Kế hoạch 967/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 967/KH-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG,
 CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2013-2020"
 
 
Để phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020” (dưới đây viết tắt là Quyết định 1899/QĐ-TTg), Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Mục đích
Triển khai thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 về việc phê duyệt Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”.
2. Yêu cầu
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ trong bản Kế hoạch này chủ động tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong phạm vi trách nhiệm của mình tham gia phối hợp với các Bộ ngành khác trong việc thực hiện Quyết định 1899/QĐ-TTg.
3. Phạm vi áp dụng
Giao trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế được Thủ tướng Chỉnh phủ giao tại Quyết định 1899/QĐ-TTg cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
II. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH
1. Đến hết Quý I năm 2014, xây dựng và ban hành được Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020” tại các địa phương. Trong năm 2014 hỗ trợ các địa phương xây dựng và ban hành được Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020" trên địa bàn;
2. Trong năm 2014, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án theo “Danh mục văn bản pháp luật liên quan cần ban hành, sửa đổi, bổ sung để thực hiện đề án” (ban hành kèm theo Quyết định 1899/QĐ-TTg) được xây dựng và được cấp có thẩm quyền ban hành;
3. Đến hết năm 2015, đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa được các giải pháp huy động tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm cả việc huy động các nguồn viện trợ mới;
4. Đến hết năm 2014, đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa được các giải pháp quản lý chương trình và nhóm giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí góp phần đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;
5. Đến hết Quý III năm 2014, xây dựng được cơ chế, phương pháp và công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện đề án của các Bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương và sau đó định kỳ hoặc đột xuất tổ chức thực hiện việc theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra.
III. HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu 01: Đến hết Quý I năm 2014, xây dựng và ban hành được Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020” tại các địa phương. Trong năm 2014 hỗ trợ các địa phương xây dựng và ban hành được Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020” trên địa bàn.
Hoạt động 1.1:
- Nội dung: Xây dựng dự thảo Hướng dẫn kèm theo dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020” tại các địa phương (dưới đây viết tắt là Đề cương Đề án).
- Đầu ra:
+ Dự thảo Hướng dẫn được xây dựng;
+ Dự thảo Đề cương kế hoạch thực hiện.
- Thời gian: Tháng 01/2014.
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS
Hoạt động 1.2:
- Nội dung: Tổ chức các hội nghị/hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Hướng dẫn và Đề cương kế hoạch.
- Đầu ra:
+ 03 hội thảo ở 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức;
+ Báo cáo tiếp thu và giải trình các ý kiến thu nhận được từ các hội thảo.
- Thời gian: Tháng 11-12/2013.
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 1.3:
- Nội dung: Chỉnh sửa, hoàn thiện và trình phê duyệt Hướng dẫn, Đề cương Kế hoạch và gửi cho các địa phương.
- Đầu ra: Hướng dẫn và Đề cương kế hoạch được ban hành và gửi đến các địa phương.
- Thời gian: Tháng 01/2014.
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 1.4
- Nội dung: Giám sát hỗ trợ các địa phương (một số được lựa chọn) xây dựng Đề án.
- Đầu ra: Hoạt động giám sát hỗ trợ được thực hiện ở các tỉnh/thành phố được lựa chọn và Đề án của các địa phương được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
- Thời gian: Trong năm 2014.
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
2. Mục tiêu 02: Trong năm 2014, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án trong “Danh mục văn bản pháp luật liên quan cần ban hành, sửa đổi, bổ sung để thực hiện đề án” (ban hành kèm theo Quyết định 1899/QĐ-TTg) được cấp có thẩm quyền ban hành.
Hoạt động 2.1:
- Nội dung: Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Đề án và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
- Đầu ra: Hội nghị được tổ chức.
- Thời gian: Tháng 12/2013
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 2.2:
- Nội dung: Thông báo, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1899/QĐ-TTg
+ Công văn gửi các Bộ, ngành có liên quan về việc xây dựng các văn bản trong Danh mục;
+ Làm việc với đơn vị đầu mối của các Bộ, ngành có liên quan về việc xây dựng và ban hành các văn bản trong Danh mục;
+ Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan về việc xây dựng và ban hành các văn bản trong Danh mục.
- Đầu ra: Các văn bản trong Danh mục được các Bộ, ngành có liên quan hoặc cấp có thẩm quyền ban hành.
- Thời gian: Trong năm 2013 - 2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 2.3:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành các văn bản trong Danh mục mà Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chủ trì, bao gồm:
a) Thông tư liên tịch hướng dẫn thu phí, lệ phí xét nghiệm HIV và các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.
+ Thời gian: Quý II/2014
+ Đơn vị đầu mối: Vụ Kế hoạch Tài chính.
b) Thông tư hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV thanh toán qua Quỹ bảo hiểm y tế.
+ Thời gian: Quý I/2014
+ Đơn vị đầu mối: Vụ Bảo hiểm y tế.
- Đầu ra: Các văn bản được Bộ Y tế hoặc cấp có thẩm quyền ban hành.
3. Mục tiêu 03: Đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa được các giải pháp huy động tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm cả việc huy động các nguồn viện trợ mới.
Hoạt động 3.1:
- Nội dung: Xây dựng và đề xuất Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020.
- Đầu ra: Chương trình được xây dựng và trình Chính phủ.
- Thời gian: Năm 2014-2015
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 3.2:
- Nội dung: Huy động các nguồn viện trợ mới
a) Tổ chức Hội nghị vận động tài trợ hàng năm cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020, với sự tham của các nhà tài trợ hiện tại và các nhà tài trợ tiềm năng.
- Đầu ra: Các hội nghị được tổ chức.
- Thời gian: Năm 2014-2020.
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
b) Tổ chức các hội nghị/phiên họp vệ tinh trong các kỳ họp Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam hàng năm (Hội nghị CG), với sự chủ trì và hỗ trợ của các nhà lãnh đạo Chính phủ.
- Đầu ra: Các báo cáo về nhu cầu nguồn lực, vận động cho phòng, chống HIV/AIDS và các hội nghị/phiên họp được tổ chức
- Thời gian: Năm 2014-2020.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Kế hoạch Tài chính.
Hoạt động 3.3:
- Nội dung: Làm việc với Ban thư ký ASEAN và Bộ Ngoại giao để đưa các nội dung về nhu cầu nguồn lực và thiếu hụt về kinh phí trong phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình nghị sự của các diễn đàn ASEAN, ASEAN và các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) và các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới.
- Đầu ra: Các nội dung liên quan đến nhu cầu nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS của khu vực, trong đó có Việt Nam được đưa vào các chương trình nghị sự của các diễn đàn, hội nghị nói trên, trước mắt là của Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2014.
- Thời gian: Năm 2014-2020.
- Đơn vị đầu mối: Vụ Hợp tác quốc tế.
Hoạt động 3.4:
- Nội dung: Đánh giá và rà soát các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới liên quan đến nội dung chi, mức chi và hạch toán chi phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong các doanh nghiệp và lập dự toán chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào tổng dự toán các dự án xây dựng.
- Đầu ra: Các đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới (nói trên) được gửi tới các Bộ, ngành có liên quan làm cơ sở cho việc ban hành các văn bản theo thẩm quyền.
- Thời gian: Quý II/2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 3.5:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, bao gồm phòng, chống HIV/AIDS (thực hiện Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế cho Nghị định số 69/2011/NĐ-CP) trong đó quy định thẩm quyền xử phạt và sử dụng kinh phí thu được từ xử phạt phục vụ trở lại cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
- Đầu ra: Thông tư được cấp có thẩm quyền ban hành
- Thời gian: Quý II/2014
- Đơn vị đầu mối: Thanh tra Bộ Y tế.
Hoạt động 3.6:
- Nội dung: Đánh giá, rà soát và đề xuất các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có thể/cần được xã hội hóa theo các chủ trương và quy định hiện hành về xã hội hóa.
- Đầu ra: Báo cáo đánh giá, rà soát và đề xuất dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có thể/cần được xã hội hóa được hoàn thành và gửi đến các cấp có thẩm quyền.
- Thời gian: Quý II/2014
- Đơn vị đầu mối: Vụ Kế hoạch Tài chính.
4. Mục tiêu 04: Đến hết Quý II năm 2014, đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa được các giải pháp quản lý chương trình và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, góp phần đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.1:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành tiêu chí và cơ cấu phân bổ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và các nguồn kinh phí huy động được.
- Đầu ra: Bộ tiêu chí và cơ cấu phân bổ các nguồn kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS được cấp có thẩm quyền ban hành.
- Thời gian: Năm 2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.2:
- Nội dung: Xây dựng hệ thống dữ liệu và thường xuyên cập nhật các lĩnh vực, địa bàn và đối tượng ưu tiên can thiệp phòng, chống HIV/AIDS tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Đầu ra: Hệ thống dữ liệu được xây dựng và chia sẻ rộng rãi cho các đối tác, các nhà tài trợ cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.
- Thời gian: Năm 2014-2015
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.3:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành Hướng dẫn (các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương) lập Kế hoạch tổng thể hàng năm và theo giai đoạn cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
- Đầu ra: Hướng dẫn được ban hành
- Thời gian : Quý II/2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.4:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành bộ công cụ ước tính nhu cầu nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương/đơn vị theo giai đoạn.
- Đầu ra: Bộ công cụ được ban hành
- Thời gian : Quý I/2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.5:
- Nội dung: Xây dựng Hướng dẫn và Đề cương Kế hoạch cho các địa phương xây dựng Kế hoạch tiếp nhận các hoạt động và dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả từ các dự án quốc tế theo từng giai đoạn, lĩnh vực, địa bàn (gọi tắt là Kế hoạch tiếp nhận chuyển giao).
- Đầu ra: Hướng dẫn và Đề cương Kế hoạch được xây dựng và phổ biến để các địa phương áp dụng thực hiện.
- Thời gian: Quý II năm 2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.6:
- Nội dung: Giám sát hỗ trợ các địa phương (một số được lựa chọn) xây dựng Kế hoạch tiếp nhận chuyển giao.
- Đầu ra: Hoạt động giám sát hỗ trợ được thực hiện ở các tỉnh/thành phố được lựa chọn và Kế hoạch tiếp nhận chuyển giao của các địa phương được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
- Thời gian: Đến hết Quý IV/2014.
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.7:
- Nội dung: Xác định, thiết lập và mở rộng được ít nhất 03 mô hình cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có tính chi phí-hiệu quả.
- Đầu ra: 03 mô hình được thiết lập và đi vào hoạt động và mở rộng.
- Thời gian: Năm 2014-2015
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.8:
- Nội dung: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất, xây dựng cơ chế và hình thức mua sắm, đấu thầu thuốc kháng vi rút (ARV) phù hợp nhằm đảm bảo mức giá cạnh tranh và phù hợp với các quy định thanh toán của bảo hiểm y tế.
- Đầu ra: Hướng dẫn cơ chế và hình thức mua sắm, đấu thầu thuốc ARV được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thời gian: Năm 2014-2015.
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.9:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành Kế hoạch đảm bảo thuốc ARV cho điều trị HIV/AIDS.
- Đầu ra: Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thời gian: Năm 2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.10:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành các gói dịch vụ cơ bản trong phòng, chống HIV/AIDS.
- Đầu ra: Các gói dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thời gian: Năm 2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.11:
- Nội dung: Rà soát bổ sung, sửa đổi, xây dựng và ban hành mới các cơ chế, chính sách, hướng dẫn đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS vào Kế hoạch hàng năm của các đơn vị/bộ/ngành.
- Đầu ra: Hướng dẫn và chính sách phù hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
- Thời gian: Năm 2014-2015
- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế.
Hoạt động 4.12:
- Nội dung: Xây dựng hướng dẫn việc lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV/AIDS vào các hệ thống y tế sẵn có, các phong trào, các cuộc vận động quần chúng. Bao gồm: (i) Nghiên cứu, rà soát và xác định các hình thức lồng ghép dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS phù hợp vào hệ thống y tế sẵn có như xây dựng cơ chế hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản đối với việc quản lý, tư vấn và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; phân cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS xuống tuyến cơ sở; (ii) Xây dựng hướng dẫn đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào, vận động của quần chúng và địa phương
- Đầu ra: Các văn bản hướng dẫn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
- Thời gian: Năm 2014-2015
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.13:
- Nội dung: Xây dựng hướng dẫn mở rộng tiếp thị xã hội bao cao su và bơm kim tiêm trong phòng chống HIV/AIDS
- Đầu ra: Các văn bản hướng dẫn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
- Thời gian: Năm 2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 4.14:
- Nội dung: Xây dựng hệ thống định mức chi tiêu thống nhất cho các hoạt động và dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS
- Đầu ra: Các văn bản hướng dẫn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
- Thời gian: Năm 2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
5. Mục tiêu 05: Đến hết Quý III năm 2014, xây dựng được cơ chế, phương pháp và công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện Đề án của các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương và sau đó định kỳ hoặc đột xuất tổ chức việc thực hiện việc theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra.
Hoạt động 5.1:
- Nội dung: Xây dựng và ban hành cơ chế, phương pháp và bộ công cụ theo dõi, giám sát áp dụng cho từng tuyến, đặc biệt là tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
- Đầu ra: Cơ chế, phương pháp và bộ công cụ được cấp có thẩm quyền ban hành.
- Thời gian: Quý III/2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 5.2:
- Nội dung: Tổ chức thí điểm hoạt động theo dõi, giám sát tại một số địa phương được lựa chọn.
- Đầu ra: Hoạt động theo dõi, giám sát thí điểm được thực hiện.
- Thời gian: Quý IV/2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
Hoạt động 5.3:
- Nội dung: Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá một năm thực hiện Đề án.
- Đầu ra: Hội nghị được tổ chức.
- Thời gian: Tháng 12/2014
- Đơn vị đầu mối: Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS: Là đầu mối thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố xây dựng và trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt Kế hoạch đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.
3. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này (theo Phụ lục đính kèm) có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
4. Kinh phí thực hiện:
a) Kinh phí thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn:
- Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS;
- Ngân sách chi thường xuyên của các đơn vị thực hiện;
- Nguồn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác.
b) Các đơn vị được phân công lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/hoạt động và dự toán ngân sách cần thiết gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thống nhất trình lãnh đạo Bộ phê duyệt theo các quy định hiện hành.
Bộ Y tế yêu cầu các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết và chỉ đạo thực hiện);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, AIDS.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

thuộc tính Kế hoạch 967/KH-BYT

Kế hoạch 967/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:967/KH-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:10/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi