Dự thảo Thông tư ban hành Nguyên tắc Đạo đức hành nghề dược

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Trạng thái: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

Số:             /          /TT-BYT

--------------

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020

 

THÔNG TƯ

Ban hành Nguyên tắc Đạo đức hành nghề dược

---------------------

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 về dược;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

 Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Nguyên tắc Đạo đức hành nghề dược.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này bản "Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược" để áp dụng cho mọi người hành nghề dược kể cả người nước ngoài hành nghề dược tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng... năm 20…

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng các Vụ của cơ quan Bộ Y tế, Cục trưởng Cục quản lý Dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, y tế các ngành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các cơ sở hành nghề dược, các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này ./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);

- Văn phòng Quốc Hội;

- VPCP (Phòng Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

- Bộ trưởng (để báo cáo);                                         

- Các Thứ trưởng BYT;                          

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);

- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;            - Các Vụ, Cục, TTra Bộ Y tế;

- Các Sở Y tế;            

- Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;                                                          

- Hội Dược học Việt Nam;

- Hội dược liệu Việt Nam;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Website Cục QLD; 

- Lưu: VP, PC, QLD (05).                                         

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trương Quốc Cường

 

 

 

NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Ban hành kèm theo  Thông tư số        /        /TT- BYT ngày    tháng   năm    của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Bảo vệ quyền lợi của người bệnh và sức khỏe của nhân dân

Người hành nghề dược có nghĩa vụ bảo vệ quyền, lợi ích của người bệnh, người sử dụng thuốc, sức khỏe của nhân dân và tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Điều 2. Nguyên tắc hành nghề dược

Trong hành nghề dược, người hành nghề phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Tuân thủ các quy định của nguyên tắc đạo đức hành nghề dược và Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp hành nghề dược mà mình là thành viên.

Điều 3. Tôn trọng, bảo vệ uy tín nghề nghiệp

1. Người hành nghề dược có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được vì mục đích lợi nhuận mà làm thiệt hại sức khoẻ và quyền lợi của người bệnh, người sử dụng thuốc, làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, phẩm chất nghề nghiệp và hình ảnh người cán bộ Y tế.

2. Người hành nghề dược phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hoạt động hành nghề dược.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình.

Điều 4. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

1. Khi đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của bác Hồ Phải có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2. Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hành nghề, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; tích chức tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.

 

Chương 2.

QUAN HỆ VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN DÂN

 

Điều 5. Trách nhiệm nghề nghiệp

1. Phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định chuyên môn về dược. Không lợi dụng hoặc tạo điều kiện cho người khác lợi dụng nghề nghiệp để mưu cầu lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật.

2. Phải hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cho người bệnh và nhân dân; đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác dược; tích cực, chủ động tuyên truyền kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

3. Phải tôn trọng và bảo vệ quyền của người bệnh, quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí cho người bệnh. Không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

4. Khi bản thân có lỗi trong quá trình hành nghề dược, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp.

5.  Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cứu chữa người bị tai nạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch.

6. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh.

7.  Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục.

8. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 6. Bảo mật thông tin người bệnh

Người hành nghề dược phải tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, bí mật liên quan đến bệnh tật người bệnh.


Chương 3.

QUAN HỆ VỚI ĐỒNG NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỆ NGHIỆP CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ DƯỢC VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  KHÁC CÓ LIÊN QUAN

 

Điều 7. Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược

1. Phải trung thực, thật thà, đoàn kết, kính trọng các bậc thầy, tôn trọng đồng nghiệp. Sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

2. Không gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức với đồng nghiệp để giành lợi thế cho mình trong hành nghề, không được thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

3. Có trách nhiệm giám sát và giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động hành nghề, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi sai trái trong hoạt động kinh doanh dược trên cơ sở tôn trọng đồng nghiệp.

4. Có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp mới vào nghề.

5. Tự nguyện tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội khác do Nhà nước, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược tổ chức hoặc phát động nhằm góp vào sự phát triển chung của ngề hành nghề dược.

Điều 8. Quan hệ với người tập sự hành nghề dược

1. Người hành nghề dược có bổn phận tham gia vào công tác hướng dẫn tập sự hành nghề dược, nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người tập sự hành nghề dược.

2.  Hướng dẫn người tập sự hành nghề dược không được thực hiện những việc sau:

a) Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân đối với những người đang tập sự hành nghề dược mà mình hướng dẫn;

b) Đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần từ người tập sự hành nghề dược;

c) Lợi dụng tư cách là người hướng dẫn để buộc người tập sự hành nghề dược phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình.

Điều 9. Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

1. Phải hợp tác chặt chẽ với các cán bộ y tế và cán bộ của cơ quan ban nghành khác  để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác được giao.

2. Phải tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp.

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư ban hành Nguyên tắc Đạo đức hành nghề dược
Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏeLoại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tếTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Nội dung tóm lược

Ban hành kèm theo Thông tư này bản "Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược" để áp dụng cho mọi người hành nghề dược kể cả người nước ngoài hành nghề dược tại Việt Nam.
dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi