Quyết định 07/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng sửa đổi hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo

Thuộc tính văn bản
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi khoản I, Điều 1 Quyết định 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 07/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 09/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Chính sách

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

-------------

Số: 07/2020/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Khoản I, Điều 1 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi Khoản I Điều 1 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND), cụ thể như sau:

“1. Đối tượng: Bệnh nhân thực hiện việc khám, chữa bệnh theo đúng tuyến chuyên môn quy định của ngành Y tế, bao gồm:

a) Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

b) Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

c) Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

d) Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

2. Các nội dung khác của Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND không thay đổi.

3. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4. Trong trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được áp dụng theo văn bản hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Y tế, Tài chính, LĐTBXH;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);

- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh LĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Như Điều 2;

- Website Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

- Website Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh;

- Lưu: VT, VX3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực