Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Bến Tre bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định 23/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11/2023/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành:30/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 11/2023/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2018/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2020/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Thực hiện Công văn số 60/HĐND-VP ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ý kiến về Tờ trình số 1008/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 932/TTr-STC ngày 23 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phụ lục 01 ban hành kèm theo quyết định này).
Điều 2. Bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phụ lục 02 ban hành kèm theo quyết định này).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bến Tre; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ TP (kiểm tra);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Ban tiếp công dân (để niêm yết);
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đồng khởi;
- Phòng: TH, TCĐT;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

Phụ lục I

VỀ CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chủng loại, máy móc thiết bị chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Số lượng tối đa máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Văn phòng tỉnh ủy

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị Hội nghị truyền hình

Bộ

 

1

 

 

 

Máy in siêu tốc

Cái

 

2

 

 

 

Máy photocopy tốc độ cao

Cái

1

 

 

2

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

 

 

Máy in siêu tốc

cái

 

1

 

 

 

Máy photocopy tốc độ cao

cái

 

1

 

3

Ban Thi đua khen thưởng (trực thuộc Sở Nội vụ)

 

 

 

 

 

 

 

Máy in A3

cái

 

1

 

 

 

Máy scan tốc độ cao

cái

 

1

 

4

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và truyền thông)

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

 

 

 

 

 

 

Máy chủ (Server)

Bộ

 

6

 

 

 

Thiết bị lưu trữ máy chủ tập trung (Storage Area Network)

Bộ

 

3

 

 

 

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng balance

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị chuyển mạch (Core Switch)

Bộ

 

3

 

 

 

Thiết bị lưu điện cho máy chủ (Uninterruptible

Bộ

 

6

 

 

 

Thiết bị phòng chống thất thoát dữ liệu Data Loss Protection - DLP)

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị giám sát, phòng chống tấn công có chủ đích DDoS (Distributed denial-of-service)

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị tường lửa (Firewall)

Bộ

 

8

 

 

 

Thiết bị chuyển mạch SAN (SAN Switch)

Bộ

 

2

 

 

 

Thiết bị lưu trữ dự phòng NAS (Network-Attached Storage)

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị định tuyến IPv6 (Router)

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị tường lửa IPv6 (Firewall IPv6)

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị lưu trữ dữ liệu tập trung dự phòng (TAPE Library)

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị kết nối quản lý máy chủ (KVM Switch)

Bộ

 

2

 

 

 

Thiết bị tủ đĩa mở rộng lưu trữ máy chủ (SAN - Drive Slots)

Bộ

 

2

 

 

 

Thiết bị Phòng cháy chữa cháy FM 200

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị phòng chống thư rác Antispam Mail Appliance

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị phòng chống tấn công Web (Web Appliance Firewall)

Bộ

 

1

 

 

 

Thiết bị giám sát hệ thống MONITORING

Bộ

 

1

 

5

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu (trực thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch)

 

 

 

 

 

 

 

Máy chủ Server

Bộ

 

1

 

 

 

Máy scan số hóa chuyên dùng khổ A3

cái

 

1

 

 

 

Máy scan số hóa chuyên dùng khổ A4

cái

 

1

 

6

Văn phòng đăng ký đất đai (văn phòng trung tâm và 9 chi nhánh huyện, thành phố) (trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường)

 

 

 

 

 

 

 

Máy định vị vệ tinh GNSS

bộ

25

 

 

 

 

Máy chủ server

bộ

 

2

 

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình cao

bộ

 

100

Phục vụ cho cán bộ xử lý bản đồ ...

 

 

Máy vi tính xách tay cấu hình cao

cái

 

18

nt

 

 

Máy in màu khổ A0

cái

 

2

 

 

 

Máy in màu khổ A3

cái

 

4

 

 

 

Máy in trắng đen khổ A3

cái

 

21

 

 

 

Máy scan A3 cấu hình cao

cái

 

21

 

7

Cảng vụ đường thủy nội địa (trực thuộc Sở Giao thông vận tải)

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả

bộ

 

4

 

 

 

Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình

bộ

 

1

 

 

 

Hệ thống nhận dạng tự động AIS

bộ

 

1

 

 

 

Bộ máy quét hiện trường

bộ

 

1

 

 

 

Phương tiện đo độ dài sà lan, phương tiện thủy

bộ

 

2

 

8

Thanh tra giao thông (trực thuộc Sở Giao thông vận tải)

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính cấu hình cao

bộ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ban QLDA phát triển hạ tầng các KCN tỉnh Bến Tre

 

 

 

 

 

 

 

Bơm chìm các loại công suất lớn (>5,5 kW)

cái

2

 

 

 

 

Bơm chìm các loại công suất nhỏ (<=5,5>

cái

1

 

 

 

 

Máy thổi khí loại lớn

cái

2

 

 

 

 

Bơm định lượng hoá chất các loại

cái

1

 

 

 

 

Máy khuấy hoá chất

cái

2

 

 

 

 

Motor khuấy keo tụ

cái

1

 

 

 

 

Motor khuấy tạo bông

cái

1

 

 

 

 

Bơm li tâm trục ngang

cái

4

 

 

10

Sở kế hoạch và đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

Máy in A3

cái

 

1

 

 

 

Máy scan giấy cứng

cái

 

1

 

11

Cơ sở cai nghiện ma tuý (trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

Máy vật lý trị liệu đa năng

cái

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Phòng Nội vụ huyện Mỏ Cày Nam

 

 

 

 

 

 

 

Máy in A3

cái

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Ba Tri

 

 

 

 

 

 

 

Bộ máy tính chuyên dùng thu, dựng phát thanh

bộ

1

 

 

Phụ lục II

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chủng loại, máy móc thiết bị chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Số lượng tối đa máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

Cơ sở Trung tâm

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

máy

2

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

Máy X-quang răng toàn cảnh kỹ thuật số

máy

 

1

 

 

 

Máy kéo giãn cột sống

máy

 

2

 

 

 

Máy siêu âm điều trị

máy

 

2

 

 

 

Tấm nhận ảnh DR (Cho máy Canon CXDI 701C Wireless)

Cái

 

1

 

 

 

Bộ chuyển đổi số hóa Xquang

Hệ thống

 

1

 

 

 

Tay khoan nha khoa siêu tốc

Cái

 

4

 

 

 

Tay khoa nha khoa tốc độ chậm khuỷu

Cái

 

4

 

 

 

Máy cạo vôi răng

Cái

2

 

 

 

 

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

 

5

 

 

 

Bộ mở khí quản người lớn

Bộ

 

5

 

 

 

Bộ mở khí quản trẻ em

Bộ

 

5

 

 

Cơ sở Hàm Long

 

 

 

 

 

 

Máy siêu âm điều trị

Cái

 

1

 

 

 

Casset CR

Cái

 

2

 

 

 

Máy cạo vôi răng

Cái

 

1

 

 

 

Tay khoan nha khoa siêu tốc

Cái

 

4

 

 

 

Tay khoa nha khoa tốc độ chậm khuỷu

Cái

 

4

 

 

 

Máy Xquang Nha

Cái

1

 

 

 

Trạm y tế xã - Thị Trấn

 

 

 

 

 

 

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

 

21

 

 

 

Bộ mở khí quản người lớn

Bộ

 

21

 

 

 

Bộ mở khí quản trẻ em

Bộ

 

21

 

 

 

Máy Doppler tim thai

Cái

 

21

 

2

Trung tâm Y tế huyện Bình Đại

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

Máy đo đông máu

Máy

 

1

 

 

 

Máy đo khí máu

Máy

 

1

 

 

 

Đèn soi bóng đồng tử

Máy

 

1

 

 

 

Sinh hiển vi

Máy

 

1

 

3

Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

 

1

 

 

 

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

 

1

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

Máy phun khí dung siêu âm

Máy

10

 

 

 

 

Máy điện trung tầng

Máy

2

 

 

 

 

Máy kéo cột sống

Máy

1

 

 

 

 

Máy đo nồng độ bảo hòa oxy

Máy

4

 

 

 

 

Máy điện từ trường

Máy

1

 

 

 

 

Máy Oxy khí trời

Máy

25

 

 

 

 

Máy lazer chiếu ngoài

Máy

1

 

 

4

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

 

Máy X Quang di động

Máy

8

 

 

 

 

Máy X quang C Arm

Máy

3

 

 

 

 

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

 

2

 

 

 

Hệ thống CT Scaner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

 

 

 

 

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

 

3

 

 

 

Máy Siêu âm chuyên tim mạch

Máy

 

11

 

 

 

Máy Siêu âm tổng quát

Máy

4

 

 

 

 

Hệ thống cộng hưởng từ ≥ 1,5 Tesla

Hệ thống

 

2

 

 

 

Hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền DSA

Hệ thống

 

1

 

 

 

Máy thận nhân tạo

Máy

63

 

 

 

 

Máy thở

Máy

193

 

 

 

 

Máy gây mê

Máy

18

 

 

 

 

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

117

 

 

 

 

Bơm tiêm điện

Cái

592

 

 

 

 

Máy truyền dịch

Máy

592

 

 

 

 

Dao mổ điện cao tần

Cái

16

 

 

 

 

Dao mổ siêu âm/dao hàn mạch/dao hàn mô

Cái

 

16

 

 

 

Máy phá rung tim

Máy

16

 

 

 

 

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

7

 

 

 

 

Đèn mổ treo trần

Bộ

17

 

 

 

 

Đèn mổ di động

Bộ

 

4

 

 

 

Bàn mổ

Cái

 

18

 

 

 

Máy điện tim

Máy

19

 

 

 

 

Máy điện não

Máy

 

2

 

 

 

Hệ thống nội soi khí quản phế quản

Hệ thống

 

2

 

 

 

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

 

 

 

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

 

2

 

 

 

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

 

 

 

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

 

15

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

Máy laser CO2 điều trị da liễu

Máy

1

 

 

 

 

Máy đông máu tự động

Máy

2

 

 

 

 

Máy tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser

Máy

2

 

 

 

 

Đèn chiếu vàng da sơ sinh

Cái

15

 

 

 

 

Hệ thống NCPAP

Hệ thống

9

 

 

 

 

Warmer sơ sinh (giường sưởi sơ sinh)

Cái

21

 

 

 

 

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

18

 

 

 

 

SPO2 cầm tay

Cái

73

 

 

 

 

Kính hiển vi phẫu thuật Phaco

Cái

2

 

 

 

 

Máy mổ phaco

Cái

2

 

 

 

 

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

2

 

 

 

 

Máy chụp hình đáy mắt cầm tay

Máy

2

 

 

 

 

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Máy

1

 

 

 

 

Máy rửa quả lọc tự động 6 màng

Máy

4

 

 

 

 

Máy kéo giãn cột sống

Máy

3

 

 

 

 

Máy trị liệu bằng sóng siêu âm đa tần số (1&3 MbZ):

Máy

4

 

 

 

 

Lò hấp > 650 lít

Cái

4

 

 

 

 

Máy X Quang cố định chụp tổng quát (bao gồm Máy rửa phim)

Máy

4

 

 

 

 

Bộ vi phẫu thuật não

Bộ

1

 

 

 

 

Kính hiển vi phẫu thuật dùng trong ngoại thần kinh

Cái

1

 

 

 

 

Kính hiển vi

Máy

2

 

 

 

 

Máy Real-Time Per Tự Động

Cái

 

3

 

 

 

Máy tách chiết DNA/RNA tự động

Cái

 

3

 

 

 

Máy Thiết Lập Phản ứng Tự Động

Cái

 

2

 

 

 

Micropipette

Bộ

 

3

 

 

 

Máy Ly Tâm Lạnh

Máy

 

1

 

 

 

Máy Ly Tâm spindown

Máy

 

1

 

 

 

Tủ Lạnh Âm Sâu (-86°C)

Máy

 

1

 

 

 

Nồi Hấp Tiệt Trùng 100 Lít

Máy

 

1

 

 

 

Tủ Mát Trữ Hóa Chất 280 Lit

Máy

 

1

 

 

 

Máy Vortex

Máy

 

1

 

 

 

Tủ Thao Tác PCR

Máy

 

2

 

 

 

Tủ Lạnh Âm Sâu Từ -20oc Tới - 40oc 262 Lít (Kiểu Đứng)

Máy

 

1

 

 

 

Máy trị liệu Oxy dòng cao (HFNC)

Máy

 

51

 

 

 

Ghế nha khoa điều trị

Máy

 

7

 

 

 

Máy lọc máu

Máy

 

4

 

 

 

Máy Rotablator

Máy

 

1

 

 

 

Đèn khe khám mắt

Máy

 

4

 

 

 

Máy đo Điện cơ

Máy

 

2

 

 

 

Máy chụp cắt lớp võng mạc

Máy

 

1

 

 

 

Máy đo nhĩ lượng

Máy

 

1

 

 

 

Máy đo thính lực

Máy

 

2

 

 

 

Máy đút khối bệnh phẩm

Máy

 

1

 

 

 

Máy xử lý mô

Máy

 

1

 

 

 

Máy nhuộm tiêu bản

Máy

 

1

 

 

 

Máy cắt mỏng

Máy

 

1

 

 

 

Máy xử lý mẫu tế bào

Máy

 

1

 

 

 

Máy kích thích thần kinh

Máy

 

3

 

 

 

Máy sóng ngắn

Máy

 

2

 

 

 

Máy siêu âm mắt

Máy

 

2

 

 

 

Máy tán sỏi laser

Máy

 

3

 

 

 

Máy tạo nhịp

Máy

 

3

 

 

 

Máy điện tim 6-12 kênh

Máy

 

5

 

 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Bộ

 

15

 

 

 

Máy cắt đốt phẫu thuật

Máy

 

25

 

 

 

Máy cắt đốt cổ tử cung

Máy

 

1

 

 

 

Máy siêu âm màu ≥ 3 đầu dò

Máy

 

5

 

 

 

Hệ thống phẫu thuật nội soi có tầm soát ung thư

Hệ thống

 

1

 

 

 

Bộ đặt nội khí quản có camera

Bộ

 

2

 

 

 

Máy xét nghiệm vi khuẩn Hp qua hơi thở

Máy

 

1

 

 

 

Máy sấy tiệt trùng bằng Ozone

Máy

 

1

 

 

 

Máy hấp tiệt trùng Plasma nhiệt độ thấp

Máy

 

1

 

 

 

Máy sấy dụng cụ y tế

Máy

 

1

 

 

 

Máy ủ VS lò hấp ướt

Máy

 

1

 

 

 

Tủ sấy Ozone

Tủ

 

1

 

 

 

Tủ sấy điện

Tủ

 

1

 

 

 

Máy đo chức năng hô hấp

máy

 

2

 

 

 

Máy điện tim gắng sức

Máy

 

1

 

 

 

Bộ bàn khám tai mũi họng

Bộ

 

2

 

 

 

Bộ phun khí dung kết nối máy thở

Bộ

 

56

 

 

 

Máy chống huyết khối

Bộ

 

1

 

 

 

Máy đo Bilirubin qua da

Máy

 

2

 

 

 

Máy tạo oxy

Máy

 

6

 

 

 

Máy đếm tế bào CD4

Máy

 

1

 

 

 

Máy khử khuẩn môi trường

Máy

 

2

 

 

 

Máy đo giãn cơ

Máy

 

1

 

 

 

Máy hút dịch liên tục áp lực thấp

Máy

 

20

 

5

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

Máy X-Quang di động

Máy

1

 

 

 

 

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

4

 

 

 

 

Bơm tiêm điện

Máy

15

 

 

 

 

Máy Thở

Máy

6

 

 

 

 

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

 

 

 

 

Máy sinh hóa tự động các loại

Máy

1

 

 

 

 

Máy truyền dịch

Máy

 

5

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

Máy Gene Xpert

Máy

2

 

 

 

 

Máy cất nước 2 lần

Máy

1

 

 

 

 

Máy xông khí dung bằng sóng siêu âm

Máy

 

4

 

 

 

Máy hút dịch liên tục áp lực thấp

Máy

 

2

 

 

 

