Công văn 818/LĐTBXH-VP triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______

 

Số: 818/LĐTBXH-VP
V/v: Triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất giải pháp nêu tại Chỉ thị số 11/CT-TTg , cụ thể:

1. Văn phòng Bộ: Tại tiết 1 điểm d khoản 2 mục II; điểm đ khoản 5 mục II; khoản 3 mục III.

2. Vụ Pháp chế: Tại tiết 1 điểm d khoản 2 mục II; điểm đ khoản 5 mục II.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tại điểm a khoản 5 mục II; khoản 3 mục III.

4. Vụ Bảo hiểm xã hội: Tại điểm d khoản 1 mục II.

5. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II; khoản 6 mục II.

6. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II; khoản 6 mục II.

7. Cục Việc làm: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II; khoản 6 mục II.

8. Cục Quản lý lao động ngoài nước: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II; khoản 6 mục II.

9. Cục An toàn lao động: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II.

10. Trung tâm thông tin, Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em: Tại tiết 1 khoản 7 mục II.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Văn phòng Bộ, email: phongtkth@molisa.gov.vn) trước 16g00 ngày 12 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng (Dự kiến Bộ trưởng sẽ trực tiếp nghe các đơn vị báo cáo về các nội dung trên vào ngày 13 tháng 3 năm 2020)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực