Công văn 7712/BYT-KCB 2023 đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 7712/BYT-KCB

Công văn 7712/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy theo Đề án 06
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:7712/BYT-KCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:30/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 7712/BYT-KCB

V/v đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy theo Đề án 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Trường đại học;

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành (gọi chung là đơn vị).

Theo kiến nghị của người dân và báo cáo của một số địa phương, hiện nay một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa cập nhật ghi Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy cấp cho công dân, dẫn đến mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử trên bản giấy khác với mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử đã liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Do vậy khi người dân làm dịch vụ công trực tuyến không tra cứu được dữ liệu đã liên thông trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tiếp theo Công văn số 6259/BYT-KCB ngày 2/10/2023 về cập nhật liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử, để thực hiện đúng hướng dẫn của Đồ án 06, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

1. Thay thế hoặc bổ sung hướng dẫn ghi mã số Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Đề án 06 tại Phụ lục theo hướng dẫn tại Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 7/03/2023 (gửi nhắc lại kèm theo công văn này) khi cấp bản giấy.

2. Ghi đúng mã sổ Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử (mã số liên thông) theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy để người dân và cơ quan liên quan có thể tra cứu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử.

3. Căn cứ dữ liệu liên thông của các cơ sở khám, chữa bệnh trên cổng giám định BHYT do Bộ Y tế đã cấp tài khoản cho các Sở Y tế, đề nghị các đơn vị kiểm tra đôn đốc tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời và tính xác thực việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử của từng cơ sở khám, chữa bệnh.

Đề nghị các đơn vị tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (đề p/h);

- VPCP, Bộ CA, Tư pháp, BHXHVN (để p/h);

- Tổ Công tác Đề án 06 (để b/c);

- VPB, KH-TC, PC, BMTE, K2ĐT, TTTTYTQG (để th/h);

- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

Phụ lục 01:

HƯỚNG DẪN GHI MÃ SỐ GIẤY CHỨNG SINH, MÃ SỐ GIẤY BÁO TỬ ĐỂ CẤP BẢN GIẤY VÀ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐỀ ÁN 06

(Ban hành kèm theo Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 7/03/2023 về việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định BHYT để phục vụ đề án 06)

1) Hướng dẫn ghi mã số Giấy chứng sinh

STT

Chỉ tiêu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Kích thước tối đa

Diễn giải

1

MA_GCS

Chuỗi

x

18

Mã số giấy chứng sinh được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GCS.ZZZZZ.YY

Trong đó

XXXXX có độ dài 5 ký tự là số thứ tự tăng dần của số giấy chứng sinh đã cấp trong năm tại cơ sở khám chữa bệnh

√ GCS: Là ký tự cố định xác định với các loại giấy khác

ZZZZZ: Mã số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 ký tự thể hiện bằng số: 02 ký tự đầu; mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Tổng Cục thống kê (Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an là 98); 03 ký tự tiếp theo: là thứ tự của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng bắt đầu từ số 001 và kết thúc bằng ZZZ.

√ YY: Độ dài 2 ký tự tương ứng với 2 ký tự cuối của năm cấp giấy

Ví dụ: 00005.GCS.01924.22

Lưu ý: Mã số này phải được ghi trên bàn giấy để người dân, và cơ quan liên quan tra cứu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

2) Hướng dẫn ghi mã số Giấy báo tử

STT

Chỉ tiêu

Bắt buộc

Kiểu dữ liệu

Ký tự tối đa

Diễn giải

1

MA_GBT

x

Chuỗi

18

Mã số giấy báo tử được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GBT.ZZZZZ.YY

Trong đó:

- XXXXX có độ dài 5 ký tự là số thứ tự tăng dần của số giấy chứng sinh đã cấp trong năm tại cơ sở khám chữa bệnh

- GBT: Là ký tự cố định xác định với các loại giấy khác

- ZZZZZ: Mã số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 ký tự thể hiện bằng số: 02 ký tự đầu; mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 (Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an là 98); 03 ký tự tiếp theo: là thứ tự của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng bắt đầu từ số 001 và kết thúc bằng ZZZ.

- YY: Độ dài 2 ký tự tương ứng với 2 ký tự cuối của năm cấp giấy.

Ví dụ: 00004.GBT.01924.22

Lưu ý: Mã số này phải được ghi trên bản giấy để người dân, và cơ quan liên quan tra cứu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi