Dự thảo Thông tư về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam
  • Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh