Công văn 953/GDĐT-CTTT TP Hồ Chí Minh phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 953/GDĐT-CTTT

Về việc: Phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

 

     

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin - Truyền thông chỉ đạo xây dựng.

2. Tổ chức triển khai các hình thức phù hợp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: http://bit.ly/2J87spD.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTC);

- UBND TP (Văn xã);

- Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Lưu: VP, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Lê Hoài Nam

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực