Quyết định 09/2021/QĐ-UBND định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong y tế tại tỉnh Lạng Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành:29/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Giao thông

tải Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2021/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRANG BỊ CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LẠNG SƠN

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư s 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Công văn số 212/HĐND-KTNS ngày 28 tháng 4 năm 2021, Công văn s 219/HĐND-KTNS ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Y tế tại Tờ trình s 99/TTr-SYT ngày 15 tháng 4 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

b) Xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

b) Quyết định này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để: lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

b) Số lượng xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 4 Điều này là số lượng tối đa trang bị tại cơ quan, đơn vị.

c) Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực y tế thực hiện Quyết định này; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp các nội dung phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài Chính, Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT (NTA).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRANG BỊ CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

STT

Loại xe, tên đơn vị

Số lượng tối đa

Đơn giá tối đa (triệu đồng/xe)

I

Xe ô tô cứu thương thông thường

48

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

08

1.500

2

Bệnh viện Phi

03

1.500

3

Bệnh viện Phục hồi chức năng

03

1.500

4

Bệnh viện Y học ctruyền

03

1.500

5

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn

04

1.500

6

Trung tâm Y tế huyện Bình Gia

03

1.500

7

Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc

03

1.500

8

Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng

03

1.500

9

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập

02

1.500

10

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng

04

1.500

11

Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình

03

1.500

12

Trung tâm Y tế Thành phố Lạng Sơn

01

1.500

13

Trung tâm Y tế huyện Tràng Định

03

1.500

14

Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng

02

1.500

15

Trung tâm Y tế huyện Văn Quan

03

1.500

II

Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế

27

 

1

Xe chụp X.quang lưu động

 

 

1.1

Bệnh viện Phi

02

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

2

Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm

 

 

2.1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (xe ô tô bán tải thùng kín có máy lạnh để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vắc xin, sinh phẩm, vật tư tiêm chủng mở rộng)

02

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

3

Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm

 

 

3.1

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (xe có ngăn riêng, có thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm để bảo quản các mẫu kiểm nghiệm)

02

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

3.2

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố (xe chở vắc xin, sinh phẩm; chở công cụ, dụng cụ y tế đi khám chữa bệnh; chở máy phun hóa chất đi khử trùng hoặc tuyên truyền lưu động tại các xã)

02 xe/trung tâm

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

III

Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế

20

 

1

Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cao cấp

 

 

1.1

Bệnh viện Phục hồi chức năng (xe từ 09 -16 chỗ ngồi)

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

2

Xe vận chuyển người bệnh (chở bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm)

 

 

2.1

Trung tâm Y tế các huyện (10 huyện)

01 xe/Trung tâm

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

2.2

Bệnh viện Đa khoa

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

3

Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm

 

 

3.1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

4

Xe giám định pháp y, xe vận chuyển tử thi

 

 

4.1

Trung tâm Giám định Y khoa

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

4.2

Trung tâm Pháp Y

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

5

Xe ô tô chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

 

 

5.1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

5.2

Bệnh viện Đa khoa

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

5.3

Bệnh viện Phi

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

5.4

Bệnh viện Y học ctruyền

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

5.5

Bệnh viện Phục hồi chức năng

01

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Ghi chú: xe ô tô cứu thương phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi