Công văn 7509/QLD-ĐK 2019 nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

Số: 7509/QLD-ĐK
V/v: Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK ca thuốc trong nước đã được cp s đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sn xuất thuốc trong nước

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cNghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bdanh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp s đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này

Nội dung trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bố của:

01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 11258/QLD-ĐK ngày 15/06/2018 của Cục Quản lý Dược;

01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 12171/QLD-ĐK ngày 14/08/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tcủa Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo đcông ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phi hp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thành Lâm

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐSẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIY PHÉP NHẬP KHU
(Đính kèm công văn số 7509/QLD-ĐK ngày 21/05/2019 của Cục Quản lý Dược)

 

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sn xuất ngun liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-23551-15

17/12/2020

Terpin hydrat

DĐVN IV

Hindustan mint  & agro product Pvt, ltd India

India

2

VD-26800-17

22/06/2022

Dexamethasone sodium phosphate

EP 7

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

China

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực