Công văn 771/BGDĐT-HTQT đi công tác nước ngoài, tổ chức hội nghị trong giai đoạn dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------

Số: 771/BGDĐT-HTQT

V/v Đi công tác ra nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1774/VPCP-QHQT ngày 08/3/2020 về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Bộ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các biện pháp phòng, chống dịch;

2. Rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài; tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài (kể cả các trường hợp đã có quyết định cử đi công tác) trong thời gian có dịch;

3. Hạn chế tối đa việc đón, làm việc với khách nước ngoài trong thời gian có dịch, trong đó tạm hoãn toàn bộ việc đón, làm việc với khách nước ngoài đến từ các nước, vùng lãnh thổ đang có dịch;

4. Tạm hoãn tổ chức hội nghị, hội thảo, hạn chế các cuộc họp tập trung đông người trong thời gian có dịch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến.

Trong trường hợp rất cần thiết đề nghị báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện cho tới khi có thông báo mới./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h);

- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực