Công văn 8570/SYT-KHTC 2021 mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phòng, chống Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ
________

Số: 8570/SYT-KHTC
V/v:
Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch
Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế Hà Nội.

 

Thực hiện Công văn số 1647/UBND-KGVX ngày 29/5/2021 của UBND Thành phố về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (văn bản kèm theo). Sau khi nghiên cứu, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử trên trang https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế hoặc cài đặt sử dụng thông qua một trong các phần mềm ứng dụng: Tờ khai y tế (VHD - Vietnam Health Declaration), Bluezone đối với tất cả những người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam; những người đang trong ổ dịch; những người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch hoặc đi từ vùng dịch trở về; những công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp tại các tỉnh có dịch và các tỉnh lân cận; những người đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; những người đi tầu bay, tầu hỏa, tầu thủy, xe buýt tuyến đường dài.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi mọi người dân hưởng ứng, tự nguyện khai báo toàn dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn khám, xét nghiệm.

3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế thông báo các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND ÍP (để b/cáo);

- Giám đốc Sở (để b/cáo);

- Các đ/c PGĐ Sở (để p/hợp chỉ đạo);

- TT KSBT (để t/hiện và đăng tin trên website);

- VPS (để thực hiện);

- Lưu: VT, KHTC(Son).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Hoàng Đức Hạnh

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1647/UBND-KGVX
V/v Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ, phòng chống dịch COVID-19 (gửi kèm bản chụp).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nội dung như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế hoặc cài đt sử dụng thông qua một trong các phần mềm ứng dụng: Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration); Bluezone đối với tất cả những người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam; những người đang trong ổ dịch; những người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch hoặc đi từ vùng dịch tr về; những công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp tại các tnh có dịch và các tnh lân cận; những người đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; những người đi tàu bay, tàu ha, tàu thủy, xe buýt tuyến đường dài.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, các khu chung cư, khu công nghiệp, nhà máy trên không gian mạng; các hình thức tuyên truyền lưu động và phát động phong trào, kêu gọi mọi người dân hưởng ứng, tự nguyện khai báo toàn dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn khám, xét nghiệm.

3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PCVP UBND Thành phố; Phòng KGVX, TKBT, HC-TC;
- Lưu: VT, KGVXAn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

 

 
 
 

BỘ Y TẾ
______

Số: 4261/BYT-DP

V/v: Mở rộng đối tượng khai báo
y tế điện tử phục vụ phòng,
chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hiện nay, dịch COVID-19 ở trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, mặc dù dịch bệnh trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể bùng phát ở bất kỳ địa phương nào nếu không kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tưởng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai một số hoạt động sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả những người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam; những người đang trong ổ dịch; những người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch và/hoặc đi từ vùng dịch trở về; những công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp tại các tỉnh có dịch và các tỉnh lân cận; những người đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; những người đi tàu bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe buýt tuyến đường dài.

2. Việc khai báo y tế điện tử được thực hiện hên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế hoặc thông qua cài đặt và sử đụng một trong các phần mềm ứng dụng: Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration); Bluezone.

3. Phát động phong trào, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tự nguyện khai báo y tế toàn, dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cảo)

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phù;

- Bộ Thông tin vả Truyền thông (phối hợp chi đạo);

- Đai THVN, Đài TNVN, TTXVN;

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

thuộc tính Công văn 8570/SYT-KHTC

Công văn 8570/SYT-KHTC của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:8570/SYT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Đức Hạnh
Ngày ban hành:04/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi