Dự thảo Thông tư về bồi dưỡng phương pháp dạy học khối ngành sức khỏe

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
  • Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

           BỘ Y TẾ

Số:       /2018/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

 

THÔNG TƯ

Quy định về bồi dưỡng Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

­­­­­­­­­­­­­­­­

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ qui định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về bồi dưỡng Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về thời gian, nội dung, hình thức, chương trình, tài liệu, giảng viên đào tạo để cấp chứng chỉ bồi dưỡng về Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành; người giảng dạy thực hành theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dạy - học lâm sàng: là dạy học sinh, sinh viên, học viên (gọi tắt là người học) khối ngành sức khỏe phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề (chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, tư vấn, theo dõi, phục hồi chức năng) của người bệnh tại các cơ sở y tế dựa trên các bằng chứng thu thập được từ lâm sàng và cận lâm sàng. 

2. Giảng viên đào tạo người giảng dạy thực hành: Là giảng viên thuộc các đơn vị giáo dục y học (Teaching of Teacher/ToT), hoặc là những giảng viên,  chuyên gia giáo dục y học đang làm việc trong các cơ sở đào tạo đủ điều kiện được Bộ Y tế chấp thuận cho phép đào tạo các khóa ToT trong dạy học lâm sàng.

3. Cơ sở đào tạo người giảng dạy thực hành: là các Trường Đại học/Đại học Y Dược, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế được Bộ Y tế giao nhiệm vụ bồi dưỡng về Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

 

Chương II

CƠ SỞ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY -  HỌC LÂM SÀNG

 

Điều 3. Yêu cầu đối với cơ sở bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng

1. Có đủ giảng viên cơ hữu (ít nhất 6 giảng viên) đảm nhận giảng dạy tối thiểu 80% khối lượng chương trình bồi dưỡng. Mỗi giảng viên phải đảm bảo ba yêu cầu: 1) Có trình độ sau đại học thuộc  ngành/chuyên ngành trong khối ngành Sức khỏe; 2) Có chứng chỉ Phương pháp dạy-học (Nghiệp vụ Sư phạm và Sư phạm Y học cơ bản) hoặc phải chứng minh đã dạy môn học Phương pháp Giảng dạy đại học được 5 năm trở lên trong Khối ngành sức khỏe; 3) Người dạy bài Dạy-học lâm sàng cần chứng minh kinh nghiệm lâm sàng hoặc hướng dẫn thực hành tại các bộ môn lâm sàng tối thiểu 5 năm.

2. Áp dụng chương trình bồi dưỡng do Bộ Y tế ban hành.

3. Có tài liệuphù hợp với chương trình bồi dưỡng về Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

4. Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng.

Điều 4. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ bồi dưỡng

1. Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo bồi dưỡng Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

2. Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng bao gồm:

a) Công văn đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng của cơ sở đào tạo.

b) Tài liệu và minh chứng kèm theo, bao gồm:

- Lý lịch khoa học của giảng viên và danh sách trích ngang giảng viên (theo mẫu).

- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

- Minh chứng về Chương trình, tài liệu bồi dưỡng Phương pháp dạy – học  nhà trường đã và đang thực hiện.

- Tổ chức và quản lý đào tạo bồi dưỡng.

3. Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ bồi dưỡng gồm:

a) Cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Thông tư này gửi 01 bộ hồ sơ đến Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

b) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

c) Giải quyết hồ sơ đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng cho cơ sở đào tạo.

d) Cơ sở đào tạo có hồ sơ đủ điều kiện sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng chứng chỉ Phương pháp dạy-học lâm sàng. Trường hợp hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo sẽ trả lời chậm nhất trong vòng 1 tháng.

 

Chương III

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC LÂM SÀNG

 

Điều 5. Chương trình, thời lượng bồi dưỡng

1. Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo chương trình Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành Sức khỏe do Bộ Y tế ban hành.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm đầu mối xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt và ban hành chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ về “Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” theo qui định để sử dụng chung toàn quốc.

2. Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết học.

Điều 6. Hình thức bồi dưỡng

Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở bồi dưỡng lựa chọn một trong hai hình thức:

1. Đào tạo tập trung liên tục

2. Đào tạo vừa làm vừa học.

Điều 7. Nội dung bồi dưỡng về phương pháp dạy - học lâm sàng

1. Tổng quan về giáo dục, giáo dục y học và hoạt động đào tạo thực hành, lâm sàng trong khối ngành sức khỏe.

2. Dạy học đảm bảo an toàn người bệnh.

3. Dạy học dựa trên năng lực, dạy học theo mục tiêu.

4. Phương pháp dạy-học tương tác trên lâm sàng: giảng dạy tại giường bệnh, giảng dạy kỹ năng, thực hiện thủ thuật, bảng kiểm, đóng vai, kỹ năng phản hồi, giao ban, đi buồng, phân tích ca bệnh, bình bệnh án…

5. Hướng dẫn người học các phương pháp học tập trên lâm sàng

6. Kỹ năng phát triển vật liệu dạy học

7. Một số phương pháp lượng giá cơ bản trong dạy-học lâm sàng

8. Hướng dẫn tổ chức và thực hiện một bài giảng lâm sàng

Điều 8. Tài liệu bồi dưỡng về phương pháp dạy - học lâm sàng

Bộ Y tế ban hành chương trình bồi dưỡng. Các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tổ chức biên soạn tài liệu dạy học phù hợp.

Tài liệu dạy - học được cấu trúc theo quy định hiện hành về viết tài liệu đào tạo liên tục. Các bài thực hành phải thể hiện rõ nội dung dạy thực hànhvà sản phẩm đầu ra.

Điều 9. Cấp chứng chỉ bồi dưỡng

1. Học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đạt yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ “Phương pháp dạy – học lâm sàng”

2. Mẫu chứng chỉ “Phương pháp dạy - học lâm sàng” được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng

1. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng được lấy từ các nguồn sau đây:

a) Đóng góp của người học;

b) Ngân sách Nhà nước;

c) Nguồn thu hợp pháp khác.

2. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng được tính toán dựa trên các chi phí thực tế của khóa học theo nguyên tắc thu đủ chi, không vì lợi nhuận và theo các qui định của pháp luật.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Người có một trong các tiêu chuẩn hoặc chứng chỉ sau đây thì được coi là tương đương với chứng chỉ Phương pháp dạy-học lâm sàng được quy định theo thông tư này:

1. Giảng viên đã đủ tiêu chuẩn của giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế .

2. Giảng viên đã có chứng chỉ “Sư phạm Y học cơ bản” hoặc “Phương pháp sư phạm y học” theo chương trình được Bộ Y tế ban hành

3. Giảng viên đã có chứng chỉ “Phương pháp dạy học lâm sàng - 40 tiết” theo chương trình của Bộ  Y tế trước thời điểm ban thành thông tư này.

4. Các Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên là giảng viên, giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm và kinh nghiệm lâm sàng ít nhất 3 năm liên tục, và đã có chứng chỉ “Sư phạm y học cơ bản” hoặc “Phương pháp sư phạm y học”

5. Giảng viên đã có chứng chỉ  “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe” có nội dung giảng dạy lâm sàng.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Y tế thống nhất quản lý công tác bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành lâm sàng trong toàn quốc.

2. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các Vụ/Cục của Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Cơ sở bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng:

-  Xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai;

-  Cử cán bộ phụ trách công tác tổ chức và quản lý đào tạo người giảng dạy thực hành;

- Tổ chức triển khai các khóa học theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng;

- Quản lý và lưu trữ chương trình và tài liệu các khóa đào tạo của đơn vị;

- Quản lý hồ sơ khóa học;

- Quản lý phôi và việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng quy định;

- Định kỳ báo cáo về Bộ Y tế theo các nội dung: kết quả các khóa học, số học viên, số chứng chỉ đã cấp, công tác tổ chức, quản lý và đảm  bảo chất lượng.

4. Cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối ngành sức khỏe:

- Đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho người giảng dạy thực hành tham gia khóa bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng.

- Phối hợp với các cơ sở bồi dưỡng trong việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành theo đúng các quy định tại Thông tư này.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày …….. tháng …… năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) để xem xét giải quyết./.

 

   Nơi nhận:

- Văn phòng chính phủ (Vụ KGVX);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Bộ Tư  pháp (Cục KTVBQPPL);

- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Các Vụ, Cục, Vp Bộ, T.tra Bộ, Tổng cục;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Công báo, Cổng thông tin điện tử chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, K2ĐT(5), PC.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2018/TT-BYT  ngày      tháng       năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

 CƠ QUAN CHỦ QUẢN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO                                   Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 Số:.........../Mã CSĐTLT*

 

 

 

CHỨNG CHỈ

PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC LÂM SÀNG

 

Chng nhận: ông/bà

Sinh ngày:

Đơn vị công tác:

Đã hoàn thành khóa học về Phương pháp dạy - học lâm sàng (dành cho người giảng dạy thực hành ngành, chuyên ngành đào tạo về khám bệnh, chữa bệnh)

 

Tổng số: 40 tiết học (Bốn mươi tiết)

Từ ngày .....tháng...... năm 20…..,đến ngày.....tháng..... năm 20….

 

 

                                                            Nơi cấp, ngày.........tháng.......năm 201...

PHỤ TRÁCH KHÓA HỌC                                      THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO       

 

 

 

                                                                                                                       

            (Ký tên, ghi rõ họ tên)                          (Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

Kích thước chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận : 19x27 cm – khổ ngang

(*) Ghi mã cơ sở đào tạo liên tục do Bộ Y tế cấp

 

* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm