Công văn 9754/QLD-ĐK năm 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

Số: 9754/QLD-ĐK
V/v: Công bdanh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 398/CV-CT ngày 16/5/2018 của Công ty cổ phần dược Danapha về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đcác cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cư
ng (để b/c);
- Tổng Cục
Hải Quan (để phối hợp);
- Phòng QLKD Dược (để phối hợp);
- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, ĐK(LA).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm Công văn s: 9754/QLD-ĐK ngày 30/05/2018 của Cục Quản lý Dược)

 

STT

Tên thuc

Số giấy đăng ký lưu hành thuc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xut nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xut nguyên liệu

Tên nước sn xuất nguyên liệu

1

Hi-Tavic

VD-21805-14

12/08/2019

CTCP Dược Danapha

Tramadol hydrochloride

EP 7.0

Supriya Lifescience Ltd

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C Tal-Khed, Dist-Ratnagiri, 415722, Maharashtra Staye

India

2

Garnotal

VD-24084-16

23/03/2021

CTCP Dược Danapha

Phenobarbital

EP 7.0

Nantong Jinghua Pharmaceutical Co., Ltd

2-02#, Crossroad between 3 Haibin Road and 2 Tonghai Road, Yanhai Economic Development Zone, Rudong, Nantong, Jiangsu, China, 226407

China

3

Phenobarbital 100 mg

VD-24686-16

15/07/2021

CTCP Dược Danapha

Phenobarbilal

EP 7.0

Nantong Jinghua Pharmaceutical Co., Ltd

2-02#, Crossroad between 3 Haibin Road and 2 Tonghai Road, Yanhai Economic Development Zone, Rudong, Nantong, Jiangsu, China, 226407

China

Danh mục này gồm 03 khoản, 01 trang

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực