Công văn 757/BGDĐT-VP nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 757/BGDĐT-VP
V/v:
Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;

- Giám đốc các Dự án, Đề án, Chương trình thuộc Bộ;

- Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

- Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với tinh thần chủ động, quyết liệt, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.

3. Rà soát toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đã đi nước ngoài gần đây tại những nước đã công bố dịch; những người sinh sống ở khu vực có thể tiếp xúc với những người đã được công bố bị nhiễm bệnh Covid-19 (nếu có) để yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế ở địa phương. Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

4. Tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp rất cần thiết phải báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị.

6. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để kịp thời báo cáo và đề xuất với Bộ các biện pháp phù hợp.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, THTh.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Viết Lộc

 
 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực