Quyết định 06/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn máy móc, thiết bị lĩnh vực y tế tỉnh Tuyên Quang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

_____________

Số: 06/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Thông tư 08/2019/TT- BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 152/TTr-SYT ngày 26 tháng 3 năm 2020 về Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Những nội dung không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thực hiện kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có phát sinh khác liên quan đến việc phát triển chuyên môn của đơn vị, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến để tổ chức thực hiện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Vụ pháp chế, Bộ Y tế (Báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính (Báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Như Điều 5 (thi hành);
- Các phó CVP UBND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập;
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng tin học và Công báo;
- Chuyên viên YT, TC, TH;
- Lưu: VT (Giang KGVX).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang

 

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 

STT

Chủng loại (tên máy móc, thiết bị)

Đơn vị tính

Số lượng

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-Quang

 

 

a

Máy X-Quang cố định

Máy

4

b

Máy X-Quang di động

Máy

5

c

Máy X- Quang C Arm

Máy

3

2

Hệ thống CT-Scaner

 

 

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

2

b

Hệ thống CT- Scanner 64-128 lát cắt/ vòng quay

Hệ thống

1

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

 

 

 

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

 

 

 

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

1

5

Máy siêu âm

 

 

a

Máy siêu âm tim mạch

Máy

3

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

8

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 5000 test/giờ

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Công suất

≥ 500 test/giờ

8

Máy chạy thận nhân tạo

Máy

50

9

Máy thở

Máy

105

10

Máy gây mê

Máy

10

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

99

12

Bơm tiêm điện

Máy

348

13

Máy truyền dịch

Máy

348

14

Dao mổ

 

 

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

10

b

Dao mổ siêu âm/ Dao mổ hàn mạch

Cái

9

15

Máy phá rung tim

Máy

12

16

Máy tim, phổi nhân tạo

Máy

1

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

5

18

Đèn mổ treo trần

Cái

9

19

Đèn mổ di động

Cái

10

20

Bàn mổ

Cái

9

21

Máy điện tim

Máy

14

22

Máy điện não

Máy

2

23

Hệ thống khám nội soi

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

3

b

Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống

1

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

d

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

24

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

25

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

14

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Máy kéo dãn cột sống

Máy

2

2

Máy sóng ngắn

Máy

2

3

Máy điện xung

Máy

2

4

Máy từ trường điều trị

Máy

2

5

Máy siêu âm điều tri đa tần

Máy

2

6

Máy soi ven

Máy

4

7

Máy siêu âm xuyên sọ

Máy

1

8

Máy siêu âm mắt A-B

Máy

1

9

Máy chụp đáy mắt

Máy

1

10

Máy đo nhãn áp

Máy

1

11

Máy đo thị trường mắt

Máy

1

12

Máy phẫu thuật mắt phaco

Máy

1

13

Máy laser phá bao sau nhãn khoa

Máy

1

14

Máy điện cơ

Máy

1

15

Máy garo hơi tự động dùng trong phẫu thuật

Máy

1

16

Máy tán sỏi laser

Máy

1

17

Máy tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X-Quang - siêu âm

Máy

1

18

Máy cắt đốt u gan

Máy

1

19

Máy lọc máu liên tục

Máy

1

20

Máy siêu lọc thận

Máy

2

21

Dụng cụ phẫu thuật nội soi các loại

Bộ

2

22

Dụng cụ phẫu thuật sản khoa các loại

Bộ

2

23

Dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình các loại

Bộ

2

24

Dụng cụ phẫu thuật mắt các loại

Bộ

2

25

Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng các loại

Bộ

2

26

Dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt các loại

Bộ

2

27

Dụng cụ phẫu thuật nhi các loại

Bộ

2

28

Dụng cụ phẫu thuật tim mạch các loại

Bộ

2

29

Dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não các loại

Bộ

2

30

Dụng cụ phẫu thuật tiết niệu các loại

Bộ

2

31

Dụng cụ phẫu thuật mở ổ bụng các loại

Bộ

2

32

Dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

33

Dụng cụ tiểu phẫu các loại

Bộ

50

34

Dụng cụ thay băng các loại

Bộ

50

35

Dụng cụ vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng các loại

Bộ

2

36

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Máy

1

37

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

2

38

Hệ thống máy sinh học phân tử

Máy

1

39

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

1

40

Máy phân tích khí máu động mạch

Máy

1

41

Máy soi cặn nước tiểu

Máy

1

42

Máy tách thành phần máu tự động

Máy

1

43

Máy phân tích nhóm máu tự động

Máy

1

44

Máy ly tâm lạnh túi máu

Máy

1

45

Máy cắt lạnh tức thì

Máy

1

46

Máy X - Quang nhũ ảnh kỹ thuật số

Máy

1

47

Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tự động

Hệ thống

1

48

Hệ thống máy tiệt khuẩn EO

Hệ thống

1

49

Hệ thống khí y tế

Hệ thống

2

50

Hệ thống hội chẩn từ xa Telemedicine

Hệ thống

1

 

Tổng cộng: 83 Khoản

 

 

II

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN SƠN

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-Quang

 

 

a

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

4

b

Máy X-Quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT- Scanner

 

 

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Máy siêu âm

 

 

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Công suất

≥ 300 test/giờ

6

Máy thận nhân tạo

Máy

2

7

Máy thở

Máy

5

8

Máy gây mê

Máy

2

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

11

10

Bơm tiêm điện

Cái

10

11

Máy truyền dịch

Máy

10

12

Dao mổ

 

 

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

b

Dao mổ điện siêu âm

Cái

1

13

Máy phá rung tim

Máy

1

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

16

Đèn mổ di động

Bộ

5

17

Bàn mổ

Cái

2

18

Máy điện tim

Máy

6

19

Máy điện não

Máy

1

20

Hệ thống khám nội soi

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

4

21

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

22

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

5

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Nồi hấp ướt các loại

Cái

6

2

Lồng ấp sơ sinh

Cái

2

3

Hệ thống ghế máy nha khoa

Hệ thống

4

4

Bộ sinh hiển vi khám mắt

Bộ

1

5

Tủ sấy các loại

Cái

10

6

Đèn chiếu vàng da

Cái

2

7

Máy hút dịch

Cái

10

8

Giường điện đa năng

Cái

12

9

Đèn Tử Ngoại

Cái

6

10

Đèn Hồng Ngoại

Cái

20

11

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Máy

5

12

Máy ly tâm các loại

Máy

5

13

Máy kéo giãn cột sống

Máy

4

14

Máy điện xung

Máy

4

15

Máy tạo Oxy

Máy

1

16

Máy lấy cao răng các loại

Máy

4

17

Thiết bị vật lý trị liệu-phục hồi chức năng

Bộ

4

18

Kính hiển vi

Cái

5

19

Máy khí dung các loại

Máy

15

20

Máy siêu âm điều trị

Máy

6

21

Bồn đun Parafin

Cái

4

22

Máy xoa bóp áp lực hơi

Máy

11

23

Máy điện phân

Máy

8

24

Máy sắc thuốc

Máy

4

25

Máy xét nghiệm điện giải đồ

Máy

4

26

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Máy

1

27

Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số

Máy

4

28

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống

1

29

Máy đo thính lực người lớn có ghi

Máy

1

30

Bộ đo nhãn áp

Bộ

1

31

Máy đo thị lực

Máy

1

32

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

33

Bàn kéo nắn bó bột

Cái

1

34

Bàn tập vật lý trị liệu đa năng

Cái

1

35

Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng

Bộ

1

36

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

3

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản

Bộ

1

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

1

39

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

1

40

Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt

Bộ

1

41

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

1

42

Bộ khoan xương bằng điện

Cái

1

43

Bồn tắm trẻ sơ sinh

Cái

1

44

Giường sưởi ấm sơ sinh

Cái

2

45

Hệ thống buồng oxy cao áp

Hệ thống

1

46

Hệ thống điện tim gắng sức

Hệ thống

1

47

Hệ thống định hóm máu bằng gelcar

Hệ thống

1

48

Hệ thống định nhóm máu

Hệ thống

1

49

Hệ thống xử lý nước cho máy thận

Hệ thống

1

50

Holter theo dõi điện tim ≥ 5 đầu ghi

Cái

2

51

Holter theo dõi huyết áp ≥ 5 đầu ghi

Cái

2

52

Máy dẫn lưu màng phổi

Cái

1

53

Máy điện châm đa năng có hẹn giờ

Máy

20

54

Máy điện châm dùng kim

Máy

40

55

Máy điện châm không dùng kim

Máy

3

56

Máy điện kích thích cơ sàn chậu

Máy

1

57

Máy điện xung giác hút

Máy

2

58

Máy điều trị đau, giải phóng độc tố và tăng cường miễn dịch

Máy

1

59

Máy điều trị Laser cường độ cao kết hợp phần mềm xung kích

Máy

1

60

Máy điều trị nhiệt nóng lạnh dùng trong y tế

Máy

1

61

Máy điều trị xung kích

Máy

1

62

Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn

Máy

4

63

Máy đo loãng xương X-Quang

Máy

1

64

Máy gây tê thần kinh đám rối

Máy

1

65

Máy in phim khô

Máy

4

66

Máy Laze nội mạch

Máy

1

67

Máy phun sương khử khuẩn

Máy

5

68

Máy rửa khử khuẩn

Máy

1

69

Máy sóng ngắn

Máy

4

70

Máy tán sỏi Laze

Máy

1

71

Máy tháo lồng ruột

Máy

1

72

Máy xét nghiệm đông máu

Máy

1

73

Máy xét nghiệm HP hơi thở

Máy

4

74

Máy xét nghiệm khí máu

Máy

1

75

Hệ thống tán sỏi ngược dòng

Hệ thống

1

 

Tổng cộng: 101 Khoản

 

 

III

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN DƯƠNG

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X- Quang

 

 

a

Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

b

Máy X-Quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

5

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Công suất

≥ 300 test/giờ

6

Máy thận nhân tạo

Máy

1

7

Máy thở

Máy

9

8

Máy gây mê kèm máy thở

Máy

3

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

9

10

Bơm tiêm điện

Cái

9

11

Máy truyền dịch

Máy

9

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

13

Máy phá rung tim

Máy

2

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

16

Đèn mổ di động

Bộ

1

17

Bàn mổ

Cái

2

18

Máy điện tim

Máy

5

19

Hệ thống khám nội soi

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

c

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

20

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

21

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

6

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Máy ly tâm thử mấu 24 ống nghiệm

Máy

1

2

Máy huyết học 18 thông số và máy in

Máy

4

3

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

3

4

Máy X-Quang thường quy

Máy

3

5

Máy chụp X-Quang tăng sáng truyền hình

Máy

1

6

Máy đo khí máu

Máy

1

7

Tủ sấy các loại

Cái

5

8

Nồi hấp chạy điện

Cái

1

9

Máy cất nước

Máy

1

10

Máy sấy đồ vải ≥ 30kg

Máy

1

11

Máy tạo oxy

Máy

4

12

Giường sưởi trẻ sơ sinh

Cái

2

13

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

14

Máy chiếu đèn Bistos

Máy

1

15

Máy hút dịch chạy điện áp lực thấp

Máy

2

16

Máy đo nồng độ SPO2 cầm tay

Máy

3

17

Máy răng

Máy

1

18

Bộ khám điều trị tai mũi họng và ghế (máy sông họng)

Bộ

1

19

Máy hút đờm dãi

Máy

6

20

Giường cấp cứu đa năng chạy điện

Cái

2

21

Đèn tử ngoại

Cái

1

22

Máy điện xung

Máy

1

23

Máy siêu âm đa tần

Máy

1

24

Máy Lase nội mạch 2 đầu phát

Máy

1

25

Hệ thống kéo giãn cổ, cột sống

Hệ thống

1

26

Máy siêu âm điều trị

Máy

1

27

Máy điện xung trị liệu chuyên biệt

Máy

1

28

Máy Lase trị liệu

Máy

1

29

Máy điện châm không dùng kim

Máy

2

30

Bộ đại phẫu

Bộ

1

31

Tủ ấm Binder

Cái

2

32

Ống nội soi niệu quản bể thận

Cái

1

33

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

Bộ

2

34

Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình

Bộ

1

35

Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

1

36

Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

Bộ

1

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

1

38

Bộ van tháo đinh nội tủy xương đùi

Bộ

1

39

Cưa xương điện

Cái

1

40

Thiết bị khoan xương

Cái

1

41

Bồn tắm bé trẻ sơ sinh

Cái

1

42

Bồn rửa tay tự động

Cái

2

43

Máy rửa tay vô trùng

Máy

2

44

Doppler tim thai loại để bàn

Máy

1

45

Bộ kính thử thị lực kèm gọng

Bộ

1

46

Kính hiển vi

Cái

2

47

Máy khí dung

Máy

4

48

Máy li tâm các loại

Máy

2

49

Máy rửa phim

Máy

1

50

Nồi hấp áp lực dung tích

Cái

1

51

Tủ sấy điện

Cái

1

52

Máy thử đường huyết cá nhân

Máy

1

53

Máy hấp tiệt trùng

Máy

1

54

Máy hấp sấy công nghiệp tự động

Máy

1

55

Máy xét nghiệm đông máu

Máy

1

56

Máy chụp X-Quang răng

Máy

1

57

Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng.

Hệ thống

1

58

Đèn hồng ngoại âm

Cái

1

59

Bộ sinh hiển vi khám mắt

Bộ

1

60

Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser

Máy

1

61

Dây nội soi dạ dày qua ngả mũi Video

Bộ

1

62

Bộ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

1

63

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Hệ thống

2

64

Bàn khám phụ khoa

Cái

2

65

Máy hàn túi máu

Máy

1

66

Tủ an toàn sinh học

Cái

1

67

Máy lắc máu toàn phần

Máy

1

 

Tổng cộng: 91 Khoản

 

 

IV

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA HANG

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-Quang

 

 

 

Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

 

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt / vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

 

 

 

Máy siêu âm

Máy

3

4

Máy xét nghiệm sinh hóa máu các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Công suất

≥ 300 test/giờ

6

Máy chạy thận nhân tạo

Máy

4

7

Máy thở

Máy

11

8

Máy gây mê

Hệ thống

3

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

13

10

Bơm tiêm điện

Cái

14

11

Máy truyền dịch

Máy

14

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

13

Máy phá rung tim

Máy

4

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Bộ

1

15

Đèn mổ treo trần

Cái

3

16

Đèn mổ di động

Cái

1

17

Bàn mổ

Cái

3

18

Máy điện tim

Máy

2

19

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

20

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

21

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

23

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

3

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Máy

2

2

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

1

3

Máy phân tích đông máu

Máy

1

4

Máy xét nghiệm điện giải

Máy

1

5

Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số

Máy

5

6

Máy ly tâm các loại

Máy

5

7

Tủ sấy

Cái

6

8

Tủ làm ấm huyết thanh

Cái

1

9

Bộ đại phẫu

Bộ

1

10

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

1

11

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

1

12

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

2

13

Bộ mở khí quản

Bộ

1

14

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

2

15

Máy rửa phim X-Quang tự động

Máy

1

16

Máy đo nhịp và độ bão hòa oxy trong máu loại để bàn

Máy

4

17

Máy đo nồng độ SPO2 cầm tay

Máy

5

18

Hệ thống khám tai mũi họng

Hệ thống

1

19

Máy hút áp lực thấp

Máy

2

20

Máy hút dịch chạy điện các loại

Máy

7

21

Bơm truyền dịch

Cái

1

22

Máy tạo Oxy

Máy

3

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

1

24

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

Bộ

1

25

Bộ khám điều trị răng hàm mặt

Bộ

1

26

Kính hiển vi sinh học, hai mắt

Cái

2

27

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

3

28

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

29

Nồi hấp ướt tự động

Cái

5

30

Giường cấp cứu bệnh nhân đa năng

Cái

5

31

Đèn tử ngoại

Cái

1

32

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

1

33

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

1

34

Máy khí dung siêu âm

Máy

9

35

Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh

Cái

3

36

Bàn kéo nắn bó bột Inox

Cái

1

37

Bộ mổ lấy thai

Bộ

1

38

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

1

39

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

Bộ

2

40

Máy siêu âm đa tần trị liệu

Máy

1

41

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim xuyên qua da

Máy

1

42

Máy điện xung kết hợp chườm nhiệt và giác hút chân không trị liệu

Máy

1

43

Đèn hồng ngoại trị liệu

Cái

3

44

Xe đạp tập phục hồi chức năng

Cái

2

45

Máy điện phân trị liệu

Máy

2

46

Hệ thống xử lý nước tinh khiết dùng cho máy chạy thận nhân tạo

Hệ thống

1

47

Doppler tim thai loại để bàn

Cái

1

48

Giường cấp cứu đa năng chạy điện

Cái

1

49

Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình

Bộ

1

50

Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

Bộ

1

51

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

1

52

Bộ van tháo đinh nội tủy xương đùi

Bộ

1

53

Cưa xương điện

Cái

1

54

Thiết bị khoan xương

Cái

1

55

Máy đắp nến paraphin

Máy

1

56

Máy xoa bóp bằng hơi

Máy

1

57

Máy điện châm kim

Máy

1

58

Máy sóng ngắn

Máy

1

59

Máy điện từ trường

Máy

1

60

Máy kéo giãn cột sống cổ

Máy

1

61

Máy kéo giãn cột sống lưng

Máy

1

62

Thiết bị vật lý trị liệu phục hồi chức năng

Bộ

1

63

Máy từ trường xoay chiều

Máy

1

64

Máy laser nội mạch

Máy

1

65

Máy áp lực hơi

Máy

1

66

Bồn ngâm thủy trị liệu

Cái

1

67

Máy phẫu thuật phaco

Máy

1

68

Bộ chích chắp

Bộ

2

69

Bộ đo nhãn áp

Bộ

2

70

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

71

Bảng điện đo thị lực

Cái

1

72

Bộ thông tuyến lệ

Bộ

2

73

Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn

Cái

2

74

Máy chấm họng

Máy

1

75

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

76

Máy siêu âm mắt A-B

Máy

1

77

Bộ Sinh hiển vi khám mắt

Bộ

1

78

Sinh hiển vi phẫu thuật mắt

Bộ

1

79

Dụng cụ phẫu thuật mắt các loại

Bộ

1

 

Tổng cộng: 102 Khoản

 

 

V

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM YÊN

 

 

A

Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-Quang

 

 

a

Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

b

Máy X -Quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

 

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/ vòng quay

Máy

1

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

4

Siêu âm

 

 

a

Máy siêu âm tim mạch

Máy

2

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Công suất

≥ 300 test/giờ

8

Máy thận nhân tạo

Máy

4

9

Máy thở

Máy

8

10

Máy gây mê kèm thở

Máy

4

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

12

Bơm tiêm điện

Máy

12

13

Máy truyền dịch

Máy

12

14

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

15

Máy phá rung tim

Máy

1

16

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

4

17

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

18

Đèn mổ di động

Bộ

4

19

Bàn mổ

Cái

4

20

Máy điện não

Cái

1

21

Máy điện tim

Máy

8

22

Hệ thống khám nội soi

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

23

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

24

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

4

B

Trang thiết bị chuyên dùng khác

 

 

1

Máy chụp X -Quang răng

Cái

1

2

Dây soi dạ dày qua ngả mũi video

Bộ

2

3

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

4

4

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

4

5

Máy siêu âm điều trị đa tần

Máy

1

6

Kính hiển vi sinh học hai mắt

Cái

4

7

Máy li tâm

Máy

4

8

Máy khoan xương điện

Cái

1

9

Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

Bộ

4

10

Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình

Bộ

4

11

Bộ phẫu thuật mềm và Bộ phẫu thuật xương

Bộ

4

12

Bộ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

4

13

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

4

14

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

3

15

Tủ sấy khô bằng điện

Cái

5

16

Bồn rửa tay vô trùng

Cái

4

17

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

4

18

Bồn tắm trẻ sơ sinh

Cái

3

19

Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser

Máy

1

20

Đèn chiếu vàng da

Cái

5

21

Đèn tử ngoại

Cái

4

22

Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Cái

3

23

Máy hút dịch

Máy

15

24

Máy điện xung

Máy

1

25

Máy đo bão hoà oxy trong máu

Máy

12

26

Máy đo huyết áp bằng điện

Máy

2

27

Giường cấp cứu đa năng trung

Cái

20

28

Hệ thống kéo nắn xương

Cái

1

29

Ghế máy răng nha khoa

Cái

2

30

Máy đo loãng xương siêu âm

Cái

2

31

Bộ Sinh hiển vi khám mắt

Bộ

1

32

Máy điện châm chân không

Máy

4

33

Máy tạo Oxy

Máy

4

34

Máy laser nội mạch

Máy

2

35

Máy trị liệu nhiệt sóng ngắn

Máy

2

36

Máy từ trường trị liệu

Máy

2

37

Máy monitor theo dõi thai nhi đơn

Máy

4

38

Máy kéo giãn cột sống

Máy

1

39

Đèn hồng ngoại âm

Cái

2

40

Máy hàn túi máu

Máy

1

41

Tủ an toàn sinh học

Cái

1

42

Máy lắc máu toàn phần

Máy

1

43

Máy kéo giãn cột sống có giường nâng, hạ bằng điện

Máy

1

44

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Máy

1

45

Máy kéo giãn cổ, cột sống tự động

Máy

1

46

Máy điện từ trường toàn thân

Máy

1

47

Máy sóng ngắn xung và liên tục trị liệu

Máy

1

48

Máy laser nội mạch không xâm lấn

Máy

1

49

Máy laser chiếu ngoài công suất thấp

Máy

1

50

Máy điều trị xung kích

Máy

1

51

Máy điện xung đa năng

Máy

1

52

Máy điện xung , điện phân

Máy

1

53

Máy điện trị liệu đa năng

Máy

1

54

Máy trị liệu bằng sóng siêu âm

Máy

1

55

Máy nén bóp hơi

Máy

1

56

Máy điều trị xoa bóp tuần hoàn khí

Máy

1

57

Máy điều trị bằng từ trường

Máy

1

58

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Máy

1

59

Đèn hồng ngoại có hẹn giờ và điều trị được cường độ sáng trị liệu

Cái

1

60

Máy laser chiếu ngoài công suất thấp

Máy

1

61

Đèn hồng ngoại chân đứng

Cái

1

62

Hệ thống giải phẫu bệnh

Hệ thống

1

63

Hệ thống nuôi cấy vi sinh

Hệ thống

1

64

Máy xét nghiệm khí máu

Máy

1

65

Máy đo loãng xương X-Quang

Máy

1

66

Máy phẫu thuật Phaco

Máy

1

67

Máy rửa khử khuẩn

Máy

1

68

Máy đốt sóng cao tần

Máy

2

69

Hệ thống cấp khí nén

Bình

1

70

Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt

Máy

1

71

Tủ bảo quản máu

Cái

1

72

Máy sắc thuốc và đóng gói đông y tự động

Máy

1

73

Bồn thủy trị liệu toàn thân

Cái

1

74

Tủ sấy PARAFIN

Cái

1

75

Tủ hấp sấy vải và dụng cụ inox

Cái

1

76

Máy in phim khô

Máy

1

77

Hệ thống xử lý nước cho máy thận

Hệ thống

1

78

Hệ thống oxy trung tâm và máy hút, nén trung tâm

Hệ thống

1

79

Dây nội soi đại tràng

Bộ

1

 

Tổng cộng: 105 Khoản

 

 

VI

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-Quang

 

 

a.

Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

4

b

Máy X-Quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

 

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

4

Siêu âm

 

 

a.

Máy siêu âm tổng quát

Máy

6

b

Máy siêu âm chuyên tim mạch + Đàn hồi nhu mô

Máy

1

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Công suất

≥ 300 test/giờ

6

Máy thận nhân tạo

Máy

15

7

Máy thở đa chức năng

Máy

11

8

Máy gây mê

Máy

4

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

40

10

Bơm tiêm điện

Máy

80

11

Máy truyền dịch

Máy

40

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

5

13

Dao mổ điện siêu âm

Cái

2

14

Máy phá dung tim

Máy

1

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

17

Đèn mổ di động

Bộ

5

18

Bàn mổ

Cái

5

19

Máy điện tim

Máy

10

20

Máy điện não

Máy

1

21

Hệ thống khám nội soi

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

5

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

23

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

10

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Holter theo dõi điện tim ≥ 5 đầu ghi

Cái

3

2

Hệ thống điện tim gắng sức

Cái

2

3

Holter theoi dõi huyết áp ≥ 5 đầu ghi

Cái

3

4

Máy xét nghiệm huyết học

Cái

5

5

Hệ thống định hóm máu bằng gelcar

Hệ thống

1

6

Máy xét nghiệm đông máu

Cái

2

7

Hệ thống giải phẫu bệnh

Hệ thống

1

8

Hệ thống nuôi cấy vi sinh

Hệ thống

1

9

Máy ly tâm

Cái

4

10

Hệ thống định nhóm máu

Hệ thống

1

11

Máy xét nghiệm khí máu

Máy

1

12

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Máy

4

13

Máy tán sỏi Laze

Máy

1

14

Máy đo loãng xương X-Quang

Máy

1

15

Máy phẫu thuật Phaco

Máy

1

16

Máy siêu âm đo trục nhãn cầu (Siêu âm A-B)

Máy

1

17

Máy đo công suất giác mạc và khúc xạ giác mạc

Máy

1

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

1

19

Máy rửa khử khuẩn

Máy

1

20

Máy đóng gói dụng cụ y khoa

Máy

3

21

Máy đốt sóng cao tần

Máy

2

22

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Máy

2

23

Máy dẫn lưu màng phổi

Máy

1

24

Máy khí dung siêu âm

Cái

30

25

Máy điện trị liệu tăng ion tĩnh điện âm trong cơ thể

Máy

1

26

Thiết bị tập vận động thụ động chi trên

Cái

2

27

Máy điều trị nhiệt nóng lạnh dùng trong y tế

Máy

1

28

Máy từ trường toàn thân

Máy

1

29

Hệ thống buồng oxy cao áp

Hệ thống

1

30

Máy xop bóp áp lực hơi

Máy

2

31

Máy điện xung giác hút

Máy

2

32

Máy kích thích liền xương siêu âm

Máy

1

33

Máy điện kích thích cơ sàn chậu

Máy

1

34

Máy điều trị đau, giải phóng độc tố và tăng cường miễn dịch

Máy

1

35

Máy luyện tập cơ sàn chậu có phản hồi sinh học

Máy

1

36

Đèn tử ngoại trị liệu UBV tấm thân đứng

Cái

2

37

Máy điều trị và luyện tập phát âm

Máy

1

38

Máy uốn nẹp vít

Máy

1

39

Bộ Sinh hiển vi khám mắt

Bộ

2

40

Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn

Máy

5

41

Xe cáng đẩy bệnh nhân cứu thương

Cái

30

42

Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống

3

43

Hệ thống cấp khí nén

Hệ thống

3

44

Hệ thống hút chân không

Hệ thống

3

45

Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SPO2

Máy

29

46

Xe làm thủ thuật

Cái

7

47

Giường cấp cứu đa năng

Cái

50

48

Hệ thống ghế nha khoa

Cái

4

49

Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt

Máy

1

50

Bàn kéo nắn bó bột

Cái

3

51

Máy tháo lồng ruột

Máy

1

52

Máy doppler tim thai

Máy

3

53

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

54

Tủ bảo quản máu

Cái

2

55

Kính hiển vi 3 mắt kèm Camera

Cái

1

56

Máy điện giải

Máy

1

57

Máy siêu âm điều trị

Máy

4

58

Máy kéo dãn cột sống

Máy

1

59

Bàn kéo dãn tuỳ chỉnh chiều cao

Cái

1

60

Máy điện châm không dùng kim

Máy

5

61

Máy điện xung đa năng dùng trong y tế

Máy

3

62

Máy kéo dãn cột sống dùng trong y tế

Máy

1

63

Bàn tập vật lý trị liệu đa năng

Cái

1

64

Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế

Máy

2

65

Máy nén ép trị liệu dùng trong vật lý trị liệu

Máy

5

66

Máy Laze nội mạch

Máy

5

67

Máy sóng ngắn

Máy

3

68

Máy điều trị Laser cường độ cao kết hợp phần mềm xung kích

Máy

3

69

Máy điều trị xung kích

Máy

3

70

Máy sắc thuốc và đóng gói đông y tự động

Máy

1

71

Bồn thủy trị liệu toàn thân

Cái

1

72

Tủ sấy PARAFIN

Cái

1

73

Đèn tử ngoại

Cái

1

74

Máy chụp cát lớp vi tính 2 lát

Máy

1

75

Máy in phim khô

Máy

4

76

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

4

77

Đèn chiếu vàng da

Cái

8

78

Giường sưởi ấm sơ sinh

Cái

6

79

Máy X-Quang thường quy

Máy

2

80

Máy rửa phim X-Quang tự động

Máy

1

81

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

3

82

Tủ sấy điện

Cái

5

83

Máy phun sương khử khuẩn

Máy

1

84

Máy gây tê thần kinh đám rối

Máy

1

85

Máy truyền giảm đau

Máy

1

86

Máy xét nghiệm HP hơi thở

Máy

1

87

Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt

Bộ

2

88

Bộ mở khí quản

Bộ

2

89

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

5

90

Bộ khoan xương bằng điện

Bộ

2

91

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

2

92

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

5

93

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản

Bộ

2

94

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

4

95

Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng

Bộ

1

96

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

Bộ

2

97

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

2

98

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

2

99

Hệ thống xử lý nước cho máy thận

Hệ thống

1

100

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

28

101

Máy điện châm dùng kim

Máy

40

102

Đèn hồng ngoại chân cao

Cái

20

103

Máy điện châm đa năng có hẹn giờ

Máy

30

104

Bể thủy nhiệt

Cái

1

105

Tủ âm sâu

Cái

2

106

Bồn tắm trẻ sơ sinh

Cái

1

107

Hệ thống máy tiệt khuẩn EO

Hệ thống

1

108

Máy đo thính lực người lớn có ghi

Máy

1

109

Máy đo thị lực

Máy

1

110

Máy chụp đáy mắt

Máy

1

111

Máy đo nhãn áp

Máy

1

112

Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương

Máy

5

113

Máy soi ven

Máy

10

 

Tổng cộng: 140 Khoản

 

 

VII

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ATK

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Máy X-quang

 

 

a

Máy X-Quang thường quy

Máy

1

b

Máy X-Quang di động

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

4

Máy thở

Máy

2

5

Máy gây mê kèm thở

Máy

2

6

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

7

Bơm tiêm điện

Cái

10

8

Bơm truyền dịch

Cái

10

9

Dao mổ điện

Cái

2

10

Máy phá rung tạo nhịp tim

Máy

3

11

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

12

Đèn mổ treo trần

Cái

1

13

Đèn mổ di động

Cái

4

14

Bàn mổ

Cái

3

15

Máy điện tim

Máy

2

16

Hệ thống khám nội soi

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa

Hệ thống

1

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

17

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

18

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

2

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bàn đẻ

Cái

2

2

Bàn khám phụ khoa

Cái

2

3

Bàn phẫu thuật phụ khoa

Cái

2

4

Bậc gỗ cho tập

Cái

2

5

Bộ dụng cụ cắt tử cung

Bộ

2

6

Bộ dụng cụ cố định chi

Bộ

2

7

Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa

Bộ

2

8

Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung

Bộ

2

9

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

2

10

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

8

11

Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

Bộ

5

12

Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em

Bộ

2

13

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

1

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

2

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

1

16

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

1

17

Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

Bộ

1

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

2

19

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

1

21

Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

Bộ

1

22

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

12

23

Bộ dụng cụ thắt cắt búi trĩ

Bộ

3

24

Bộ dụng cụ thử Glocom.

Bộ

2

25

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

2

26

Bộ đại phẫu

Bộ

1

27

Bộ nạo thai

Bộ

1

28

Bộ phẫu thuật thanh quản tại phòng mổ

Bộ

1

29

Bộ triệt sản nữ

Bộ

2

30

Cưa xương loại điện

Cái

1

31

Doppler tim thai

Máy

4

32

Đèn điều trị vàng da

Cái

2

33

Đèn khe

Cái

2

34

Ghế khám và điều trị tai mũi họng

Cái

2

35

Ghế và Máy răng

Bộ

1

36

Kìm sinh thiết cổ tử cung

Cái

2

37

Kính hiển vi có chụp ảnh

Cái

1

38

Kính hiển vi hai mắt

Cái

2

39

Kính hiển vi phẫu thuật mắt tai mũi họng

Cái

2

40

Khoan xương điện

Cái

1

41

Khoan xương tay

Cái

1

42

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

3

43

Máy điều trị điện từ trường

Máy

2

44

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

2

45

Máy điều trị tần số thấp

Máy

2

46

Máy điều trị vi sóng xung và liên tục

Máy

1

47

Máy đo nồng độ ô xy bão hòa

Máy

5

48

Máy đốt điện cổ tử cung

Máy

1

49

Máy hoàn viên dẻo

Máy

1

50

Máy hút dịch chạy điện liên tục

Máy

10

51

Máy hút dịch phẫu thuật

Máy

2

52

Máy hút nhớt trẻ sơ sinh

Máy

1

53

Máy kéo giãn

Máy

1

54

Máy kích thích thần kinh cơ

Máy

3

55

Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm

Máy

2

56

Máy Laser châm cứu

Máy

1

57

Máy Laser điều trị

Máy

2

58

Máy lắc điện

Máy

2

59

Máy li tâm

Máy

3

60

Máy nhiệt trị liệu

Máy

2

61

Máy pha loãng

Máy

2

62

Máy phân tích huyết học ≥ 20 thông số

Máy

1

63

Máy phân tích nước tiểu ≥ 10 thông số

Máy

1

64

Máy rửa phim X-Quang tự động

Máy

1

65

Máy rửa siêu âm

Máy

2

66

Máy tạo Ô xy di động

Máy

9

67

Máy theo dõi chuyển dạ đẻ

Máy

1

68

Máy thở trẻ em

Máy

2

69

Máy thủy liệu điều trị

Máy

3

70

Máy xoa bóp

Máy

1

71

Nồi điện luộc dụng cụ

Cái

9

72

Nồi hấp điện loại ≥ 50 lít

Cái

2

73

Nồi hấp tiệt trùng dung tích ≥ 200 lít

Cái

2

74

Nồi hấp ướt

Cái

3

75

Tủ ấm 370C-750C

Cái

2

76

Tủ hốt vô trùng

Cái

2

77

Tủ lạnh bảo quản máu

Cái

1

78

Tủ nuôi cấy có CO2

Cái

1

79

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

1

80

Tủ sấy điện dung tích ≥ 70 lít

Cái

19

81

Thiết bị sắc, đóng thuốc

Hệ thống

1

82

Thiết bị soi ối

Cái

2

 

Tổng cộng: 102 Khoản

 

 

VIII

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC KIM XUYÊN

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X- Quang

 

 

 

Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

 

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

4

Máy siêu âm

 

 

 

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

6

Máy gây mê

Máy

1

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

4

8

Bơm tiêm điện

Cái

1

9

Máy truyền dịch

Máy

1

10

Dao mổ

 

 

 

Dao mổ điện cao tần

Cái

1

11

Đèn mổ treo trần

Bộ

1

12

Đèn mổ di động

Bộ

1

13

Bàn mổ

Cái

1

14

Máy điện tim

Máy

2

15

Hệ thống khám nội soi

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

16

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

17

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Bộ sinh hiển vi 2 mắt

Bộ

1

2

Tủ sấy các loại

Cái

5

3

Giường đa năng

Cái

1

4

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

1

5

Máy ly tâm

Máy

1

6

Máy tạo Oxy

Máy

1

7

Máy khí dung các loại

Máy

5

8

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

1

9

Máy xét nghiệm HbA1C

Máy

1

10

Máy rửa tay vô trùng

Máy

2

11

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

1

12

Máy in phim khô

Máy

1

13

Máy đo huyết áp bằng điện

Máy

1

 

Tổng cộng: 30 Khoản

 

 

IX

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HƯƠNG SEN

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Công suất

≥ 3.500 test/giờ

2

Máy điện tim

Máy

1

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

1

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

1

2

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

3

Máy đo loãng xương siêu âm

Máy

1

4

Máy điện xung đa năng

Máy

6

5

Máy kích thích luyện tập phát âm

Máy

4

6

Robot tập phục hồi chức năng có kích thích cơ dành cho trẻ em

Hệ thống

1

7

Máy điện xung, điện phân đa năng

Máy

6

8

Máy điều trị siêu âm kết hợp điện phân, điện xung, vi dòng

Máy

3

9

Máy điện trị liệu đa năng kết hợp siêu âm điều trị đa tần 4 kênh

Máy

1

10

Máy trị liệu bằng siêu âm

Máy

4

11

Máy siêu âm kích thích liền xương

Máy

3

12

Máy Laser nội mạch

Máy

4

13

Máy điều trị xoa bóp áp lực hơi

Máy

8

14

Máy điện châm không kim

Máy

2

15

Máy kéo giãn cột sống

Máy

6

16

Máy điện từ trường toàn thân

Máy

3

17

Máy từ - Rung - Nhiệt 4 kênh trị liệu

Máy

1

18

Máy kích thích từ trường xuyên sọ và khớp

Máy

1

19

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Máy

3

20

Máy điều trị vi sóng xung và liên tục

Máy

1

21

Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp công nghệ siêu âm tĩnh bằng giác hơi.

Máy

1

22

Máy điều trị nhiệt nóng lạnh

Máy

2

23

Đèn hồng ngoại

Cái

13

24

Máy điều trị xung kích

Máy

1

25

Dàn đèn tử ngoại UVB điều trị

Cái

8

26

Máy tập thụ động CPM vận động cho kết hợp chi trên và chi dưới toàn thân.

Máy

2

27

Máy tập thụ động vận động cho khớp vai và khớp khuỷu tay

Máy

2

28

Máy laser chiếu ngoài công suất thấp

Máy

2

29

Máy laser nội mạch không xâm lấn

Máy

1

30

Máy laser công suất cao điều trị tự động quét 5 điểm đau

Máy

1