Dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế lần 2
  • Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Hành chính
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

BỘ Y TẾ

 

Số:      /2019/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------

DỰ THẢO 2

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019

 

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Bệnh viện có giường bệnh; 

2. Các Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong ngành y tế;

3. Các đơn vị thuộc khối y tế dự phòng.

4. Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh;

5. Các cơ quan, đơn vị khác (thanh tra, báo chí...) thuộc ngành y tế.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách (bao gồm: ngân sách nhà nước và các nguồn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước); mua sắm, bố trí khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

2. Việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, đoan vị đảm bảo và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô.

3. Xe ô tô chuyên dùng được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a. Đã hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định;

b. Sử dụng trên 250.000 km hoặc 200.000 km đối với địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có địa bàn hoạt động chuyên môn rộng, thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ chuyên môn tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

c. Chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

Điều 4. Các loại xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

1. Xe ô tô cứu thương;

2. Xe ô tô có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế (Xe chở máu, khám, chữa bệnh lưu động, chụp X-quang lưu động, xe đi lấy mẫu kiểm nghiệm, xe lạnh chở vắc xin…);

3. Xe chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực y tế, gồm:

- Xe chuyên dùng chỉ đạo tuyến;

- Xe chuyên dùng phòng chống dịch.

- Xe chuyên dùng chở thanh tra y tế, phóng viên báo thuộc lĩnh vực y tế;

- Xe đưa đón giảng viên, học viên, sinh viên đi thực tế đối với các trường đào tạo trong lĩnh vực y tế.

Điều 5. Căn cứ để xây dựng định mức xe ô tô chuyên dùng.

1. Xe ô tô cứu thương

Việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô cứu thương được căn cứ vào số giường bệnh của cơ sở y tế có giường bệnh. Cụ thể:

- Dưới 50 giường bệnh được định mức 01 xe

- Từ 50 giường bệnh đến dưới 100 giường bệnh được định mức 02 xe.

- Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 giường bệnh được định mức 03 xe.

- Từ 200 giường bệnh đến dưới 300 giường bệnh được định mức 04 xe.

- Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe

2. Đối với loại xe ô tô chuyên dùng tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư này (gọi là xe chuyên dùng có kết cấu đặc biệt): cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, căn cứ tình hình thực tế và quy hoạch phát triển của đơn vị để đề xuất định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan, đơn vị.

3. Đối với những loại xe ô tô chuyên dùng tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư này (gọi là xe chuyên dùng khác): các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong vòng 3 năm gần nhất để xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô của cơ quan, đơn vị.

Điều 6. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

1. Bộ Y tế quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

2. Căn cứ các quy định được hướng dẫn tại Thông tư này, Bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Căn cứ các quy định tại Thông tư này, Thủ trưởng (người đứng đầu) đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị.

Điều 7. Giá mua xe ô tô chuyên dùng

a. Giá mua xe ô tô chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc quyết định phù hợp với giá bán trên thị trường của chủng loại xe theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế được quy định tại Thông tư này.

b. Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản a Điều này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức. Trường hợp điều chuyển, tiếp nhận xe ô tô đã qua sử dụng thì giá xe ô tô làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán.

c. Điều chỉnh giá xe ô tô.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá mua ô tô cao hơn không quá 5% so với mức giá quy định.

Điều 8. Nguồn kinh phí mua xe ô tô.

Nguồn kinh phí để mua xe ô tô chuyên dùng gồm:

- Ngân sách nhà nước.

- Các loại kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; nguồn thu phí dịch vụ...).

- Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Biếu, tặng và các ngun kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

9. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng

Việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng được thực hiện theo Điều 25 của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2019.

2. Đi với các đơn vị đã được trang bị theo tiêu chuẩn, định mức bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng; trường hợp chưa được trang bị hoặc trang bị thấp hơn tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo Thông tư này.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.

 2. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được gửi Kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

-Các Bộ, Cơ quan trung ương;

- UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, Ngành;

- Cổng TTĐT của Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, KHTC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tiến


 

DANH MỤC 1

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /201   /TT-BYT ngày  tháng    năm 201 của Bộ Y tế )

 

Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm