Kế hoạch 679/KH-BYT của Bộ Y tế về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trong ngành y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 679/KH-BYT

Kế hoạch 679/KH-BYT của Bộ Y tế về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trong ngành y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:679/KH-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:16/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

tải Kế hoạch 679/KH-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 679/KH-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
TỔNG KẾT 06 NĂM THI HÀNH LUẬT THANH TRA TRONG NGÀNH Y TẾ
 
 
Căn cứ Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ về Kế hoạch tổng kết toàn quốc 06 năm thi hành Luật thanh tra năm 2010 (Luật thanh tra), Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Đánh giá thực tiễn 06 năm thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế; xác định những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập và nguyên nhân từ Luật thanh tra và trong việc tổ chức thi hành Luật thanh tra liên quan công tác quản lý nhà nước về y tế.
1.2. Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật thanh tra với Hiến pháp năm 2013, các luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các luật khác có liên quan.
1.3. Kiến nghị Thanh tra Chính phủ trình Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật thanh tra và những văn bản pháp luật liên quan; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
2. Yêu cầu
2.1. Trọng tâm tổng kết là việc thực hiện các quy định của Luật thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác thanh tra hành chính (đối với hoạt động của Thanh tra Bộ) và công tác thanh tra chuyên ngành (đối với các cục, tổng cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành) và một số nội dung khác có liên quan (đối với các đơn vị trực thuộc Bộ); nội dung tổng kết phải phản ánh đúng thực trạng; chú trọng các nhận định, đánh giá và phát hiện mô hình, kinh nghiệm tốt, những khó khăn, bất cập, tránh việc thống kê kết quả đơn thuần hoặc báo cáo thành tích.
2.2. Việc tổ chức tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, dân chủ và toàn diện từ cơ sở; thu hút và phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức thanh tra y tế và toàn thể công chức, viên chức ngành y tế; bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm; chú trọng công tác tuyên truyền.
II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TỔNG KẾT
1. Phạm vi tổng kết
Tổng kết toàn diện việc thi hành Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra trong giai đoạn từ 01/7/2011 - 30/6/2017 trong ngành y tế.
2. Nội dung tổng kết
2.1. Công tác tổ chức thi hành Luật thanh tra, bao gồm: sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành y tế; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; việc tuyên truyền, tập huấn về Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2.2. Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của Luật thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định về: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước (Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở), cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong ngành y tế (Các cục, tổng cục thuộc Bộ, chi cục thuộc Sở Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành);
2.3. Tình hình, kết quả thực hiện quyền và nghĩa vụ của các ch thtrong hoạt động thanh tra liên quan công tác quản lý nhà nước về y tế, gồm: cơ quan và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan và thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan và thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thanh tra viên; người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong ngành y tế; cộng tác viên thanh tra; đối tượng thanh tra; các chủ thể khác có liên quan;
2.4. Tình hình, kết qu phi hp trong hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra giữa Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Y tế, các cục, tổng cục thuộc Bộ, chi cục thuộc Sở Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;
2.5. Nhận định và kiến nghị, trọng tâm là: Đánh giá sự tuân thủ, phù hợp giữa các quy định của Luật thanh tra so với Hiến pháp năm 2013 và các luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; đánh giá thành công và hạn chế, bất cập của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong ngành y tế; xác định và phân tích rõ nguyên nhân của hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Phương thức tổng kết
Tổng kết việc thi hành Luật thanh tra được tiến hành theo các phương thức:
3.1. Khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực tiễn thi hành Luật thanh tra.
3.2. Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật thanh tra ở các cấp.
3.3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm.
Chuyên đề hội thảo, tọa đàm về nội dung Luật thanh tra và thực tiễn thi hành với sự tham dự của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ quản lý và các đối tượng liên quan công tác quản lý nhà nước về y tế với các chủ đề trọng tâm theo sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 122/KH-TTCP.
3.4. Tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật thanh tra ở cấp Bộ.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổng kết thi hành Luật thanh tra trong phạm vi toàn ngành;
- Làm việc trực tiếp với lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị, địa phương để khảo sát việc thi hành Luật thanh tra và công tác tổng kết thi hành Luật thanh tra, sửa đổi, bổ sung Luật thanh tra;
- Chủ trì tổ chức hội thảo chuyên đề về nội dung Luật thanh tra và thực tiễn thi hành với các chủ đề: Tổ chức, hoạt động thanh tra bộ ngành, thanh tra chuyên ngành; Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về y tế trong thời gian tới.
- Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật thanh tra kết hợp với hội nghị sơ kết công tác thanh tra y tế 6 tháng đầu năm 2017 vào tháng 7 năm 2017. Hội nghị dự kiến tổ chức trong 01 ngày, thành phần tham dự bao gồm các vụ, cục, tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đại diện một số cơ quan có liên quan.
- Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế trình Bộ trưởng để báo cáo Thanh tra Chính phủ trước 30 tháng 7 năm 2017.
2. Các vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc, các Sở Y tế có nhiệm vụ:
- Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp Thanh tra Bộ tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng Kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra; phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức hội thảo chuyên đề về nội dung Luật thanh tra và thực tiễn thi hành; phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật thanh tra và Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế.
- Các cục, tổng cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo đề cương hướng dẫn của Thanh Bộ; tham gia hội thảo, hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế.
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tiến hành tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra theo đề cương hướng dẫn của Thanh Bộ; tham gia hội thảo, hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế.
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra, trọng tâm vào công tác thanh tra chuyên ngành theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Bộ; tham gia hội thảo, hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế.
- Các vụ, cục, Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra tham gia hội thảo, hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí bảo đảm cho công tác tổng kết thi hành Luật thanh tra được bảo đảm từ ngân sách của Bộ, đơn vị, địa phương và các nguồn tài trợ khác (nếu có).
2. Kinh phí phục vụ công tác tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và tổng kết thi hành Luật thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Bộ như được nêu trong kế hoạch này được lấy từ kinh phí của Bộ phục vụ công tác thanh tra y tế năm 2017 và các nguồn tài trợ khác (nếu có). Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành./.
 

Nơi nhận:
- TTg. Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Website Bộ Y tế (để đăng tin);
- Lưu: VT; PC; TTrB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Viết Tiến
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 323/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06

Thông báo 323/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06

Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi