Quyết định 1128/QĐ-UBND Lâm Đồng 2023 TTHC sửa đổi lĩnh vực giám định y khoa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1128/QĐ-UBND

Quyết định 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1128/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành:07/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

______

Số: 1128/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giám định
y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của
cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/11/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 23/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Thay thế 09 thủ tục hành chính (từ số thứ tự 143 đến số thứ tự 151 Mục III, Phần A tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

________________________________

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điếm/ Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
Mã TTHC: 1.002706

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Luật An toàn vệ sinh, lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngàỵ 01/02/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác Hội đồng giám định y khoa các cấp.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 23/5/2023 của Bộ Y tế.

2

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Mã TTHC: 1.002694

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng – Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

3

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Mã TTHC: 1.002671

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tơ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

4

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất.
Mã TTHC: 1.002208

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng -  Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

5

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai.

MãTTHC: 1.002190

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

6

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Mã TTHC: 1.002168

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

7

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Mã TTHC: 1.002146

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

8

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát.

Mã TTHC: 1.002136

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

9

Khám giám định tổng hợp.

Mã TTHC: 1.002118

60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt (Tầng trệt - Khu Văn phòng - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng)

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

- Luật số 58/2014/QH13.

- Luật số 84/2015/QH13.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi