Công văn 7375/UBND-SYT Đà Nẵng 2021 hướng dẫn tạm thời công tác xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố;

- UBND các quận, huyện;

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP;

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố trong tình hình mới, trên nguyên tắc tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19, Bộ Y tế phù hợp với tình hình dịch tại địa phương; Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 5121/SYT-NVY ngày 24/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất hướng dẫn tạm thời về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện nguyên tắc “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”; vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa tổ chức phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; hạn chế tác động của dịch bệnh.
b) Giám sát chủ động bằng xét nghiệm đi đôi với tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc COVID-19, cách ly, điều trị và cắt đứt chuỗi lây nhiễm tại CSSXKD, khu/cụm công nghiệp (KCN) không để dịch bệnh lan rộng và bùng phát.
2. Yêu cầu
a) Xác định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên; hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức trong điều kiện an toàn phòng chống dịch và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức.
b) Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại CSSXKD được tổ chức khoa học, hiệu quả, thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình chuyên môn theo quy định.
c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại CSSXKD hiệu quả, kịp thời, đúng quy định.
II. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Hướng dẫn này được áp dụng đến hết năm 2021. Căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch COVID-19, UBND thành phố có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các biện pháp kiểm soát bệnh trên địa bàn.
2. Căn cứ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan, CSSXKD phải xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở. Phương án phòng, chống dịch gồm các nội dung cơ bản để xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại CSSXKD; trách nhiệm, nhiệm vụ, hoạt động ứng phó của các bộ phận, cơ quan, đơn vị liên quan và phải dựa trên tình hình thực tế tại CSSXKD (tham khảo tại Phụ lục 1 đính kèm).
3. CSSXKD xây dựng kế hoạch xét nghiệm, báo cáo kết quả xét nghiệm định kỳ về cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý để theo dõi, giám sát, đôn đốc, quản lý công tác xét nghiệm giám sát chủ động. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch xét nghiệm, tần suất và tỷ lệ xét nghiệm cần đảm bảo phù hợp với mức độ nguy cơ được đánh giá, tỷ lệ người lao động lưu trú trên địa bàn nguy cơ, cấp độ dịch của địa bàn CSSXKD đang đặt cơ sở hoạt động.
4. CSSXKD thực hiện xét nghiệm đối với người lao động (NLĐ) của CSSXKD và người cung cấp dịch vụ (CCDV) cho CSSXKD (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, bảo vệ, vệ sinh, ...) theo tần suất và tỷ lệ xét nghiệm quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Công văn này. Tùy vào tình hình dịch bệnh, mức độ nguy cơ của CSSXKD và cấp độ dịch của xã, phường (nơi CSSXKD đặt trụ sở hoạt động) mà CSSXKD điều chỉnh tần suất, tỷ lệ xét nghiệm phù hợp, căn cứ các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền địa phương hoặc của thành phố.
5. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh
a) Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 hoặc RT-PCR; có thể gộp mẫu theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
b) CSSXKD hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định; trường hợp đơn vị thực hiện tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì nhân viên y tế của CSSXKD phải được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc Trung tâm Y tế quận, huyện tập huấn; sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu của Bộ Y tế và tự chịu trách nhiệm về chất lượng test xét nghiệm kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm.
c) Thông báo kết quả xét nghiệm cho Trung tâm Y tế các quận, huyện, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp hoặc UBND các quận, huyện trong khoảng 2 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm; báo cáo ngay với cơ quan, đơn vị quản lý, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận, huyện (nơi địa bàn đóng chân của đơn vị) khi có trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 hoặc RT-PCR) và áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch, xử lý ca bệnh.
d) Kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm do CSSXKD chi trả. Sau khi thống nhất chủ trương, chính sách về hỗ trợ kinh phí xét nghiệm tại CSSXKD, UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ sở sản xuất kinh doanh
a) Căn cứ nội dung hướng dẫn, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch/ phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, người cung cấp dịch vụ của CSSXKD đảm bảo mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, tần suất và tỷ lệ theo quy định.
b) Thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 tại CSSXKD.
c) Thực hiện báo cáo kết quả xét nghiệm cho Trung tâm Y tế các quận, huyện, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp hoặc UBND các quận, huyện đúng theo quy định.
2. Sở Y tế
a) Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các quận, huyện phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, UBND các quận, huyện, các CSSXKD và các đơn vị liên quan hướng dẫn, xem xét phương án phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn CSSXKD xử lý, khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại CSSXKD và thành phố; phối hợp đánh giá nguy cơ, xử lý các tình huống liên quan đến F0, F1, các trường hợp liên quan và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD; cung cấp số điện thoại đường dây nóng, đầu mối liên hệ để các CSSXKD và người lao động được biết, hỗ trợ khi cần thiết.
b) Phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, tổ chức tập huấn đối với quản lý, y tế doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2.
3. Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các CSSXKD trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
b) Yêu cầu CSSXKD trong phạm vi quản lý xây dựng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch/phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt phương án quản lý người lao động và phối hợp với chính quyền, y tế địa phương kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến F0, F1, các trường hợp liên quan tại CSSXKD.
c) Lập danh sách quản lý, y tế doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và nơi lưu trú; nhu cầu tập huấn và cấp giấy xác nhận tập huấn về lấy mẫu xét nghiệm tại CSSXKD. Chủ trì, phối hợp, gửi nhu cầu, đề xuất (số lượng, thời gian, địa điểm,...) về Sở Y tế để thống nhất tổ chức tập huấn.
4. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vấn đề liên quan đến xét nghiệm SARS-CoV-2 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD.
5. UBND các quận, huyện:
a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các CSSXKD trong phạm vi quản lý (ngoài khu công nghiệp) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
b) Phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD đóng trên địa bàn; hỗ trợ đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh tại CSSXKD. Công văn này điều chỉnh nội dung về xét nghiệm tại CSSXKD quy định tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND thành phố và các công văn khác về xét nghiệm cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTTU, TTHĐND (b/c);

- CT, các PCT UBNDTP;

- CVP và PCVP UBND TP;

- Lưu: VT, KGVX, SYT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Trung Chinh

Phụ lục 1

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

1. Căn cứ; tham khảo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Sở Y tế1 và các cơ quan đơn vị liên quan, CSSXKD xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở. Lưu ý các nội dung sau:

a) Kế hoạch thường xuyên đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG tại CSSXKD, nêu rõ tần suất đánh giá (tuần/lần), bộ phận chịu trách nhiệm và báo cáo đánh giá nguy cơ.

b) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh, ăn uống, sinh hoạt tập thể... đối với người lao động, đối tác, đơn vị cung ứng dịch vụ,... (theo nguyên tắc phân luồng, chia ca, hạn chế tiếp xúc, tập trung).

c) Phương án xử lý của đơn vị khi phát hiện trường hợp F0, F1, trường hợp có liên quan tại đơn vị (bao gồm phương án cách ly tạm thời; phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương và chính quyền địa phương để khoanh vùng, đánh giá chính xác các trường hợp nguy cơ để cách ly y tế).

d) Không sử dụng người lao động là các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và người lao động đang lưu trú tại các khu vực đang phong tỏa hoặc đang lưu trú tại địa phương có cấp độ dịch cấp 4. Trường hợp cần thiết phải sử dụng thì phải có phương án vừa cách ly, vừa lao động, sản xuất và được cơ quan y tế phê duyệt; thực hiện xét nghiệm COVID-19 như trường hợp cách ly y tế.

đ) Phương án quản lý danh sách người lao động theo từng phân xưởng, bộ phận làm việc, ca trực; đề nghị người lao động cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại nơi làm việc và nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế bắt buộc bằng QRcode hằng ngày để quản lý các yếu tố dịch tễ và các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

e) Hoạt động và trách nhiệm của Tổ COVID-19 CSSXKD.

g) Thiết lập đường dây nóng trong nội bộ CSSXKD và Trung tâm Y tế quận, huyện, chính quyền địa phương.

h) Quy định các chế tài xử lý vi phạm, khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

2. Các trường hợp cá nhân, tổ chức vào CSSXKD đều phải được quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe qua khai báo y tế, thực hiện nghiêm quy định 5K, ghi lại nhật ký tiếp xúc.

3. Đối với việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất giữa trong và ngoài thành phố, thực hiện theo hướng dẫn vận tải đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các văn bản hiện hành của Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

4, Trung thực và phát huy hiệu quả trong công tác đánh giá nguy cơ; xử lý, khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại CSSXKD và thành phố.

 

---------------------

1 - Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

- Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp;

- Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản Xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động.

- Công văn số 4226/SYT-NVY ngày 09/9/2021 của Sở Y tế Đà Nẵng về hoạt động Tổ an toàn COVID-19 và khu cách ly tại doanh nghiệp.

Phụ lục 2

ĐỐI TƯỢNG, TẦN XUẤT VÀ TỶ LỆ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Đính kèm Công văn số 7375/UBND-SYT ngày 02/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)

 

1. Mức độ xét nghiệm của CSSXKD dựa trên đánh giá nguy cơ của doanh nghiệp và cấp độ dịch của xã, phường mà người lao động lưu trú

Cấp độ dịch nơi lưu trú
của người lao động

Đánh giá nguy cơ
của
CSSXKD theo
QĐ 2194 của Bộ Y tế

CSSXKD có từ dưới 10% người lao động đang lưu trú/cư trú trên địa bàn (xã, phường) có cấp độ dịch ở cấp độ 3 trở lên

CSSXKD có từ 10% - 20% người lao động đang lưu trú/cư trú trên địa bàn (xã, phường) có cấp độ dịch2 ở cấp độ 3 trở lên

CSSXKD có từ 20% - 40% người lao động đang lưu trú/cư trú trên địa bàn (xã, phường) có cấp độ dịch ở cấp độ 3 trở lên

CSSXKD có từ 40% trở lên người lao động đang lưu trú/cư trú trên địa bàn (xã, phường) có cấp độ dịch ở cấp độ 3 trở lên

CSSXKD rất ít nguy cơ hoặc nguy cơ thấp

Mức độ 1

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

CSSXKD nguy cơ trung bình

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 3

CSSXKD nguy cơ cao

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 4

Mức độ 4

CSSXKD nguy cơ rất cao

Mức độ 3

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

 

 

--------------------

2 theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

 

2. Đối tượng, tần suất và tỷ lệ xét nghiệm SARS-COV-2 theo các mức độ xét nghiệm của CSSXKD

Mức độ thực hiện xét nghiệm

Người lao động (NLĐ) của CSSXKD

Người cung cấp dịch vụ (CCDV) cho CSSXKD (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, bảo vệ, vệ sinh,...)

Tỷ lệ

Tần suất

Tỷ lệ

Tần suất

Mức độ 1

- Ít nhất 10% NLĐ chưa tiêm đủ liều vắc xin.

- Ít nhất 5% NLĐ tiêm đủ liều vắc xin*

- Tháng đầu tiên: 2 tuần/lần

- Bắt đầu từ tháng thứ 2:

1 tháng/lần

- 100% CCDV chưa tiêm đủ liều vắc xin.

- Ít nhất 50% CCDV tiêm đủ liều vắc xin

- Tháng đầu tiên: 2 tuần/lần

- Bắt đầu từ tháng thứ 2: 1 tháng/ lần

- Tháng đầu tiên: 1 tuần/lần

- Bắt đầu từ tháng thứ 2: 2 tuần/ lần

Mức độ 2

- Ít nhất 15% NLĐ chưa tiêm đủ liều vắc xin.

- Ít nhất 10% NLĐ tiêm đủ liều vắc xin*

- Tháng đầu tiên: 1 tuần/ lần

- Bắt đầu từ tháng thứ 2: 2 tuần/lần

Mức độ 3

- Ít nhất 20% NLĐ chưa tiêm đủ liều vắc xin.

- Ít nhất 15% NLĐ tiêm đủ liều vắc xin*

1 tuần/lần

- Tháng đầu tiên: 1 tuần/lần

- Bắt đầu từ tháng thứ 2: 2 tuần/ lần

Mức độ 4

- Ít nhất 30% NLĐ chưa tiêm đủ liều vắc xin.

- Ít nhất 20% NLĐ tiêm đủ liều vắc xin*

1 tuần/ lần

1 tuần/ lần

5. CSSXKD có F0

Xử lý như ổ dịch và thực hiện khoanh vùng (theo quy mô phân xưởng, bộ phận, tổ, đội, ...), xét nghiệm theo quy định.

6. CSSXKD 100% NLĐ và CCDV có triệu chứng nghi mắc COVID-19 (ho, sốt, khó thở ...) hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan (tiếp xúc với các trường hợp xác định mắc hoặc nghi mắc COVID-19)

7. Xét nghiệm cho tất cả (100%) NLĐ và bộ phận CCDV khi CSSXKD quay trở lại hoạt động,

 

 

Lưu ý:

(1) “*” Khuyến khích (Không bắt buộc) xét nghiệm đối với NLĐ hoặc CCDV đã tiêm đủ liều vắc xin và liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

(2) Tháng đầu tiên là tháng CSSXKD bắt đầu thực hiện xét nghiệm theo Công văn này hoặc bắt đầu hoạt động trở lại sau khi đánh giá nguy cơ; nếu CSSXKD đang thực hiện việc xét nghiệm định kỳ thì có thể thực hiện xét nghiệm theo Công văn này phù hợp với mức độ đánh giá nguy cơ của CSSXKD và thời gian đã thực hiện xét nghiệm định kỳ trước đó.

(3) Thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ của CSSXKD hằng tuần và điều chỉnh tần suất và tỷ lệ xét nghiệm SARS-COV-2 tương ứng với mức độ nguy cơ theo tuần.

(4) Khi địa phương mà CSSXKD đóng chân có dịch ở cấp độ 3 thì CSSXKD thực hiện xét nghiệm ở mức độ 2.

(5) Khi địa phương mà CSSXKD đóng chân có dịch ở cấp độ 4 thì CSSXKD thực hiện xét nghiệm ở mức độ 3.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng xét nghiệm SARS-CoV-2

- Đảm bảo 100% các bộ phận, phân xưởng, dây chuyền sản xuất, cung ứng ... trong CSSXKD đều được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo tần suất quy định.

- Lựa chọn đối tượng xét nghiệm phải mang tính đại diện của mỗi tổ lao động, bộ phận, phân xưởng, dây chuyền sản xuất, cung ứng ... hoặc nguy cơ tiếp xúc giữa các bộ phận, phân xưởng, dây chuyền .... trong CSSXKD.

- Tùy theo quy mô, đặc điểm, yếu tố nguy cơ lây nhiễm mỗi bộ phận, phân xưởng, dây chuyền sản xuất, cung ứng ... để quyết định tỷ lệ chọn xét nghiệm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu.

Thuộc tính văn bản
Công văn 7375/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tạm thời công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7375/UBND-SYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 02/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF DA NANG CITY

____________

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No. 7375/UBND-SYT

On the interim guidance for SARS-CoV-2 testing to prevent and control COVID-19 at production and business establishments

Da Nang, November 02, 2021

         

To:

- The city’s departments, branches, sectors, associations and organizations;

- The People’s Committee of districts;

- The enterprises and production and business establishments in the city.

 

Pursuant to the Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government on the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”; the Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021 of the Ministry of Health on issuing the Interim Guidance for implementation of the Resolution No. 128/NQ-CP;

In order to continue to effectively implement measures to prevent and control the COVID-19 pandemic and create favorable conditions for production and business activities in the city in the new situation, on the principle of complying with guidelines for pandemic prevention and assessment of risk of COVID-19 infection at production and business establishments by the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, the Ministry of Health in accordance with the local situation; At the proposal of the Department of Health in the Official Dispatch No. 5121/SYT-NVY dated October 24, 2021, the Chairman of Da Nang City People’s Committee hereby agrees to provide the interim guidance on SARS-CoV-2 testing and COVID-19 prevention and control measures at production and business establishments as follows:

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

1. Objectives

a) To implement the regulation of “safety and production go hand in hand”; ensuring safety for pandemic prevention and control while organizing the recovery and development of production and business activities; minimize the impact of the pandemic.

b) To actively observe by conducting tests with continuing carry out COVID-19 prevention and control measures to promptly detect the infected cases of COVID-19, implement quarantine, treatments and cut off the infectious chain at production and business establishments, industrial parks/clusters, not to let the pandemic spread and break out.

2. Requirements

a) To determine that COVID-19 prevention and control is a central, urgent and regular task; production and business activities are organized in safe conditions for pandemic prevention and control and associated with the responsibilities of the heads of agencies, units and organizations.

b) Testing for SARS-CoV-2 at production and business establishments is organized scientifically and effectively, strictly complying with technical requirements and professional processes as prescribed.

c) Relevant agencies, units and localities are responsible for closely coordinating in implementing SARS-CoV-2 testing at production and business establishments effectively, promptly and in accordance with regulations.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực