Công văn 676/TCHQ-GSQL 2020 triển khai phòng chống dịch cúm Corona

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 676/TCHQ-GSQL
V/v: Triển khai phòng chống dịch cúm Corona

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành ph

 

Tiếp theo các công văn số 571/TCHQ-TVQT ngày 30/01/2020; công văn số 587/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Đối với mặt hàng khẩu trang xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ thì mặt hàng “khẩu trang y tế” không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu hoặc xuất khẩu phải xin giấy phép của cơ quan chức năng. Do vậy, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thông tin khai trên tờ khai hải quan, công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai báo đơn vị tính là “Chiếc” theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính. Trường hợp khai báo không thống nhất thì hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc quy đổi để đảm bảo thống kê hải quan.

2. Ngày 05/02/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn số 808/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, theo đó, việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan theo quy định, trong đó, lưu ý phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu giám sát chặt chẽ việc di chuyển phương tiện vận chuyển và người điều khiển phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa (không có hành khách) trong địa bàn hoạt động hải quan đảm bảo phòng ngừa các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

3. Cục Hải quan các tỉnh biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên) thành lập các Tổ công tác hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, phòng ngừa dịch bệnh và làm đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin với Tổng cục Hải quan khi cần thiết. Tổ Công tác do 01 đ/c Lãnh đạo Cục làm Tổ trưởng.

Danh sách Tổ công tác gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan; email: anhptp@customs.gov.vn).

4. Tổ công tác tại Tổng cục Hải quan gồm có:

- Đ/c Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổ trưởng;

- Đ/c Đào Duy Tám - Trưởng phòng thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Thành viên;

- Đ/c Phạm Thị Phương Anh - Chuyên viên thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Thành viên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, tổ chức trin khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Cục CNTT&TKHQ-VPTC (đ
 t/h);
- Lư
u: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực