Công văn 9324/BYT-BH của Bộ Y tế về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 9324/BYT-BH
V/v: Trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành.
(Sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị)
 
Ngày 09/11/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 8623/BYT-BH về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Để bảo đảm thống nhất trên toàn quốc về dữ liệu đầu ra yêu cầu thanh toán gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, sau khi phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát các bảng biểu và chuẩn dữ liệu đầu ra của Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thuộc quyền quản lý thực hiện trích xuất đầu ra dữ liệu thanh toán BHYT như sau:
1. Đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong quản lý, bảo đảm trích xuất “Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” theo Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các biểu mẫu tổng hợp danh sách khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT (mẫu số 79a-HD và 80a-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam).
2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tạm thời thực hiện yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý theo các thông tin trong bảng 1, bảng 2 và bảng 3 của phụ lục đính kèm công văn này để đồng bộ dữ liệu trong toàn quốc, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và thanh toán BHYT. Các thông tin trong 3 bảng nêu trên cần được mô tả theo định dạng XML và bộ phông chữ Unicode; bảo đảm cung cấp dữ liệu đầu ra hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện phấn đấu áp dụng bảng 4, bảng 5 của phụ lục đính kèm. Các bảng 1, 2, 3 đính kèm công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015 của Bộ Y tế không còn giá trị áp dụng./.
 

i nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: BHYT, KH-TC, CNTT
; TTB&CTYT, YDCT, QLD, KCB;
- Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn
 
 
Bảng 1. Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

TT
Chỉ tiêu
Kiểu dữ liệu
Kích thước tối đa
Diễn giải
1
ma_lk
Chuỗi
 
Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tng hợp (bảng 1) và các bảng chi tiết (bảng 2 đến bảng 5) trong 1 lần khám bệnh, cha bệnh (PRIMARY KEY)).
2
stt
Số
6
Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
3
ma_bn
Chuỗi
15
Mã số bệnh nhân quy định tại CSKCB
4
ho_ten
Chuỗi
 
Họ và tên người bệnh
5
ngay_sinh
Chuỗi
8
Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)
6
gioi_tinh
Số
1
Giới tính; Mã hóa (1 : Nam; 2 : Nữ)
7
dia_chi
Chuỗi
 
Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT, trẻ em không có thẻ ghi địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) trên giấy tờ thay thế
8
ma_the
Chuỗi
15
Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp (trường hợp chưa có thẻ nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT, VD: trẻ em, người ghép tạng,...thì mã theo nguyên tắc: mã đối tượng + mã tỉnh + mã huyện + 000 + số thứ tự đối tượng không có thẻ đến khám trong năm.
VD: TE1+xx (mã tỉnh)+yy (mã huyện)+000+ zzzzz (số thứ tự trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ đến khám trong năm)
9
ma_dkbd
Chuỗi
5
Mã cơ sở KCB nơi người bệnh đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT
10
gt_the_tu
Chuỗi
8
Thời điểm thẻ có giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày
11
gt_the_den
Chuỗi
8
Thời điểm thẻ hết giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày
12
ten_benh
Chuỗi
 
Ghi đầy đủ chẩn đoán khi ra viện
13
ma_benh
Chuỗi
5
Mã bệnh chính theo ICD 10
14
ma_benhkhac
Chuỗi
 
Mã bệnh kèm theo theo ICD 10, có nhiều mã ICD được phân cách bằng ký tự chấm phẩy (;)
15
ma_lydo_vvien
Số
1
Mã hóa đối tượng đến khám BHYT (1 : Đúng tuyến; 2 : Cấp cứu; 3 : Trái tuyến)
16
ma_noi_chuyen
Chuỗi
5
Mã cơ sở KCB chuyển người bệnh đến (mã do cơ quan BHXH cấp)
17
ma_tai_nan
Số
1
Tai nạn thương tích; Mã hóa tham chiếu bảng 8 (Bảng tai nạn thương tích)
18
ngay_vao
Chui
12
Ngày giờ đến khám hoặc nhập viện gồm: 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút
Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hin thị là: 201503311520
19
ngay_ra
Chuỗi
12
Ngày giờ ra viện gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút.
Ví dụ: ngày 05/04/2015 09:20 được hiển thị là: 201504050920
20
so_ngay_dtri
Số
3
Số ngày điều trị thực tế
21
ket_qua_dtri
Số
1
Kết quả điều trị; Mã hóa (1: Khỏi; 2: Đỡ; 3: Không thay đổi; 4: Nặng hơn; 5: Tử vong)
22
tinh_trang_rv
Số
1
Tình trạng ra viện; Mã hóa (1: Ra viện; 2: Chuyển viện; 3: Trốn viện; 4: Xin ra viện)
23
ngay_ttoan
Chuỗi
12
Ngày giờ thanh toán gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút
24
muc_huong
Số
3
Ghi mức hưởng tương ứng với quyền lợi được hưởng của người bệnh (trường hợp đúng tuyến ghi 80 hoặc 95 hoặc 100, trái tuyến ghi mức hưởng * tỷ lệ hưởng tùy theo hạng bệnh viện)
25
t_thuoc
Số
15
Tổng tiền thuốc đã làm tròn số đến đơn vị đồng
26
t_vtyt
Số
15
Tổng tiền vật tư y tế đã làm tròn số đến đơn vị đồng
27
t_tongchi
Số
15
Tổng chi phí trong lần/đợt điều trị
28
t_bntt
Số
15
S tiền người bệnh thanh toán (bao gồm phần cùng trả và tự trả), định dạng số
29
t_bhtt
Số
15
Số tiền đề nghị BHXH thanh toán
30
t_nguonkhac
Số
15
S tiền người bệnh được các nguồn tài chính khác hỗ trợ
31
t_ngoaids
Số
15
Chi phí ngoài định suất
32
nam_qt
Số
4
Năm đề nghị BHXH thanh toán
33
thang_qt
Số
2
Tháng đề nghị BHXH thanh toán
34
ma_loai_kcb
Số
1
Mã hóa hình thức KCB (1: Khám bệnh; 2: Điều trị ngoại trú; 3: Điều trị nội trú)
35
ma_khoa
Chuỗi
3
Nếu bệnh nhân điều trị ở nhiều khoa thì ghi mã khoa tổng kết hồ sơ bệnh án
36
ma_cskcb
Chuỗi
5
Mã cơ sở KCB nơi điều trị (Mã do cơ quan BHXH cấp)
37
ma_khuvuc
Chuỗi
2
Ghi mã nơi sinh sống trên thẻ "K1/K2/K3"
38
ma_pttt_qt
Chuỗi
 
Mã phẫu thuật thủ thuật Quốc tế theo ICD 9 CM Vol 3 cho phẫu thuật thủ thuật (Triển khai sau khi Bộ Y tế ban hành bng tham chiếu và có văn bản chỉ đạo. Nếu có nhiều PTTT thì mỗi mã cách nhau bởi dấu chm phẩy (;)
39
can_nang
S
5
Chỉ thu thập với các bệnh nhân là trẻ em dưới 1 tuổi.
Là số kilogam (kg) cân nặng của trẻ em khi vào viện
Số thập phân, dấu thập phân là dấu phẩy (,)
Ghi đến 2 chữ số sau dấu thập phân (vd: 5,75 là 5,75 kg)
Ghi chú: Chỉ tiêu số thứ tự 30 (t_nguonkhac) tạm thời chưa bắt buộc
 
Bảng 2. Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

TT
Chỉ tiêu
Kiểu dữ liệu
Kích thước tối đa
Diễn giải
1
ma_lk
Chuỗi
 
Mã đợt điều trị duy nhất (Dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).
2
stt
Số
 
Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
3
ma_thuoc
Chui
 
Mã thuốc theo mã quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế
4
ma_nhom
Chuỗi
4
Dùng để phân loại, sp xếp các chi phí vào các mục tương ứng tham chiếu phụ lục Bảng 6
5
ten_thuoc
Chuỗi
 
Tên thuốc ghi đúng theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công b
6
don_vi_tinh
Chuỗi
50
Đơn vị tính ghi đúng theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công bố
7
ham_luong
Chuỗi
 
Hàm lượng ghi đúng theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công bố
8
duong_dung
Chuỗi
 
Đường dùng ghi theo mã quy định tại bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế
9
lieu_dung
Chuỗi
 
Liều dùng trong ngày
10
so_dang_ky
Chuỗi
 
Số đăng ký của thuốc theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công bố
11
so_luong
Số
5
Số lượng thực tế sử dụng làm tròn đến 2 chữ số thập phân
12
don_gia
Số
15
Đơn giá thanh toán BHYT làm tròn đến đơn vị đồng
13
tyle_tt
Số
3
Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với thuốc có quy định tỷ lệ (%); Số nguyên dương
14
thanh_tien
Số
15
= so_luong * don_gia * tyle_tt hoặc số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán (làm tròn đến đơn vị đồng)
15
ma_khoa
Chuỗi
3
Mã khoa bệnh nhân được ch định sử dụng thuốc (tham chiếu phụ lục Bng 7)
16
ma_bac_si
Chuỗi
 
Mã hóa theo số chứng chỉ hành nghề của người ch định
17
ma_benh
Chuỗi
 
Mã bệnh chính; nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)
18
ngay_yl
Chuỗi
12
Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHH:mm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
19
ma_pttt
Số
1
Mã phương thức thanh toán (0 : Phí dịch vụ; 1 : định suất; 2 : ngoài định suất; 3 : DRG)
 
Ghi chú:
- Máu và chế phẩm của máu ghi tương tự như thuốc
- Ch tiêu số thứ tự 18 (ngay_yl) tạm thời chưa bắt buộc
- Dấu * là dấu nhân
 
Bảng 3. Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

TT
Chỉ tiêu
Kiểu dữ liệu
Kích thước tối đa
Diễn giải
1
ma_lk
Chuỗi
 
Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).
2
stt
Số
 
Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
3
ma_dich_vu
Chuỗi
 
Mã dịch vụ quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế
4
ma_vat_tu
Chuỗi
 
Mã vật tư sử dng quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế, chỉ ghi các vật tư chưa có trong cơ cấu giá dịch vụ
5
ma_nhom
Chuỗi
4
Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng tham chiếu phụ lục Bảng 6
6
ten_dich_vu
Chuỗi
 
Tên dịch vụ
7
don_vi_tinh
Chuỗi
50
Đơn vị tính
8
so_luong
Số
5
Số lượng thực tế sử dụng làm tròn đến 2 chữ số thập phân
9
don_gia
Số
15
Đơn giá thanh toán BHYT làm tròn đến đơn vị đồng
10
tyle_tt
S
3
Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế có quy định (tỷ lệ %; Số nguyên dương)
11
thanh_tien
S
15
= so_luong * don_gia * tyle_tt hoặc số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán (Làm tròn đến đơn vị đồng)
12
ma_khoa
Chuỗi
3
Mã khoa nơi phát sinh dịch vụ (tham chiếu phụ lục Bảng 7)
13
ma_bac_si
Chuỗi
 
Bác sỹ khám và chỉ định (mã hóa theo số giấy phép hành nghề)
14
ma_benh
Chuỗi
18
Mã bệnh chính (theo ICD 10) được bác sỹ chẩn đoán, nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bng dấu chấm phẩy (;)
15
ngay_yl
Chuỗi
12
Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
16
ngay_kq
Chuỗi
12
Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
17
ma_pttt
Số
1
Mã phương thức thanh toán (0 : Phí dịch vụ; 1 : định sut; 2 : ngoài định suất; 3 : DRG)
 
Ghi chú:
- Trường hợp dịch vụ có sử dụng vật tư kèm theo: ghi mã dịch vụ tại cột (3), ghi mã vật tư tại cột (4)
- Chỉ tiêu s thứ tự 15 (ngay_yl) tạm thời chưa yêu cầu bắt buộc
- Dấu * là dấu nhân
 
Bảng 4. Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

TT
Chỉ tiêu
Kiểu dữ liệu
Kích thước tối đa
Diễn giải
1
ma_lk
Chui
15
Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).
2
stt
Số
3
Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
3
ma_dich_vu
Chuỗi
15
Mã dịch vụ kỹ thuật CLS
4
ma_chi_so
Chuỗi
 
Mã chỉ số xét nghiệm
5
ten_chi_so
Chuỗi
 
Tên chỉ số xét nghiệm
6
gia_tri
Chuỗi
 
Giá trị chỉ số (kết quả xét nghiệm)
7
ma_may
Chuỗi
 
Mã danh mục máy CLS (máy XN, máy XQ, siêu âm...)
8
mo_ta
Chuỗi
 
Mô tả do người đọc kết quả ghi
9
ket_luan
Chuỗi
 
Kết luận của người đọc kết quả
10
ngay_kq
Chuỗi
12
Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
 
Bảng 5. Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

TT
Chỉ tiêu
Kiểu dữ liệu
Kích thước tối đa
Diễn giải
1
ma_lk
Chuỗi
15
Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).
2
stt
Số
3
Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
3
dien_bien
Chuỗi
 
Ghi diễn biến bệnh trong lần khám
4
hoi_chan
Chuỗi
 
Ghi kết quả hội chẩn (nếu có)
5
phau_thuat
Chuỗi
 
Mô tả cách thức phẫu thuật
6
ngay_yl
Chuỗi
12
Ngày ra y lệnh (gồm 13 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
 
Bảng 6. Danh mục nhóm theo chi phí
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

TT
Tên nhóm
Ghi chú
1
Xét nghiệm
 
2
Chẩn đoán hình nh
 
3
Thăm dò chức năng
 
4
Thuốc trong danh mục BHYT
 
5
Thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục
 
6
Thuốc thanh toán theo tỷ lệ
Ngoài danh mục thì tỷ lệ = 0
7
Máu và chế phẩm máu
 
8
Thủ thuật, phẫu thuật
 
9
DVKT thanh toán theo tỷ lệ
Ngoài danh mục thì tỷ lệ = 0
10
Vật tư y tế trong danh mục BHYT
 
11
VTYT thanh toán theo tỷ lệ
Ngoài danh mục thì tỷ lệ = 0
12
Vận chuyển
 
13
Khám bệnh
Áp dụng cho ngoại trú
14
Giường điều trị ngoại trú
Áp dụng cho ngoại trú
15
Giường điều trị nội trú
Áp dụng cho nội trú
 
Bảng 7. Mã hóa danh mục khoa
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

TT
Tên khoa
ma_khoa
1
1. Khoa Khám bệnh
K01
2
2. Khoa Hồi sức cấp cứu
K02
3
3. Khoa Nội tổng hợp
K03
4
4. Khoa Nội tim mạch
K04
5
5. Khoa Nội tiêu hóa
K05
6
6. Khoa Nội cơ - xương - khớp
K06
7
7. Khoa Nội thận - tiết niệu
K07
8
8. Khoa Nội tiết
K08
9
9. Khoa Dị ứng
K09
10
10. Khoa Huyết học lâm sàng
K10
11
11. Khoa Truyền nhiễm
K11
12
12. Khoa Lao
K12
13
13. Khoa Da liễu
K13
14
14. Khoa Thần kinh
K14
15
15. Khoa Tâm thần
K15
16
16. Khoa Y học cổ truyền
K16
17
17. Khoa Lão học
K17
18
18. Khoa Nhi
K18
19
19. Khoa Ngoại tổng hợp
K19
20
20. Khoa Ngoại thần kinh
K20
21
21. Khoa Ngoại lồng ngực
K21
22
22. Khoa Ngoại tiêu hóa
K22
23
23. Khoa Ngoại thận - tiết niệu
K23
24
24. Khoa Chấn thương chỉnh hình
K24
25
25. Khoa Bỏng
K25
26
26. Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
K26
27
27. Khoa Phụ sản
K27
28
28. Khoa Tai - Mũi - Họng
K28
29
29. Khoa Răng - Hàm - Mặt
K29
30
30. Khoa Mắt
K30
31
31. Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
K31
32
32. Khoa Y học hạt nhân
K32
33
33. Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ)
K33
34
34. Khoa Truyền máu
K34
35
35. Khoa Lọc máu (thận nhân đạo)
K35
36
36. Khoa Huyết học
K36
37
37. Khoa Sinh hóa
K37
38
38. Khoa Vi sinh
K38
39
39. Khoa Chẩn đoán hình ảnh
K39
40
40. Khoa Thăm dò chức năng
K40
41
41. Khoa Nội soi
K41
42
42. Khoa Giải phẫu bệnh
K42
43
43. Khoa Chống nhiễm khuẩn
K43
44
44. Khoa Dược
K44
45
45. Khoa Dinh dưỡng
K45
46
46. Khoa Sinh học phân tử
K46
47
47. Khoa Xét nghiệm
K47
Ghi chú:
- Mã khoa bắt đầu bằng chữ "K" và 2 ký tự là số thứ tự tên khoa theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế và có bổ sung
- Nếu BV có khoa không có trong danh sách này thì mã khoa được ghi như sau: Kxxyyzz... trong đó: xx là số thứ tự khoa thứ nhất, yy là số thứ tự khoa thứ 2, zz là số thứ tự khoa thứ 3... được tham chiếu trong danh sách trên
 
Bảng 8. Mã hóa tai nạn thương tích
(Ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015)
 

Tên nhóm
Ghi chú
0
Không
 
1
Tai nạn giao thông
 
2
Tai nạn lao động
 
3
Tai nạn dưới nước
 
4
Bỏng
 
5
Bạo lực, xung đột
 
6
Tự tử
 
7
Ngộ độc các loại
 
8
Khác
 
 
 

thuộc tính Công văn 9324/BYT-BH

Công văn 9324/BYT-BH của Bộ Y tế về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:9324/BYT-BHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành:30/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm

tải Công văn 9324/BYT-BH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi