Kế hoạch 3908/KH-UBND TP.HCM 2021 kiểm tra công tác kiểm soát COVID-19 và phục hồi, phát triển KT-XH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

_______

Số: 3908/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Kế hoạch số 3515/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố đã đề ra mục tiêu tiếp tục kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất, củng cố, tăng cường hệ thống y tế và từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố an toàn, linh hoạt, hiệu quả, mở rộng các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thành phố. Để đánh giá tiến độ thực hiện đối với các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.
2. Yêu cầu
- Đánh giá được những việc đã làm được và chưa được, nhất là liên quan đến việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
- Có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; xác định trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian kiểm tra: từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm kiểm tra: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
2. Nội dung kiểm tra
2.1. Nội dung kiểm tra
Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiến hành báo cáo đánh giá kết quả kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phân tích mặt được, mặt còn hạn chế, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Thành phố và các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra Thành phố trước ngày 25 tháng 11 năm 2021.
2.2. Phương pháp kiểm tra
- Đoàn kiểm tra gửi thông báo thời gian, chương trình, nội dung kiểm tra đến các đơn vị.
- Tiến hành kiểm tra các nội dung, hồ sơ, tài liệu có liên quan; đặt câu hỏi với những nội dung chưa rõ.
- Đơn vị được kiểm tra giải trình theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và nêu những kiến nghị, đề xuất.
- Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được kiểm tra.
III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
Căn cứ Thông báo số 525-TB/TU ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy về việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thành phố thành lập 19 Đoàn (theo Phụ lục đính kèm).
Thành phần Đoàn gồm các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố làm Trưởng đoàn; cơ cấu các thành viên Đoàn là các sở, ban, ngành theo phân công.
Thư ký các Đoàn kiểm tra do các đồng chí Trưởng đoàn phân công trong thành viên đoàn kiểm tra.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1. Sở Y tế
- Phân công nhân sự của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tham gia các Đoàn kiểm tra.
- Chuẩn bị các nội dung chuyên môn phục vụ Đoàn kiểm tra.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra.
- Căn cứ báo cáo kết quả của các Đoàn kiểm tra, thực hiện tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.
3. Các sở, ban, ngành Thành phố được phân công tham gia Đoàn kiểm tra
- Cử nhân sự tham gia xuyên suốt trong thời gian kiểm tra, đánh giá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Chuẩn bị nội dung, thông tin số liệu liên quan trong lĩnh vực phụ trách để cung cấp cho Đoàn kiểm tra.
4. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện - Chuẩn bị báo cáo, các tài liệu liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đã triển khai. - Tiếp đoàn kiểm tra, đề xuất các địa điểm để Đoàn đi kiểm tra thực tế. Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TTTU TP.HCM;
- TT HĐND TP.HCM;
- TTUB: CT, các PCT;
- UB MTTQVN TP.HCM;
- Sở, ban, ngành, Đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND.TP;
- UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Dương Anh Đức

 

DANH SÁCH

Các Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3908/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 củay ban nhân dân Thành phố)

__________

 

ĐOÀN 1
Kiểm tra, đánh giá thành phố Thủ Đức

 

- Mời đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư thành ủy thành phố Thủ Đức, Thành viên;

- Đại diện Văn phòng Thành ủy, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

- Đại diện Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 2
Kiểm tra, đánh giá Quận 8

 

- Mời đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 3

Kiểm tra, đánh giá Quận 3

 

- Mời đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 4
Kiểm tra, đánh giá Quận 4

 

- Mời đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn;

- Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Văn phòng Thành ủy, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Nội vụ, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 5

Kiểm tra, đánh giá quận Phú Nhuận

 

- Mời đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 6

Kiểm tra, đánh giá Quận 5

 

- Mời đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 7

Kiểm tra, đánh giá quận Gò vấp

 

- Mời đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 8

Kiểm tra, đánh giá Quận 6

 

- Mời đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 9

Kiểm tra, đánh giá quận Tân Phú

 

- Mời đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 10
Kiểm tra, đánh giá huyện Bình Chánh

 

- Mời đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Tài chính, Thành viên;

- Đại diện Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 11

Kiểm tra, đánh giá quận Bình Thạnh

 

- Mời đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Tài chính, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 12

Kiểm tra, đánh giá Quận 12

 

- Mời đồng chí Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Bộ Tư lệnh Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Tài chính, Thành viên;

- Đại diện Sở Nội vụ, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 13
Kiểm tra, đánh giá Quận 10

 

- Mời đồng chí Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Công an Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Tài chính, Thành viên;

- Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 14

Kiểm tra, đánh giá Quận 11, quận Tân Bình

 

- Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

* Đối với Quận 11:

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

* Đối với quận Tân Bình:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên;

- Đại diện Sở Tài chính, Thành viên.

 

ĐOÀN 15

Kiểm tra, đánh giá Quận 1, huyện Nhà Bè

 

- Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tể, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

* Đối với Quận 1:

- Đồng chí Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành viên;

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên.

* Đối với huyện Nhà Bè:

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Công an Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 16

Kiểm tra, đánh giá quận Bình Tân, huyện Hóc Môn

 

- Mời đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

* Đối với quận Bình Tân:

- Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

- Đại diện Sở Nội vụ, Thành viên.

* Đối với huyện Hóc Môn:

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

- Đại diện Sở Tài chính, Thành viên.

 

ĐOÀN 17

Kiểm tra, đánh giá Quận 7

 

- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 18
Kiểm tra, đánh giá huyện
Cần Giờ

 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn;

- Đại diện Văn phòng Sở Nội vụ, Thành viên;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Du lịch, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương, Thành viên;

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Thành viên.

 

ĐOÀN 19
Kiểm tra, đánh giá huyện Củ Chi

 

- Đồng chí Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn;

- Đại diện Sở Y tế, Thành viên;

- Đại diện Sở Du lịch, Thành viên;

- Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

- Đại diện Sở Tài chính, Thành viên;

             - Đại diện Trung tâm K

thuộc tính Kế hoạch 3908/KH-UBND

Kế hoạch 3908/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3908/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Dương Anh Đức
Ngày ban hành:23/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi