Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ CAND

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG AN

--------------
Số:             /TT-BCA

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày        tháng         năm 2020

 

 

THÔNG TƯ

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2010/TT-BCA ngày 13/12/2010 của Bộ Công an Quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân

---------------

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2010/TT-BCA ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công an Quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2010/TT-BCA ngày 13/12/2010 của Bộ Công an quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2 như sau: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, công nhân Công an, học viên Công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách và lao động hợp đồng (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ).

2. Bổ sung Khoản 4, Điều 3 như sau: “Giữ bí mật thông tin về tình hình sức khỏe và thông tin cá nhân của người bệnh được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ quy định tại Khoản 2 Điều 8, Khoản 1 Điều 11 và Khoản 4 Điều 59 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 7 như sau: “Việc khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ, chiến sĩ được tiến hành căn cứ vào điều kiện, đặc điểm công tác và tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương nhưng phải đảm bảo tổ chức khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần đối với cán bộ lãnh đạo có cấp bậc hàm thiếu tướng trở lên hoặc giữ chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên; mỗi năm một lần đối với các cán bộ, chiến sĩ còn lại”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Khoản 5, Điều 7 như sau: “Khám cận lâm sàng bắt buộc: xét nghiệm công thức máu; sinh hóa máu; xét nghiệm nước tiểu; chụp X-quang tim, phổi thẳng; siêu âm ổ bụng.”

5. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 8 như sau:

“Y tế đơn vị hoặc bộ phận chính sách của đơn vị (đối với đơn vị không có cán bộ y tế) chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, cụ thể như sau: 1 tháng/1 lần đối với cán bộ tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12 Thông tư này; 6 tháng/1 lần đối với cán bộ, chiến sĩ quy định tại Điểm b, c, Khoản 2, Điều 12 Thông tư này. Đối với những trường hợp cán bộ, chiến sĩ mắc các bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị thương, tử vong phải báo cáo Cục Y tế trong vòng 24 giờ”.

6. Sửa đổi Khoản 3, Điều 11 như sau:

“Trường hợp cán bộ, chiến sĩ mắc bệnh nặng, điều trị đòi hỏi chi phí lớn, vượt quá khả năng của tuyến y tế Công an nhân dân phải được chuyển đến các bệnh viện tuyến trên của Bộ Y tế để điều trị. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện hành”.

7. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 12 như sau:

- Sửa khoản 1, Điều 12 như sau: Các cơ sở thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân bao gồm:

+ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Công an;

+ Các cơ sở y tế trong Công an nhân dân.

- Điểm a, Khoản 2, Điều 12: “Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Công an phối hợp với các bệnh viện Trung ương của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe đối với cán bộ lãnh đạo có cấp bậc hàm thiếu tướng trở lên hoặc giữ chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên”.

- Điểm b, Khoản 2, Điều 12: “Y tế Công an các đơn vị, địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe đối với cán bộ, chiến sĩ còn lại”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

- Mỗi cán bộ, chiến sĩ được y tế đơn vị lập 01 bộ hồ sơ sức khỏe cá nhân.

- Bộ hồ sơ sức khỏe cá nhân bao gồm:

+ Giấy kiểm tra sức khỏe tuyển chọn công dân phục vụ trong Công an nhân dân;

+ Hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định của Bộ Y tế (Thực hiện theo quy định tại Quyết định 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu);

+ Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

9. Sửa đổi Khoản 3, Điều 14 như sau:

“Kinh phí đột xuất cho công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe do Cục Y tế phối hợp với Cục Kế hoạch và Tài chính đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định”.

10. Bổ sung Phần II, Phụ lục số 3:

“Kinh phí chi cho việc khám chuyên khoa, chẩn đoán hình ảnh, các xét nghiệm cần thiết khác theo chỉ định chuyên môn thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế do ngân sách Bộ Công an đảm bảo”.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày....tháng....năm....

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Y tế) để có hướng dẫn kịp thời.     

Điều 3: Quy định về tổ chức thực hiện:

1. Cục Y tế có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Bộ Công an kết quả triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

           

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

- Lưu: VT, H06.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm