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

12

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

 

13

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

 

14

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

15

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

17

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”

18

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

 

19

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

 

20

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

 

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

22

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

23

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

 

24

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

25

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

 

26

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

 

III

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA (14 TTHC)

 

1

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

 

2

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

 

3

Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

 

4

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

 

5

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

 

6

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

 

7

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

 

8

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

 

9

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

10

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

11

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

12

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

13

Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

14

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

IV

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG (12 TTHC)

 

1

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ"

2

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ"

3

Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng

 

4

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

5

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

6

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

 

7

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”

8

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”

9

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ"

10

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ"

11

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

12

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ"

V

LĨNH VỰC MỸ PHẨM (4 TTHC)

 

1

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

4

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

 

VI

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG (04 TTHC)

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

2

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

 

3

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

 

4

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

 

VII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (05 TTHC)

 

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”

2

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

3

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ"

4

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”

5

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

 

B. DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (01 TTHC)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG (01 TTHC)

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

 

C. DANH MỤC TTHC CẤP XÃ (02 TTHC)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC DÂN SỐ (02 TTHC)

 

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 

2

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

 

Phần 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

 

CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC.

- Thủ tục hành chính: TTHC.

- Tiếp nhận và trả kết quả: TN&TKQ.

- Nhân viên Bưu điện: NVBĐ.

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (109 TTHC)

I. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH (43 TTHC)

1. Nhóm 16 TTHC, gồm:

1.1 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

1.2 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

1.3 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

1.4 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

1.5 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

1.6 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

1.7 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

1.8 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc.

1.9 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

1.10 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.

1.11 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh.

1.12 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

1.13 Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

1.14 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

1.15 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả.

1.16 Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã.

Thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

04 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định thực tế và lập biên bản thẩm định

Đoàn thẩm định và Phòng Nghiệp vụ Y Dược

16 ngày

 

B7

Trình Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

02 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B9

Ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B10

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

2. Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

Thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định thực tế và lập biên bản thẩm định

Đoàn thẩm định và Phòng Nghiệp vụ Y Dược

04 ngày

 

B7

Trình Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

02 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B9

Ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B10

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

3. Nhóm 04 TTHC, gồm:

3.1 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

3.2 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

3.3 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

3.4 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

04 ngày

 

B4

Trình Quyết định cho phép khám chữa bệnh nhân đạo

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

02 ngày

 

B5

Ký Quyết định cho phép khám chữa bệnh nhân đạo

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B6

Vào sổ văn bản, đóng dấu và chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Văn thư Sở

01 ngày

 

B7

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

4. Nhóm 4 TTHC, gồm:

4.1 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

4.2 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

4.3 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

4.4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

08 ngày

 

B4

Xem xét hồ sơ và lập biên bản thẩm định

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược (Tổ thư ký)

10 ngày

 

B5

Trình Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

05 ngày

 

B6

Xem xét, kiểm tra hồ sơ (danh sách) Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

02 ngày

 

B7

Ký Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B8

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B9

In Chứng chỉ hành nghề, chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B10

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/ NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B4

Xem xét hồ sơ và lập biên bản thẩm định

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược (Tổ thư ký)

02 ngày

 

B5

Trình ký Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B6

Xem xét, kiểm tra hồ sơ (danh sách) Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B7

Ký Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B8

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B9

In Chứng chỉ hành nghề, chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B10

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

6. Nhóm 04 TTHC, gồm:

6.1 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

6.2 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

6.3 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã.

6.4 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện:

- Đối với Bệnh viện: 60 ngày.

- Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 45 ngày.

(kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định).

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

07 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định thực tế và lập biên bản thẩm định

Đoàn Thẩm định và Phòng Nghiệp vụ Y Dược

40 ngày (đối với Bệnh viện)

25 ngày (đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác)

 

B7

Trình dự thảo Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

05 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B9

Ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B10

Vào số văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

- Đối với Bệnh viện: 60 ngày

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 45 ngày

7. Nhóm 02 TTHC, gồm:

7.1 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

7.2 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

05 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định hồ sơ và lập biên bản thẩm định

Đoàn Thẩm định và Phòng Nghiệp vụ Y Dược

05 ngày

 

B7

Trình dự thảo Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

02 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B9

Ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B10

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

 

8. Nhóm 02 TTHC, gồm:

8.1 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

8.2 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B4

Xem xét hồ sơ, lập biên bản thẩm định

Phòng Nghiệp vụ Y dược, các phòng có liên quan

12 ngày

 

B5

Trình Quyết định cho phép hành nghề

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

02 ngày

 

B6

Xem xét, kiểm tra Quyết định cho phép hành nghề

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B7

Ký Quyết định Quyết định cho phép hành nghề

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B8

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B9

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

 

9. Nhóm 02 TTHC, gồm:

9.1 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

9.2 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược

Công chức TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

16 ngày

 

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế

01 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho công chức TN&TKQ

Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B7

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

 

10. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định thực tế tại cơ sở và lập biên bản thẩm định

Đoàn Thẩm định và Phòng Nghiệp vụ Y Dược

28 ngày

 

B7

Trình dự thảo Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

06 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

02 ngày

 

B9

Ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc Sở

02 ngày

 

B10

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

45 ngày

 

11. Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức TN&TKQ/ NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày

 

B4

Xem xét hồ sơ và lập biên bản thẩm định

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược (Tổ thư ký)

15 ngày

 

B5

Trình ký Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

05 ngày

 

B6

Xem xét, kiểm tra hồ sơ (danh sách) Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

02 ngày

 

B7

Ký Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề

Giám đốc Sở

01 ngày

 

B8

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B9

In Chứng chỉ hành nghề, chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B10

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

 

12. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

04 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định thực tế tại cơ sở và lập biên bản thẩm định

Đoàn Thẩm định và Phòng Nghiệp vụ Y Dược

40 ngày

 

B7

Trình dự thảo Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

06 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

02 ngày

 

B9

Ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc Sở

02 ngày

 

B10

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

60 ngày

 

13. Nhóm 03 TTHC, gồm:

13.1 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

13.2 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

13.3 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện TTHC: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định thực tế tại cơ sở và lập biên bản thẩm định

Đoàn thẩm định và

Phòng Nghiệp vụ

Y Dược

28 ngày

 

B7

Trình dự thảo Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

06 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

02 ngày

 

B9

Ký Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc Sở

02 ngày

 

B10

Vào sổ văn bản, đóng dấu

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ

Y Dược

01 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

45 ngày

 

14. Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

11 ngày

 

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt vào văn bản liên quan.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y dược xử lý.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

B6

Phát hành văn bản, chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B7

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 

15. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng.

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo sở ký quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B5

Ký quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo sở

01 ngày

 

B6

Thẩm định hồ sơ và lập biên bản thẩm định

Đoàn thẩm định và Phòng Nghiệp vụ Y Dược

02 ngày

 

B7

Trình Quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

01 ngày

 

B8

Xem xét, kiểm tra quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách lĩnh vực khám, chữa bệnh

01 ngày

 

B9

Ký quyết định cấp Giấy phép hoạt động

Giám đốc sở

01 ngày

 

B10

Phát hành văn bản

Văn thư sở

0,5 ngày

 

B11

In Giấy phép hoạt động, chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B12

- Trả kết quả giải quyết Hồ sơ.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

 

II. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM (26 TTHC)

1. Nhóm 05 TTHC, gồm:

1.1 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

1.2 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

1.3 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại.

1.4 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

1.5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

B4

Kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn đánh giá

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Ký Quyết định thành lập Đoàn đánh giá

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đánh giá đáp ứng GPP tại cơ sở:

- Trường hợp biên bản đánh giá GPP kết luận cơ sở bán lẻ thuốc đáp ứng GPP theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư 02/2018/TT-BYT: cấp Giấy chứng nhận GPP.

- Trường hợp biên bản đánh giá GPP kết luận cơ sở bán lẻ thuốc phải báo cáo khắc phục theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư Thông tư 02/2018/TT-BYT: trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày kết thúc việc đánh giá thực tế tại cơ sở bán lẻ thuốc và ký biên bản đánh giá, Sở Y tế có văn bản yêu cầu cơ sở bán lẻ thuốc tiến hành khắc phục, sửa chữa tồn tại, gửi báo cáo khắc phục về Sở Y tế.

- Trường hợp biên bản đánh giá GPP kết luận cơ sở bán lẻ thuốc không đáp ứng GPP theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 Thông tư 02/2018/TT-BYT: trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế tại cơ sở bán lẻ thuốc và ký biên bản đánh giá, Sở Y tế ban hành văn bản thông báo cho cơ sở bán lẻ thuốc về việc không đáp ứng GPP và chưa cấp giấy chứng nhận.

+ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

+ Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GPP (nếu có) đã cấp theo quy định tại Điều 40 của Luật Dược.

Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở bán lẻ thuốc và lập biên bản đánh giá.

12 ngày

 

B7

Báo cáo kết quả đánh giá thực tế tại cơ sở trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

B8

Trình lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ/văn bản

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B9

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý:

- Nếu đáp ứng yêu cầu: ký duyệt vào văn bản liên quan.

- Nếu không đáp ứng yêu cầu: chuyển lại lãnh đạo phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

03 ngày

 

B10

Phát hành văn bản, chuyển kết quả cho công chức TN&TKQ

Văn thư Sở

01 ngày

 

B11

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

 

2. Nhóm 02 TTHC, gồm:

2.1 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

2.2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thời gian thực hiện TTHC:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định đối với trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở.

- 30 ngày đối với trường hợp phải tổ chức đánh giá đáp ứng thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y Dược.

Công chức

TN&TKQ/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y Dược

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày

 

B4

Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Đoàn thẩm định

Lãnh đạo Phòng

02 ngày

 

B5