Máy tạo oxy

Máy

 

8

 

 

 

Máy huyết học 23 thông số

Máy

 

1

 

 

 

Máy Real-Time Per Tự Động

Hệ thống

 

1

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

Máy khoan xương cầm tay (Máy Khoan xương định vị kirschner dùng pin)

Máy

 

1

 

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2

cái

1

 

 

 

 

Kính hiển vi 02 mắt

cái

 

4

 

 

 

Hệ thống monitor theo dõi trung tâm

Hệ thống

 

1

 

 

 

Bộ phẫu thuật kết hợp xương

Bộ

 

2

 

 

 

Bộ phẫu thuật đinh SIGN

Bộ

 

2

 

 

 

Bộ phẫu thuật kết hợp xương đùi

Bộ

 

2

 

 

 

Bộ phẫu thuật niệu khoa

Bộ

 

2

 

 

 

Bộ dụng cụ răng hàm mặt

Bộ

 

2

 

 

 

Máy đo loãng xương toàn thân

cái

 

1

 

 

 

Máy ly tâm các loại

cái

 

5

 

 

 

Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

 

2

 

 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

 

2

 

 

 

Bộ phẫu thuật bàn tay, phẫu thuật vi phẫu bàn tay

Bộ

 

2

 

 

 

Hệ thống dẫn lưu khí màng phổi

Hệ thống

 

2

 

 

 

Máy siêu âm mắt A,B

cái

 

2

 

 

 

Kính hiển vi 03 mắt

cái

 

1

 

 

 

Máy điện di mao quản

cái

 

1

 

 

 

Máy chụp XQuang Nhũ ảnh

cái

 

1

 

 

 

Bộ dụng cụ khoét chóp cổ tử cung

bộ

 

1

 

 

 

Máy lọc và khử khuẩn không khí

cái

 

5

 

 

 

Bộ Micropipette Reseach Plus V

bộ

 

2

 

 

 

Máy đông máu tự động

cái

 

1

 

 

 

Giường cấp cứu chuyên dụng

cái

 

2

 

 

 

Giường điều khiển điện đa năng

cái

 

20

 

 

 

Đầu hút đàm gắn tường

cái

 

4

 

7

Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

Máy điện não

Hệ thống

 

1

 

 

 

Máy thận nhân tạo

máy

6

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

Máy tạo oxy y tế

Cái

 

10

 

 

 

Kính hiển vi

Cái

 

5

 

 

 

Máy cạo vôi

Cái

1

 

 

 

 

Hệ thống HFNC

Hệ thống

 

11

 

 

 

Máy NCPAP

Cái

 

3

 

 

 

Máy siêu âm điều trị

máy

 

1

 

 

 

Máy siêu âm mắt

máy

 

1

 

 

 

Máy đo nhãn áp

máy

 

1

 

 

 

Máy đo khúc xạ tự động

máy

 

1

 

 

 

Bộ chuyển đổi số hóa Xquang

Hệ thống

 

1

 

 

 

Máy rửa quả lọc tự động 6 màng

máy

 

1

 

 

 

Ghế máy nha khoa

Cái

1

 

 

 

 

Máy hấp tiệt trùng Plasma nhiệt độ thấp

máy

 

1

 

 

 

Máy sấy dụng cụ y tế

máy

 

1

 

 

 

Máy đo chức năng hô hấp

máy

 

1

 

 

 

Máy đo loãng xương toàn thân

máy

 

1

 

 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu

Bộ

 

20

 

 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

 

3

 

 

 

Máy khoan xương cầm tay

máy

 

1

 

 

 

Giường cấp cứu chuyên dụng

Cái

 

2

 

 

 

Giường điều khiển điện đa năng

Cái

 

10

 

8

Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Bắc

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

 

Máy siêu âm tổng quát

máy

1

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

Máy phân tích sinh hóa tự động

máy

 

1

 

 

 

Đèn khám mắt

cái

 

3

 

 

 

Giường bệnh nhân 2 tay quay

cái

 

2

 

 

 

Máy đo SPO2 cầm tay và phụ kiện

cái

 

2

 

 

 

Tủ thuốc và vật tư

cái

 

10

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi